Postoje vojvodinských Slovákov voči celomenšinovým hudobno-folklórnym festivalom.

 

Miesto realizácie

Vojvodina, Báčsky Petrovec

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 10.6.2022 do 30.11.2022

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

5

Počet zasiahnutých

500

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Bohatstvo a vitalita kultúrneho života Slovákov v Srbsku sa priamo odzrkadľuje v realizácii a dlhodobej tradícii folklórnych a hudobných festivalov pre deti a dospelých vo Vojvodine. Sú to príležitosti pre stretávanie aktívnych účastníkov vo folklórnom a hudobnom živote Slovákov vo Vojvodine. Cieľ projektu je zistiť postoje slovenskej verejnosti voči týmto celomenšinovým manifestáciám. Celomenšinová verejnosť má možnosť priamo sledovať festivaly (ako aktívni, či pasívni účastníci), alebo nepriamo, cez médiá (tlač, rozhlas, televízia, spoločenské siete). Preto môžeme predpokladať, že sú Slováci vo Vojvodine dobre informovaní o festivaloch a že môžu vyjadriť svoje postoje voči týmto manifestáciám.
Odborným garantom projektu je Prof.dr Ruženka Šimoniová Černáková a výskumný tím budú tvoriť: Prof.Dr.Ruženka Šimoniová-Černáková, Anna Medveďová, prof. hudby, Ján Černák, prof. slovenského jazyka a literatúry. Postoje sa budú skúmať škálou postojov Likertovko typu, s piatímy stupňami. Tvrdenia v škále sa budú zameriavať na tri komponenty postojov: 1. Kognitívny komponent: mienka respondentov o úlohe festivalov v zachovaní slovenského jazyka, kultúry a národnostnej identity, mienka respondentov o kvalite festivalov, mienka respondentov o forme festivalov a o termínoch realizácie. 2. Emocionálny komponent: Emócie respondentov v súvise s hudobnými a folklórnymi festivalmi, 3. Konatívny komponent: pasívna a aktívna účasť respondentov v hudobných a folklórnych festivaloch.

Očakávaný prínos projektu

Očakávaný prínos je zmapovanie postojov slovenskej verejnosti voči hudobným a folklórnym festivalom. Je to výskum exploratívneho charakteru, lebo sa realizuje po prvý krát. Spätné informácie získané výskumom od priamych konzumentov týchto manifestácií budú vo funkcii ďalšieho zveľaďovania kultúrneho života vojvodinských Slovákov a budú osožné pre zodpovedné inštitúcie a organizácie späté s kultúrnym životom Slovákov vo Vojvodine. Výsledky výskumu budú podklad pre ďalšie skúmanie prezentačného aspektu kultúry vojvodinských Slovákov.

Dodatočné informácie

CHARAKTIERISTIKA ŽIADATEĽA (omylom sa nenachádza v potrebnej časti žiadosti):
Asociácia pre výskum kultúry Slovákov vo Vojvodine je samostatné, záujmové, mimovládne a neziskové združenie Slovákov vo Vojvodine v Srbskej republike, s osobitnou národnostnou orientáciou, v ktorom sa dobrovoľne združujú jednotlivci a právnicke subjekty, rovnako ako aj ostatní občania Srbska a naši krajania v zahraničí s cieľom výskumu, dokumentovania, zachovávania, zveľaďovania a prezentácie tradičnej a súčasnej kultúry Slovákov, ktorí žijú v Srbsku, taktiž vydávaní publikácií, organizovaní konferencií a edukácií, vcelku práca na skvalitnení činnosti kultúrnych subjektov vo Vojvodine.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 900 € 0 € 380,00 € 3,80 € -

Žiadosť číslo 0296/RS/2022 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV)

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Nová dolnozemská pieseň - od 15.1.2022 do 15.12.2022

Srbsko Ľudová hudba v Selenči - od 15.1.2022 do 15.12.2022

Srbsko Divadelné HRY - od 3.1.2022 do 20.12.2022

Srbsko Jazyčné jazyky - od 7.3.2022 do 20.12.2022

Srbsko 25 OSOBNOSTÍ (Pamäť národa) - od 4.4.2022 do 20.12.2022

Srbsko Zuzkino divadlo maľované - od 1.4.2022 do 20.12.2022

Srbsko Domovník - od 1.3.2022 do 30.12.2022

Srbsko Filmový záznam predstavenia Proces - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko Priprava a publikovanie fotomonografie padinských krojov. - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko Rozprávala mi stara mama - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko Portál kultúry vojvodinských Slovákov - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Rozvíjanie elektronickej databázy kultúry vojvodinských Slovákov - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Dolnozemská literárna túra - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko nahrávanie TV klipov - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Neváhaj, len sa hraj - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Nahrávanie matríc pre choreografie - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Vytvorenie novej webovej stránke - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko Potreby speváckej sekcie P.J. Šafárika z Nového Sadu - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Potreby folklórnej sekcie P.J.Šafárika z Nového Sadu - od 1.2.2022 do 31.12.2022

Srbsko Zaobstarávanie novej obuvi pre folklórny súbor - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Nové divadelné predstavenie - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Hobľovanie a lakovanie parketovej podlahy - od 1.7.2022 do 31.12.2022

Srbsko Takto sme žili... Kovačica - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Línia - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Sanácia a adaptácia Etno domu v Kysáči - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Slovenský svetový kalendár 2022 - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Slovenská populárna hudba očami mladých talentov - od 4.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Technické vybavenie domu kultúry v Selenči - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Vybavenie kultúrno-umeleckého spolku - od 4.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Spoznajme deti a mládež s tradíciou svojich predkov - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com