Slovenské kultúrne centrum Našice

 

Miesto pôsobenia

Chorvátsko Chorvátsko (3 688 krajanov)

Brače Radiča 68, p. p. 30 31 500 Našice

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

Cieľom Slovenského kultúrneho centra Našice je uchovanie a zveľaďovanie kultúry slovenskej menšiny a jej prezentácia na území Chorvátska a v okolí. Úlohou je spracovávať a dokumentovať materiály z rôznych oblastí života slovenskej menšiny v Chorvátsku.

Slovenské kultúrne centrum Našice za úlohu má sledovať kultúrnu infraštruktúru s cieľom projekcie jej rozvoja, ako aj návrh a realizáciu projektov v rezortoch jeho kompetencie.

Slovenské kultúrne centrum Našice je inštitúcia, ktorej cieľom je uchovanie a zveľaďovanie kultúry slovenskej menšiny a jej prezentácia na území Chorvátska a v okolí.

Táto kultúrna ustanovizeň je vykonávateľom informačno-dokumentačnej činnosti, profesionálnym promotérom tradičnej ľudovej a súčasnej kultúry Slovákov v Chorvátsku.

Slovenské kultúrne centrum Našice je vykonávateľom informačno-dokumentačnej činnosti, profesionálnym promotérom tradičnej ľudovej a súčasnej kultúry Slovákov v Chorvátsku.


"Slovenské kultúrne centrum v Našiciach (ďalej len SKC ) bolo založené v roku 2010. Podľa aktuálneho právoplatného modelu kultúrnej autonómie v Chorvátsku, Zväz Slovákov pôsobí od roku 1991, a to ako občianske združenie v oblasti kultúrneho ochotníctva, vydavateľstva a informovania, ako i koordinovania Matíc slovenských. Aby mohli Slováci uplatniť práva, ktoré model kultúrnej autonómie inštitúciám dáva, prijal Zväz Slovákov na zasadnutí výkonného výboru dňa 2. októbra 2010 uznesenie o založení kultúrnej ustanovizne, ktorej súčasný úplný názov je Slovački centar za kulturu Našice – Slovenské kultúrne centrum v Našiciach. Podpísaním zmluvy o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z rozpočtu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Zväzu Slovákov, ktoré sa uskutočnilo dňa 20. 10. 2011, boli splnené podmienky na kúpu budovy SKC, ku ktorej prispeli v rovnakej miere vláda Chorvátskej republiky, vláda Slovenskej republiky a mesto Našice.

Podpísaním Dohody o spolufinancovaní SKC medzi vládou Chorvátskej republiky – Ministerstvom kultúry Chorvátskej republiky a SKC bolo 8. júla 2011 zabezpečené financovanie zamestnancov Centra. SKC začalo so svojim reálnym pôsobením 1. novembra 2011. SKC malo na vykonávanie vlastnej činnosti od svojho založenia v roku 2010 do roku 2014 jedného stáleho zamestnanca na pozícii riaditeľa. Od roku 2014 je zamestnaná kustódka, čo umožnilo rozšírenie aktivít SKC. V tejto zostave dve zamestnankyne pracujú dodnes.

Jednou zo základných podmienok pre plnohodnotné pôsobenie bola realizácia viacročného projektu rekonštrukcie starej budovy, po ukončení ktorého budú pre SKC vytvorené podmienky na pôsobenie v plnom rozsahu. Aj keď budova vo vlastníctve Zväzu Slovákov nie je chráneným architektonickým objektom, čo písomným vyjadrením potvrdilo Konzervačné oddelenie v Osijeku - Správa pre ochranu kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry Chorvátskej republiky, rekonštrukčné práce boli plánované tak, aby zásahy týkajúce sa vizuálnych zmien boli minimálne. Pre projekt rekonštrukcie SKC uzavrel majiteľ budovy Zväz Slovákov so SKC dňa 16. júla 2012 Zmluvu o stanovení práva výstavby. Zakladateľ SKC menoval pracovnú skupinu (komisia na rekonštrukciu starého objektu), ktorá sa na projekte podieľa ako odborné poradenstvo s cieľom efektívnejšej realizácie.

Tento viacročný projekt prebehol s finančnou podporou Ministerstva kultúry Chorvátskej republiky, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a čiastočne prispeli aj Ministerstvo hospodárstva Chorvátskej republiky a Zväz Slovákov. Riadenie realizácie SKC vykonávalo od začiatku s podporou poslanca pre českú a slovenskú národnostnú menšinu v chorvátskom parlamente a vedenia Zväzu Slovákov. Tak sa celý rad inštitúcií, firiem a jednotlivcov pričinil o záchranu jedného z mála objektov v Našiciach, ktorých vznik sa štýlovým prevedením datuje do konca 19. storočia, do obdobia historicizmu. V súčasnosti je kompletne zariadené prízemie budovy. Od dokončenia rekonštrukcie je len niekoľko krokov, avšak situácia so šírením vírusu. COVID-19 zapríčinilo, že dokončenie rekonštrukcie sa prenieslo do plánu na budúce obdobie a hlavne v súlade s finančnými možnosťami.

Od začiatku pôsobenia sa začalo s budovaním knižného fondu. Počas štrnásťročného pôsobenia bol vybudovaný pomerne bohatý knižný fond, ktorého prevažnú časť z celkového počtu 1228 publikácií tvoria dary zo Slovenska. Knižný fond SKC je doplnený vydaniami Zväzu Slovákov a matíc slovenských v Chorvátskej republike. Menšiu časť fondu tvoria jednotlivé dary autorov z radov chorvátskych Slovákov, ale aj príslušníkov majoritného obyvateľstva.

SKC je ako vydavateľ uvedené na niekoľkých publikáciách, z čoho je sú dve monografie, dva ročníky Ročenky SKC (na rok 2021 a 2022) i posledných deväť ročníkov vydania zbierky žiackych literárnych prác Kvapky (Kvapky XI – XVIII, do roku 2014 Kvapky vydával Zväz Slovákov). SKC pravidelne prispieva do Slovenského svetového kalendára, ročenky Slováci v zahraničí, Slovenčinára, ale aj do zborníkov zo Stálej konferencie a iných tematických publikácií.

Od roku 2014 sa SKC aktívne podieľa na príprave mesačníka Prameň, jediného periodika v slovenskom jazyku v Chorvátsku vydávaného od roku 1992 Zväzom Slovákov. Zamestnankyne SKC striedavo vykonávajú prácu šéfredaktora, a okrem toho robia jazykovú úpravu, preklady, detské okienko a prípravu do tlače.

Celé pôsobenie Centra je zaznamenané aj na webovej stránke, ktorá bola uvedená do činnosti v roku 2014. V úsilí držať krok s novými možnosťami a potrebami návštevníkov elektronického záznamu činnosti prešla stránka v roku 2019 úplným redizajnom, pričom prioritou bolo zachovanie materiálu uverejneného v minulosti.

Zveľaďovanie tradičnej a novej kultúry chorvátskych Slovákov a jej prezentácia doma a v zahraničí je jedeným z hlavných cieľov inštitúcie. V tomto smere svoju činnosť začalo SKC napĺňať v roku 2015, kedy bola naštartovaná výstavná činnosť usporiadaním prvej výstavy výtvarnej skupiny Kontrast MS Josipovec vo Vlastivednom múzeu v Našiciach. V spolupráci s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky bolo SKC hostiteľom troch výstav zo Slovenska s témami Drevené kostoly na Slovensku, Kalvárie a krížové cesty a Nehmotné kultúrne dedičstvo Slovenska. V priebehu rokov boli na území Chorvátska usporiadané výstavy predovšetkým súčasného umenia členov MS Jurjevec a MS Josipovec. Pribudli však aj výstavy s tradičným obsahom, napr. textilné nápisové nástenky, ktoré boli vo forme putovnej výstavy prezentované nielen v Chorvátsku, ale prešli aj slovenským územím a zavítali aj do Báčskeho Petrovca do Múzea vojvodinských Slovákov. V spolupráci s Vlastivedným múzeom v Našiciach bola pripravená aj ostatná výstava Rodina Pejačevičovcov a kultúrno-historické vzťahy Chorvátov a Slovákov, prezentovaná v Múzeu kultúry Chorvátov na Slovensku v Devínskej Novej Vsi, v Chorvátskom kultúrnom centre vo Viedni, maďarskom Šoproni a doma v Rijeke.

Do zberu materiálu v teréne a tematického spracovania jednotlivých kultúrnych javov sa podarilo načrieť a urobiť prvé kroky, avšak je to práca, ktorá si vyžaduje čas a systematické spracovanie. A plody úsilia vidieť až po dlhšom čase. Na tento druh práce je potrebné ešte utvoriť podmienky na programové spracovanie materiálu a jeho adekvátne uchovanie v digitálnej a fyzickej podobe.

V oblasti kultúry funguje kontinuálna spolupráca a poskytovanie pomoci maticiam slovenským, v rámci ktorých príslušníci slovenskej národnostnej menšiny pôsobia v rôznych krúžkoch, ale hlavne vo folklórnych súboroch a skupinách.

Výchova a vzdelávanie je jednou z významných činností, ktoré má SKC zakotvené vo svojom štatúte. V tomto smere boli prvé aktivity realizované koncom roka 2014, kedy starostlivosť o slovenské školstvo v Chorvátsku SKC prebralo od Zväzu Slovákov. V spolupráci so školským inšpektorom – poradcom pre výučbu slovenského jazyka v školách – koordinuje SKC výučbu slovenského jazyka na dvanástich základných a dvoch stredných školách, zúčastňuje sa na aktíve učiteľov a podieľa sa na organizácii literárno-recitačno-dramatickej prehliadke v slovenskom jazyku Slovenčina moja.

Okrem administratívnych a organizačných úkonov prebieha spolupráca aj na odbornej úrovni: na príprave, organizovaní a realizácii už ustálených projektov pre edukáciu pedagógov, na ich koordinačné aktivity súvisiace so spoluprácou s učiteľmi slovenského jazyka prebiehajú kontinuálne počas celého roka. Aktivity a projekty, ktoré SKC pripravuje a realizuje, sú určené hlavne pre žiakov základných škôl. SKC od začiatku svojho pôsobenia organizuje jazykové voľnočasové vzdelávacie aktivity, ktorých sa zúčastňujú školopovinné deti.

V rámci starostlivosti, ktorú SKC poskytuje v oblasti školstva, je tu aj účasť na procese udeľovania vládnych štipendií Slovenskej republiky krajanom.

V štrnásťročnom pôsobení si SKC cieľavedome a usilovne vyšľapávalo cestu a vytváralo vlastné miesto v kultúrnej a vzdelávaco-vedeckej spoločnosti doma, ale aj v materskej krajine a medzi krajanmi v okolitých krajinách. V rámci činnosti boli budované väzby s materskou krajinou, a to nadväzovaním konkrétnej spolupráce s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Sekciou medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Múzeom kultúry Chorvátov na Slovensku, Maticou Slovenskou v Martine, Ústavom pre jazykovú a odbornú prípravu Univerzity Komenského a Centrom ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, Metodickým centrom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Katedrou manažmentu kultúry a turizmu Filozofickej fakulty Konštantína Filozofa v Nitre.

V domovskej krajine udržiava SKC živé kontakty okrem so Zväzom Slovákov ako zriaďovateľom aj s maticami slovenskými, s učiteľmi slovenského jazyka a kultúry, riaditeľmi základných a stredných škôl, na ktorých sa vyučuje slovenský jazyk, poslancom pre českú a slovenskú národnostnú menšinu v chorvátskom parlamente, Radou pre národnostné menšiny, Ministerstvom vedy a vzdelávania, Ministerstvom kultúry a médií ako aj s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Záhrebe."

Miesto pôsobenia na mape

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2024 7 4 440 17 800 29 340 € 12 850 €
  20.9.2024 - 21.9.2024
Našice, Chorvátsko
Vzdelávanie
: Vedecká konferencia Stabilný názov: Aktuálne kontexty slovenských krajanských komunít Podnázov pre 1. ročník konferencie v roku 2024: Slovenské minoritné spoločenstvá v kontexte výziev súčasnosti
Žiadosť číslo 0491/HR/2024 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
50 600 7 950 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):2.80; Platby za odborné služby - tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV):700.00; Ubytovanie (BV):3000.00; Strava (BV):3600.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):600.00; Iné - poštovné a bankové poplatky:47.20
0 €
  13.9.2024 - 15.9.2024
Josipovac Puniovský
Vzdelávanie
Stretnutie folkloristov
Žiadosť číslo 0255/HR/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
400 400 4 600 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - iné - tanečný pedagóg, u UFS Mladost + 2 pomocny odborníci:1200.00; Doprava (BV):400.00; Strava (BV):2400.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):600.00
1 600 €
  12.7.2024 - 14.7.2024
Detva, Slovenkso
Kultúra
Účasť na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve
Žiadosť číslo 0246/HR/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
2 000 10 000 3 970 €
Požadované položky: Doprava (BV):1500.00; Ubytovanie (BV):1512.00; Strava (BV):952.00; Iné - poštovné:6.00
3 000 €
  27.6.2024 - 30.6.2024
Dulovce
Kultúra
Účasť na 25. ročníku Južnoslovenských detských a mládežníckych folklórnych slávností v Dulovciach
Žiadosť číslo 0798/HR/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
300 5 000 3 500 €
Požadované položky: Doprava (BV):3500.00
2 250 €
  22.5.2024 - 9.11.2024
1. Nové Zámky (Slovensko), 2. Báčsky Petrovec (Srbsko), 3. Miľovce (Chorvátsko)
Vzdelávanie
Podpora učasti žiakov z Chorvátska na vzdelávacích podujatiach
Žiadosť číslo 0299/HR/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
90 600 2 570 €
Požadované položky: Doprava (BV):1081.60; Strava (BV):600.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):640.00; Iné - cestovné poistenie pre účastníkov plánovaných podujatí č. 1. a 2. a pošotvné a bankové poplatky:248.40
2 000 €
  1.3.2024 - 30.6.2024
Našice
Informácie
Ročenka Slovenského kultúrneho centra Našice na rok 2023 - Godišnjak Slovačkog centra za kulturu Našice za 2023. godinu
Žiadosť číslo 0047/HR/2024 (R)
Neschválená
projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov
800 600 2 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):1200.00; Platby za odborné služby - tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV):320.00; Platby za odborné služby - iné - služby fotografa na pripravu materiálu k príprave titulnej strany, teda obalu publikácie:200.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):280.00
0 €
  2.1.2024 - 31.12.2024
Chorvátsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko
Vzdelávanie
Podpora účasti pedagógov a koordinátorov slovenského školstva z Chorvátska na vzdelávacích podujatiach na Slovensku, Dolnej zemi a v Chorvátsku
Žiadosť číslo 0282/HR/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
800 600 4 750 €
Požadované položky: Doprava (BV):3563.00; Ubytovanie (BV):622.64; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):310.00; Iné - 225,00 cestovné poistenie + 29,36 poštovné a bankové poplatky:254.36
4 000 €
2023 6 310 2 500 15 130 € 3 900 €
2022 8 212 11 960 86 710 € 77 010 €
2021 9 294 7 010 227 600 € 79 900 €
2020 5 144 2 910 11 300 € 10 300 €
2019 7 175 8 424 19 370 € 8 570 €
2018 7 148 5 350 33 980 € 5 600 €
2017 8 - - 39 222 € 2 400 €
2016 9 - - 21 220 € 3 600 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2024 66 5 723 55 954 483 872 € 204 130 € (42%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Chorvátsko z oblasti Kultúra a umenie


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com