Výstavy z Chorvátska na Detve

 

Organizátor

Slovenské kultúrne centrum Našice

Chorvátsko Chorvátsko (3 688 krajanov)

Miesto realizácie

Detva, Slovensko

Chorvátsko Chorvátsko (3 688 krajanov)

Dátum realizácie

od 5.7.2018 do 8.7.2018

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

7

Počet zasiahnutých

2 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Prezentácia tvorivosti Slovákov v Chorvátsku prostredníctvom dvoch výstav: výstavy Slovenského kultúrneho centra Našice pod názvom „Textilné nápisové nástenky – výtvarne prejavy našich babičiek“ a výstavy výtvarnej skupiny akademických umelcov Kontrast, ktorí pôsobia pri Matici slovenskej v Josipovci.

Očakávaný prínos projektu

Prostredníctvom výstav priblížiť kultúrne dedičstvo a súčasné umelecké prejavy Slovákov z Chorvátska návštevníkom Krajanského dvora 2018 a spropagovať umenie Slovákov v Chorvátsku.

Dodatočné informácie

Výstava „Textilné nápisové nástenky – výtvarne prejavy našich babičiek“ vznikla v rámci jednoročného etnografického terénneho výskumu v obciach, v ktorých Slováci v Chorvátsku žijú a pôsobia v rámci organizácií založených na základe etnického princípu. Textilné nápisové nástenky predstavujú prameň informácií o podmienkach v ktorých vznikli, svedčia o spôsobe života, morálnych a všeobecno-spoločenských hodnotách. Výstava predstavuje zozbieraný a spracovaný materiál, ktorý znázorňuje jeden zo spôsobov prejavu etnickej identity. Spracovaný materiál poukazuje na prejavy rovnakosti, teda príslušnosti k slovenskej spoločnosti, ako aj integrovnosť kultúry slovenskej národnostnej menšiny do chorvátskeho kultúrneho korpusu. Výstava prezentuje údaje o 303 zaevidovaných textilných nápisových nástenkách, a to podľa miesta výskumu, podľa spôsobu prezentovania – s textom popri obrázku alebo bez textu, podľa jazykového prejavu – chorvátskeho, slovenského, srbského, ale aj českého, podľa výskytu slovenského textu v rámci skúmaných lokalít, podľa druhu výroby – tlačené alebo vyšívané, podľa druhu výšivky respektíve stehu, podľa spôsobu spracovania obruby, podľa farebnosti výšivky a podľa znázornených motívov.
Výstava výtvarnej skupiny Kontrast - Okrem tradičných hodnôt zámer je publiku predstaviť aj súčasné umelecké prejavy výtvarnej skupiny akademických umelcov, ktorí pôsobia pri Matici slovenskej v Josipovci. Tvorivosť členov skupiny Kontrast predstavuje súčasť kultúrnej tvorivosti a kultúrneho dedičstva Slovákov v Chorvátsku, pričom výstava prezentuje len malú súčasť bohatého opusu v rôznych technikách, od akvarelu po kolorovaný linoryt a enkaustiku, až po sochárske diela z hliny a kameňa.

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2018 - 2019: 3 050 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 700 € 1 700 € 385,71 € 1,35 € 0,4610 €

Žiadosť číslo 0126/HR/2018 (R): Podporená

Požadované položky: propagácia, tlač katalógu, vstupenkky na program a administratívne výdavky

Schválené položky: propagácia, tlač katalógu, administratívne výdavky

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0126/HR/2018

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Chorvátsko z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com