Najväčšie krajanské výzvy a problémy

COVID
Krajanský zákon
Dvojité občianstvo
Voľby zo zahraničia
Príspevky na opateru
Dotazník
Slovenčina
Inštitúty a Domy
Potraviny

Príchod na Slovensko zo zahraničia počas COVIDu

Cestovanie do SR od 1. decembra 2021

Viac informácií: korona.gov.sk

Zákon o Slovákoch žijúcich v zahraničí

Podľa legislatívneho plánu vlády sa v roku 2022 bude novelizovať zákon o Slovákoch žijúcich v zahraničí. Pražská kaviareň aj Srdcom Doma sa chystajú zákon pripomienkovať.

Výzvy

  1. Zriadiť jednotné miesto v štátnej správe, ktoré bude definovať a napĺňať krajanskú stratégiu a ktoré bude dostatočne technicky a personálne vybavené pre tieto účely. Okrem iného bude riešiť dočasnú či trvalú návratovú politiku, potreby a ponuku novej diaspóry, demografickú situáciu...
  2. Neviazať definíciu zahraničného Slováka na neexistenciu trvalého pobytu na Slovensku. V zahraničí sa nachádza veľa Slovákov s trvalým pobytom na Slovensku.
  3. Upraviť oblasti štátnej podpory a aj poskytovanie dotácií na činnosti a aktivity tak, aby vznikali a udržiavali sa ekonomické, vedecké, občianske a ďalšie prepojenia medzi krajanmi a obyvateľmi na Slovensku. Nech medzi krajanmi a obyvateľmi Slovenska prúdia plynule informácie a znalosti.

Súčasné znenie zákona: www.slov-lex.sk

Občianstvo Slovenskej republiky

Výzvy

  1. Zrušiť odoberanie slovenského občianstva bez vedomého súhlasu občana
  2. Vrátenie slovenského občianstva ľuďom, ktorí ho stratili zmenou zákona z roku 2010 tým, že získali občianstvo iného štátu
  3. Zjednodušiť prijatie slovenského občianstva potomkom slovenských emigrantov bez podmienky mať pobyt na Slovensku

Novela zákona o občianstve SR

Minister vnútra Roman Mikulec v stredu 24. februára 2021 na rokovanie vlády predložil návrh novely zákona č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve SR. O návrhu bude ďalej rokovať Národná rada SR.

Účinnosť novely zákona sa predpokladá od 1. júla 2021.

Zmierňujú sa podmienky, za ktorých prichádza k strate občianstva. Slovenskí občania tak v budúcnosti neprídu o občianstvo SR, ak v čase nadobudnutia cudzieho občianstva mali v tomto štáte pobyt (povolený, registrovaný alebo inak evidovaný) najmenej 5 rokov a predložia o tom doklady.

Viac informácií: www.minv.sk

SVET s P. Demešom: Ako zákon o štátnom občianstve ovplyvní Slovákov žijúcich v zahraničí?

18. marec 2021

Poslanci NR SR sa na aktuálnej schôdzi začali zaoberať návrhom novely zákona o štátnom občianstve. Zákon bude mať dopad aj na Slovákov žijúcich v zahraničí, o čom debatuje Pavol Demeš v štúdiu TASR TV so zakladateľkou mimovládnej organizácie Global Slovakia Zuzanou Palovič a predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milanom Jánom Pilipom.

Viac informácií: Svet s Pavlom Demešom

Zákon o štátnom občianstve pripravil doteraz o slovenský pas 3939 ľudí

5. december 2021

V parlamente už je novela zákona o štátnom občianstve. Slovenský pas by podľa nej už nemuseli strácať ľudia, ktorí získali občianstvo iného štátu osvojením, narodením, alebo ak ho nadobudlo maloleté dieťa, ktorého rodič ostáva občanom SR. Takisto vtedy, ak ide o nadobudnutie cudzieho občianstva manžela za trvania manželstva. Strácať slovenské občianstvo prijatím cudzieho by nemuseli osoby ani vtedy, ak majú na území štátu, ktorého štátne občianstvo nadobudnú, povolený, registrovaný alebo inak evidovaný pobyt v čase nadobudnutia cudzieho občianstva najmenej päť rokov.

Viac informácií: Aktuality.sk

Slovenské voľby zo zahraničia

Výzvy

  1. Umožniť voliť oprávneným voličom zo zahraničia vo všetkých voľbách
  2. Zjednodušit a zefektívniť voľbu zo zahraničia

SrdcomDoma sa snaží o možnosť voľby zo zahraničia pre všetky druhy volieb

Aktuálne môžu oprávnení voliči voliť zo zahraničia len v parlamentných voľbách (voľbách do Národnej rady SR) a v referende a to pomocou voľby poštou. V ostatných voľbách (prezidentské, komunálne, voľby do EÚ) nie je možné voliť zo zahraničia, volič musí voliť na území Slovenskej republiky.

Iniciatíva SrdcomDoma sa snaží vplývať na zákonodárcov tak, aby zjednodušili voľbu zo zahraničia, zvýšili bezpečnosť volieb a rozšírili možnosť voľby zo zahraničia ne všetky druhy volieb. Lukáš Reich je za SrdcomDoma v pracovnej skupine, ktorú zriadila Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán Ministerstva vnútra SR a ktorá má za úlohu zlepšiť proces volieb.

OKS navrhuje voľbu poštou pre všetky typy volieb a zrušenie volebného moratória

Občianska konzervatívna strana (OKS) navrhuje rozšíriť možnosť voliť poštou na všetky typy volieb, zároveň žiada úplne zrušiť moratórium na volebnú kampaň a obmedziť moratórium na zverejňovanie volebných prieskumov len na samotný deň volieb.

Viac informácií: OKS

Príspevky na starostlivosť v zahraničí

Slovensko dlhodobo odmieta zasielať príspevky na opatrovanie o svojich občanov v zahraničí. Peňažný príspevok na opatrovanie nepatrí do kategórie sociálneho zabezpečenia, čo je oblasť, ktorú EÚ reguluje. Je v kategórii sociálnej a liečebnej pomoci a Slovensko preto neporušuje svoje povinnosti, keď ho do zahraničia neposiela.

Problém sa týka viac a viac krajanov v zahraničí, ktorí sa chcú postarať o svojich nevládnych príbuzných. Presťahujú si ich k sebe, ale ani nová domovská krajina ani Slovensko nechcú prispievať na opatrovanie. V Európe ide o bežnú vec, kedy krajiny posielajú financie do zahraničia na opatrovanie svojich občanov. Bolo by dobré problém legislatívne riešiť, aspoň výnimkou pre občanov narodených v bývalom Československu.

Zmapovanie potrieb slovenských krajanov žijúcich v zahraničí

December 2020

Dotazník Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Dotazník zostavil a odpovede zozbieral pred koncom roku 2020 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ). Odpovedalo takmer 500 respondentov/krajanov z celého sveta. Všetky odpovede sú uložené v súbore XLSX, ktorý si môžete stiahnuť a podrobnejšie preskúmať. Prehľadný zoznam otázok a odpovedí na tomto webe spracoval Andrej Probst na základe dát získaných cez žiadosť o sprístupnenie informácií (info žiadosť) od ÚSŽZ.

Viac informácií: dotaznik.webmasters.sk

Výuka slovenského jazyka v zahraničí

Slovenčina online – ľahko a rýchlo

Mnohojazyčný portál na učenie sa slovenčiny obsahuje jazykové kurzy rôznych úrovní (A1, A2, B1 a B2) s mnohými cvičeniami, testami a slovníkmi – všetko, aby ste sa mohli zoznámiť s gramatikou, učiť sa nové slová, či dokonca prakticky komunikovať s ostatnými používateľmi tejto stránky v slovenčine. Okrem toho tu môžete nájsť aj rôzne informácie o Slovensku – stredoeurópskej krajine so zaujímavou históriou, krásnou prírodou a mnohými turistickými miestami.

Viac informácií: slovake.eu

ISEIA - Medzinárodný inštitút a asociácia slovenských vzdelávacích centier

Dobrovoľné združenie slovenských vzdelávacích centier s cieľom podporovať a rozvíjať vzdelávanie Slovákov žijúcich v zahraničí v ich materinskej reči a budovať spoluprácu medzi jednotlivými vzdelávacími centrami.

Viac informácií: www.iseia.eu

Ako rozprávať deťom rozprávky

Rozprávky sú jedinečným príkladom, ako sa naučiť text interpretovať a správne intonovať. Členská sekcia obsahuje súbor viac ako 50 rozprávok, bájok a básní, nahovorených tými, ktorí sa zaoberajú jazykom, intonáciou a artikuláciou celý život. K dispozícii budú postupne pracovné zošity a návody, hudobné základy , metodiky a intonačné cvičenia, ako správne rôzne texty interpretovať.

Viac informácií: hotove.com/rpzs - Ľubo Špirko

Online vzdelávacie portály v slovenskom jazyku

Slovenské inštitúty a Slovenské domy

Slovenský dom v Prahe

Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí sa bude v roku 2022 venovať systémovému riešeniu fungovania Slovenského domu v Prahe tak, aby slúžil celej slovenskej komunite v Prahe a jeho činnosť bolo možné objektívne skontrolovať a vyhodnotiť. Pražská kaviareň z. s. z vlastnej iniciatívy mapuje situáciu okolo Slovenského domu a chce prispieť návrhmi riešení, ako dosiahnuť stanovený cieľ.

Slovenský inštitút v Prahe

Kultúrne najbližšia krajina ku Slovensku je Česká republika. V Českej republike je aj najväčší záujem o slovenskú kultúru. Ale... Slovenský inštitút v Prahe funguje priebežne v priestoroch budovy Hybernie, odkiaľ sa bude musieť odsťahovať, lebo priestory budú rekonštruované. Inštitút by uvítal personálnu posilu, aby mohol poskytovať dostatočne kvalitné služby.

Slovenský inštitút v Bruseli

V Bruseli existuje dopyt po založení nového Slovenského inštitútu. K vytvoreniu takéhoto stánku je niekolko vážnych dôvodov. V prvom rade sa Slovensko musí jasne a systematicky zviditeľniť v Bruseli, ktorý je životne dôležitý z hľadiska štátneho a zahranično-politického záujmu Slovenskej republiky. Vďaka inštitútu by sa pritiahol záujem ľudí, ktorí ovplyvňujú dianie v EÚ a NATO o našu krajinu. V Bruseli pôsobí celý rad organizácií európskeho významu, s ktorými je pre Slovensko užitočné vytvárať vzťahy pomocou prezentácie slovenského kultúrneho a spoločenského diania.

V druhom rade, v Belgicku žije početná, niekoľko tisícová (asi 6 000 – 8 000) skupina krajanov, občanov Slovenskej republiky, z ktorých mnohí pracujú pre inštitúcie Európskej únie, ale aj v súkromnom sektore a pod. Aj oni určite ocenia, ak budú mať príležitosť vidieť a zažiť kultúrne dianie na Slovensku a tak udržiavať kontakt s domovom. Záujem o takúto inštitúciu prejavujú Slováci dlhodobo.

Slovenské potraviny v zahraničí

Copyright © 2021. Všetky práva vyhradené.