Postoje vojvodinských Slovákov voči celomenšinovým hudobno-folklórnym festivalom.

 

Miesto realizácie

Vojvodina, Báčsky Petrovec

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 10.6.2022 do 30.11.2022

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

5

Počet zasiahnutých

500

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Bohatstvo a vitalita kultúrneho života Slovákov v Srbsku sa priamo odzrkadľuje v realizácii a dlhodobej tradícii folklórnych a hudobných festivalov pre deti a dospelých vo Vojvodine. Sú to príležitosti pre stretávanie aktívnych účastníkov vo folklórnom a hudobnom živote Slovákov vo Vojvodine. Cieľ projektu je zistiť postoje slovenskej verejnosti voči týmto celomenšinovým manifestáciám. Celomenšinová verejnosť má možnosť priamo sledovať festivaly (ako aktívni, či pasívni účastníci), alebo nepriamo, cez médiá (tlač, rozhlas, televízia, spoločenské siete). Preto môžeme predpokladať, že sú Slováci vo Vojvodine dobre informovaní o festivaloch a že môžu vyjadriť svoje postoje voči týmto manifestáciám.
Odborným garantom projektu je Prof.dr Ruženka Šimoniová Černáková a výskumný tím budú tvoriť: Prof.Dr.Ruženka Šimoniová-Černáková, Anna Medveďová, prof. hudby, Ján Černák, prof. slovenského jazyka a literatúry. Postoje sa budú skúmať škálou postojov Likertovko typu, s piatímy stupňami. Tvrdenia v škále sa budú zameriavať na tri komponenty postojov: 1. Kognitívny komponent: mienka respondentov o úlohe festivalov v zachovaní slovenského jazyka, kultúry a národnostnej identity, mienka respondentov o kvalite festivalov, mienka respondentov o forme festivalov a o termínoch realizácie. 2. Emocionálny komponent: Emócie respondentov v súvise s hudobnými a folklórnymi festivalmi, 3. Konatívny komponent: pasívna a aktívna účasť respondentov v hudobných a folklórnych festivaloch.

Očakávaný prínos projektu

Očakávaný prínos je zmapovanie postojov slovenskej verejnosti voči hudobným a folklórnym festivalom. Je to výskum exploratívneho charakteru, lebo sa realizuje po prvý krát. Spätné informácie získané výskumom od priamych konzumentov týchto manifestácií budú vo funkcii ďalšieho zveľaďovania kultúrneho života vojvodinských Slovákov a budú osožné pre zodpovedné inštitúcie a organizácie späté s kultúrnym životom Slovákov vo Vojvodine. Výsledky výskumu budú podklad pre ďalšie skúmanie prezentačného aspektu kultúry vojvodinských Slovákov.

Dodatočné informácie

CHARAKTIERISTIKA ŽIADATEĽA (omylom sa nenachádza v potrebnej časti žiadosti):
Asociácia pre výskum kultúry Slovákov vo Vojvodine je samostatné, záujmové, mimovládne a neziskové združenie Slovákov vo Vojvodine v Srbskej republike, s osobitnou národnostnou orientáciou, v ktorom sa dobrovoľne združujú jednotlivci a právnicke subjekty, rovnako ako aj ostatní občania Srbska a naši krajania v zahraničí s cieľom výskumu, dokumentovania, zachovávania, zveľaďovania a prezentácie tradičnej a súčasnej kultúry Slovákov, ktorí žijú v Srbsku, taktiž vydávaní publikácií, organizovaní konferencií a edukácií, vcelku práca na skvalitnení činnosti kultúrnych subjektov vo Vojvodine.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 900 € 0 € 380,00 € 3,80 € -

Žiadosť číslo 0296/RS/2022 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV)

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Druhý Festival slovenského insitného maliarstva v Srbsku - od 1.10.2023 do 10.10.2023

Srbsko Výmenný zájazd Komorného zboru Musica viva do Vranova nad Topľou, Slovenká republika - od 1.10.2023 do 22.10.2023

Srbsko Technické vybavenie - od 29.5.2023 do 29.10.2023

Srbsko Vypracovanie projektovej dokumentácie otvoreného amfiteátra a sprievodného obsahu v Padine, - od 29.5.2023 do 29.10.2023

Srbsko Úprava a rekonštrukcia Tradičnej slovenskej izby v Národnom múzeu v Zreňanine - od 1.3.2023 do 30.10.2023

Srbsko Líčenie exteriéru a interiéru budovy KUS Zvolen - od 1.7.2023 do 31.10.2023

Srbsko 75. rokov KOS Jednota Hložan - od 19.9.2023 do 4.11.2023

Srbsko Bábkarsky workshop a osvojenia si bábkarských zručností - od 7.5.2023 do 4.11.2023

Srbsko Literárna pozostalosť Samuela Boldockého - od 20.3.2023 do 20.11.2023

Srbsko Tradičná technika vypletania štrikancov v obci Selenča (Srbsko) - od 1.3.2023 do 25.11.2023

Srbsko Tradičná svadba Slovákov v Pivnici - od 1.3.2023 do 30.11.2023

Srbsko Pro Cultura Slovaka - od 1.3.2023 do 30.11.2023

Srbsko Hudobný tábor - od 1.6.2023 do 30.11.2023

Srbsko Slovenský svetový kalendár 2024 - od 1.1.2023 do 30.11.2023

Srbsko Slovenský svetový kalendar on line 2024 - od 1.1.2023 do 30.11.2023

Srbsko Kúpa stolov a lavičiek pre KUS Zvolen - od 1.6.2023 do 30.11.2023

Srbsko Cyklus odborných vzdelávacích workshopov v oblasti tradičnej kultúry: TRADÍCIA NEZAHYNIE!(?) - od 1.4.2023 do 30.11.2023

Srbsko Archivácia materiálov slovenského rozhlasu v Selenči - od 1.5.2023 do 1.12.2023

Srbsko Koordinator aktivít spolku - od 1.2.2023 do 21.12.2023

Srbsko Populárna hudba očami mladých talentov - od 7.5.2023 do 24.12.2023

Srbsko Spoznajme deti a mládež s tradíciou svojich predkov - od 1.3.2023 do 30.12.2023

Srbsko video o slovenskej tradícii v Selenči - od 1.5.2023 do 30.12.2023

Srbsko Aby nezanikla slovenská tradícia v Selenči - od 1.5.2023 do 30.12.2023

Srbsko Portál kultúry vojvodinských Slovákov - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko XIX. ročník Muzikologickej konferencie Slovenská hudba vo Vojvodine a Zborník prác z XVIII. konferencie - od 1.9.2023 do 31.12.2023

Srbsko Rozvíjanie elektronickej databázy kultúry vojvodinských Slovákov - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Digitalizácia matrík vojvodinských Slovákov - od 1.3.2023 do 31.12.2023

Srbsko Trojhlas - dolnozemská umelecká túra - od 1.3.2023 do 31.12.2023

Srbsko Detské predstavenie - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Pani Ministrová - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Zájazd na Festival Aničky Jurkovičovej - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Zájazd do Slovenskej Republiky - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Technické vybavenie - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Potreby speváckej sekcie P.J. Šafárika z Nového Sadu - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Potreby folklórnej sekcie P.J.Šafárika z Nového Sadu - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Nahrávanie hudobného podkladu pod choreografie - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Hobľovanie a lakovanie parketovej podlahy a výmena sanitárnych vybavení - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Neváhaj, len sa hraj - od 1.2.2023 do 31.12.2023

Srbsko Údržba webovej stránke - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Zabezpečenie notebook-a, externého hard disku a príslušenstva k fotoaparátu - od 1.3.2023 do 31.12.2023

Srbsko Potreby ľudového orchestra SKC P.J.Šafárika z Nového Sadu - od 1.3.2023 do 31.12.2023

Srbsko Kovačická insita - začiatky - od 1.2.2023 do 31.12.2023

Srbsko Línia (II. séria) - od 1.4.2023 do 31.12.2023

Srbsko Hry z batôžka - od 1.4.2023 do 31.12.2023

Srbsko Svetový krajanský kalendár 2023 on line vydanie - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Technické vybavenie spolku - od 2.4.2023 do 31.12.2023

Srbsko Detské dielne o selenčskej tradícii - od 1.5.2023 do 31.12.2023

Srbsko údržba web stránky - od 2.4.2023 do 31.12.2023

Srbsko Smäd a Troja Jána Husárika - od 1.6.2023 do 31.12.2023

Srbsko Troja Jana Husarika - od 10.5.2023 do 31.12.2023

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com