Asociácia pre výskum kultúry Slovákov vo Vojvodine

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana


"Asociácia pre výskum kultúry Slovákov vo Vojvodine je samostatné, záujmové, mimovládne a neziskové združenie Slovákov vo Vojvodine v Srbskej republike. Má osobitný význam, nakoľko sú jej členmi jednotlivci z radov slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku ale aj a právnické subjekty, rovnako ako ostatní občania Srbska a odborníci v zahraničí, ktorým cieľom je realizovať výskumné, dokumentačné, archivačné aktivity s cieľom zachovávania, zveľaďovania a prezentácie tradičnej a súčasnej kultúry Slovákov žijúcich v Srbsku. Asociácia má za cieľ aj vydávať publikácie, organizovať vzdelávacie aktivity, prezentovať živé dedičstvo a súčasnú umeleckú tvorbu, ktorých výsledkom má byť skvalitnenie činnosti subjektov pôsobiacich na poli kultúry vo Vojvodine.

Asociácia realizovala početné projekty v jednotlivých oblastiach pôsobenia: Výskumná a archivačná činnosť: Výskum, dokumentáciu a digitalizáciu odevných predmetov tradičnej kultúry v obci Selenča 2021, Tradičná technika tkania a vytkávania na krosnách v obci Selenča 2022, Príprava materiálu na vydanie publikácie o hudobnom folklóre Slovákov v Pivnici 2022, rekonštruovaná, doplnená chýbajúcimi predmetmi a upravená Tradičná slovenská izba v Národnom múzeu v Zreňanine 2023, Vzdelávanie: Cyklus odborných vzdelávacích workshopov v oblasti tradičnej kultúry TRADÍCIA NEZAHYNIE!(?) 1.Hudba a spev v tradičnej kultúre 2022, 2. Hudba, spev a tanec v systéme tradičnej kultúry 2023, Uskutočnila sa dielňa výroby tradičnej pivnickej ľudovej obuvi – kalafíc v obci Pivnica 2022, Prezentačná činnosť: Tematické koncerty v rámci každoročných konferencií muzikológov a hudobných odborníkov: Koncert venovaný slovenskej vojvodinskej hudobnej odborníčke Kvetoslave Benkovej 2021, Koncerty profesionálneho amsámbla Františka Báleša zo Slovenskej republiky S Hviezdoslavom do lavíc (Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom Báčsky Petrovec) a Jazz a slovenská hudba (Egyšeg – kultúrna stanica Nový Sad) 2022, Koncert Tvorivý dvojhlas jubilantiek venovaný významným hudobným pedagogičkám Mariene Stankovićovej Krivákovej a Anne Medveďovej 2023, Dokumentačná činnosť: nahraný je dokumentárny film Kubányovská rodina a dolnozemskí Slováci o troch generáciách rodiny, ktorá trasovala cestu rozvoja produktívnej kultúry Slovákov na Dolnej zemi: prvého riaditeľa petrovského gymnázia Júliusa Kubányiho, jeho dcére profesorke na gymnáziu Viere Fejdiovej a jeho vnučke RNDr.Oľgi Fejdiovej,Cs., ktorá pokračovala na rozvoji slovenskej komunity v Srbsku 2022, Publikačná činnosť: Tlačou vyšla kniha Literárna pozostalosť Samuela Boldockého zostavovateľky Annamárii Boldockej-Grbićovej pri príležitosti nedožitých osemdesiatin – literárne kritiky, korešpondencia so spisovateľmi, preklady, kuplety, dejinné medailóniky 2023. Vytvorená je oficiálna webová stránka Asociácie www.avksv.rs čím je širšej verejnosti sprístupnená činnosť, podujatia ako aj výsledky terénnych výskumov, fotografie, audio a video nahrávky 2023."

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2024 7 1 967 10 900 17 885 € 7 500 €
  1.10.2024 - 30.11.2024
Báčsky Petrovec, Srbsko
Kultúra
Koncert v rámci 20.Konferencie muzikológov a hudobných odborníkov
Žiadosť číslo 0397/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
250 2 000 1 580 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):180.00; Platby za odborné služby - iné - vypracovanie scenáru, honoráre organizátorom koncertu a hudobníkom:400.00; Krátkodobý prenájom priestorov (BV):200.00; Doprava (BV):250.00; Ubytovanie (BV):80.00; Strava (BV):350.00; Iné - trovy vyúčtovania projektu, poštové trovy:120.00
650 €
  13.9.2024 - 29.9.2024
Báčsky Petrovec alebo Nový Sad (zatiaľ nie je presne definované, závisí od počtu prihlásených frekventantov, ako aj do výšky finančných prostriedkov)
Vzdelávanie
Odborné vzdelávanie v oblasti tradičnej kultúry TRADÍCIA NEZAHYNIE!(?) tretí ročník
Žiadosť číslo 0565/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
17 400 3 620 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - iné - honoráre pre 4 lektorov:1600.00; Krátkodobý prenájom priestorov (BV):300.00; Doprava (BV):300.00; Ubytovanie (BV):500.00; Strava (BV):600.00; Iné - koordinácia projektu a administratívne trovy pri vyúčtovania projektu, poštové náklady, platby školenia:320.00
2 500 €
  22.8.2024 - 25.8.2024
Rejdová, Slovenská republika
Kultúra
Prezentácia kultúry vojvodinských Slovákov na jubilejnom 50. ročníku Gemerského folklórneho festivalu v Rejdovej 2024
Žiadosť číslo 0822/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
500 2 000 5 500 €
Požadované položky: Doprava (BV):5500.00
2 000 €
  7.7.2024 - 30.11.2024
Báčsky Petrovec, Selenča - Srbsko, Liptovský Ján, Liptovský Mikuláš, Bratislava - Slovenská republika.
Kultúra
Čajakovská rodina a dolnozemskí Slováci
Žiadosť číslo 0582/RS/2024 (R)
Neschválená
žiadateľ nesplnil administratívne podmienky
300 2 000 2 305 €
Požadované položky: Platby za odbornú službu - digitalizácia (BV):1150.00; Doprava pre účasť odborníka/výskumníka na projekte (BV):400.00; Ubytovanie pre účasť odborníka/výskumníka na projekte (BV):350.00; Strava pre účasť odborníka/výskumníka na projekte (BV):320.00; Iné - Administračné trovy vyúčovania projektu, poštové trovy.:85.00
0 €
  1.6.2024 - 30.11.2024
Aradáč, Vojvodina - Srbsko
Kultúra
Dokumentácia a digitalizácia odevných predmetov tradičnej kultúry v obci Aradáč (Srbsko)
Žiadosť číslo 0514/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
100 1 000 1 800 €
Požadované položky: Platby za odbornú službu - digitalizácia (BV):500.00; Platby za odborné služby - zhromažďovanie, spracovanie, triedenie, odborné výstupy z výskumnej činnosti, prezentácia (BV):200.00; Doprava pre účasť odborníka/výskumníka na projekte (BV):250.00; Ubytovanie pre účasť odborníka/výskumníka na projekte (BV):100.00; Strava pre účasť odborníka/výskumníka na projekte (BV):150.00; Iné - Výkup pôvodných súčastí tradičného odevu z obce Aradáč, administratívne výdavky a vyúčtovanie projektu, poštovné poplatky.:600.00
500 €
  1.6.2024 - 30.11.2024
Selenča, Srbsko
Kultúra
Tradičný odev najstaršej generácie žien v obci Selenča
Žiadosť číslo 0705/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
300 1 500 2 300 €
Požadované položky: Platby za odbornú službu - digitalizácia (BV):900.00; Platby za odborné služby - zhromažďovanie, spracovanie, triedenie, odborné výstupy z výskumnej činnosti, prezentácia (BV):350.00; Doprava pre účasť odborníka/výskumníka na projekte (BV):350.00; Ubytovanie pre účasť odborníka/výskumníka na projekte (BV):250.00; Strava pre účasť odborníka/výskumníka na projekte (BV):150.00; Iné - Zabezpečenie techniky, tlač, administratívne výdavky a vyúčtovanie projektu, poštovné poplatky:300.00
1 150 €
  2.1.2024 - 31.12.2024
Báčsky Petrovec
Informácie
Údržba webového portálu Asociácie pre výskum kultúry Slovákov vo Vojvodine
Žiadosť číslo 0465/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
500 2 000 780 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - technické služby spojené so zabezpečením webov, informačných portálov, aplikácií a počítačových softwarov (náklady na hosting, doménu a pod.) (BV):700.00; Iné - trovy vyúčtovania projektu, poštové trovy:80.00
700 €
2023 8 268 6 900 22 885 € 5 800 €
2022 11 363 8 400 28 851 € 7 320 €
2021 6 102 4 470 19 641 € 4 000 €
  2020 0 - - 0 € 0 €
  2019 0 - - 0 € 0 €
  2018 0 - - 0 € 0 €
  2017 0 - - 0 € 0 €
  2016 0 - - 0 € 0 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2024 32 2 700 30 670 89 262 € 24 620 € (28%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Srbsko z oblasti Kultúra a umenie


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com