Výskum a príprava materiálu na vydanie publikácie o hudobnom folklóre Slovákov v Pivnici, v Srbsku

 

Miesto realizácie

Pivnica, Srbsko

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.3.2022 do 31.12.2022

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

6

Počet zasiahnutých

1 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

V spolupráci s OZ Cultura Ethnica, ktoré v rokoch 2018 - 2020 realizovalo rozsiahly terénny výskum tradičnej hudobnej kultúry a jej kontextov v prostredí Vojvodiny, v obci Pivnica sa nám podarilo zdokumentovať vyše 40 individuálnych respondentov, jednu kapelu, spevácku skupinu a niekoľko tanečných párov. Obyvatelia, ktorí sa podrobili výskumu mali v živej pamäti pomerne veľa piesní v širokej žánrovej a štýlovej škále. Celkovo sa podarilo zaznamenať vyše 500 piesní preukázateľne spievaných v Pivnici a množstvo inštrumentálnych melódií (v zvukovej i grafickej podobe). Všetci respondenti boli zaznamenávaní na kameru, no vyhotovoval sa i samostatný audio záznam (v prípade kapely realizovaný na viac zvukových stôp). Všetci poskytli jednak spomienkové rozprávania, jednak spevácke, hudobné a tanečné výkony. Popri realizácii audiovizuálných záznamov sme získali aj mimoriadne bohatý fotografický materiál a rukopisné repertoárové knihy muzikantov. Všetok materiál bol priebežne popisovaný a archivovaný. Vo finálnej fáze tohto projektu by sme ho chceli kompletne postprodukčne spracovať, dôsledne popísať, verifikovať údaje a doplniť chýbajúce informácie tak, aby sme pripravili prehľadný a ucelený základ pre vydanie piesňového zborníka s rozsiahlou etnomuzikologickou štúdiou.

Očakávaný prínos projektu

Prínosom projektu bude existencia pramenného materiálu, odborne spracovaného materiálu vhodného na využitie ako metodického materiálu pre hudobných a tanečných pedagógov, choreografov na pôde folklórneho hnutia a na vedecké účely. Významným rozmerom tohto projektu je záchrana kultúrneho dedičstva, pred čo raz silnejšími akulturačnými a asimilačnými procesmi.

Dodatočné informácie

Cieľovou skupinou je odborná verejnosť z odborov všeobecnej muzikológie, etnomuzikológie, etnológie, folkloristiky, antropológie, histórie a ďalších spoločenskovedných disciplín, folklórne hnutie i široká verejnosť.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
4 100 € 1 000 € 683,33 € 4,10 € 0,0238 €

Žiadosť číslo 0792/RS/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Iné - koordinácia, administrácia projektu

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0792/RS/2022

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Slovenský svetový kalendár 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendár on line 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com