Kubányovská rodina a dolnozemskí Slováci

 

Miesto realizácie

Petrovec- Komárno- Liptovský Mikuláš- Bratislava-Petrovec

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 10.5.2022 do 25.11.2022

Oblasť

médiá

Počet účastníkov

11

Počet zasiahnutých

2 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Dokumentárny film venovaný dvom zaslúžilým osobnostiam, ktorých podiel na kultivovaní slovenského zahraničia je nemerateľný: Július Kubány/1875- 1926/ - Oľga Fejdiová /1942- / – dvojportrét. Starý otec a vnučka sa zaslúžili o kultúrny rast a zveľadenie slovenskej komunity v Srbsku. Všestranný kultúrny a spoločensko-politický dejateľ, Július Kubány - učiteľ a kantor, riaditeľ ľudovej školy, spolu zakladateľom kníhtlačiarne, hospodárskej školy, inicioval založenie Slovenského gymnázia v Petrovci, bol jeho riaditeľom. Dr.Oľga Fejdiová pokračovala na rozvoji slovenskej komunity v Srbsku ako aj afirmovať ju v celom slovenskom svete. Bola predsedníčka Spolku Slovákov z Juhoslávie. Prostredníctvom spomienok vnučky a poodhalenia rodinných archívov, dobových faktov, svedectiev odborníkov a dejinných znalcov, film povie príbeh zaslúžilej rodiny, ktorí život zasvätili zošľachťovaniu prostredia a ľudí žijúcich mimo materskej krajiny.
Odborným garantom je dramaturgička Annamária Boldocká-Grbićová prof. slovenského jazyka a literatúry a režisér Mgr. Art. Ján Čáni, PhD.

Očakávaný prínos projektu

Upachtený drvivý tok času a neoliberálneho kapitalizmu vari spôsobuje pocit, že už nie je čas. Čas pozastaviť sa nad životom a osudom slovenskej komunity, ktorá je v slovenskej periférii. Svet je dnes vďaka globalistickej logistike blízko, a vari nikdy v dejinách nebol vzdialenejší. Tento projekt je štipkou do mlyna -priblížiť a revilorizovať národný duch a charakter slovenskej komunity v Srbsku - pozdvihnúť sebaúctu potomkom, ktorých predkovia vytvárali úctyhodné zázemie – v ktorom pôsobil dolnozemský Slovák. Súčasní diváci si uctia pamiatku osobností, ktoré sa zaslúžili o existenciu, kultúrne zošľachťovanie a pretrvávanie menšiny mimo materskej krajiny a uvedomia si, že ich predsavzatie a snahy predsa neboli márne.

Dodatočné informácie

CHARAKTIERISTIKA ŽIADATEĽA (omylom sa nenachádza v potrebnej časti žiadosti):
Asociácia pre výskum kultúry Slovákov vo Vojvodine je samostatné, záujmové, mimovládne a neziskové združenie Slovákov vo Vojvodine v Srbskej republike, s osobitnou národnostnou orientáciou, v ktorom sa dobrovoľne združujú jednotlivci a právnicke subjekty, rovnako ako aj ostatní občania Srbska a naši krajania v zahraničí s cieľom výskumu, dokumentovania, zachovávania, zveľaďovania a prezentácie tradičnej a súčasnej kultúry Slovákov, ktorí žijú v Srbsku, taktiž vydávaní publikácií, organizovaní konferencií a edukácií, vcelku práca na skvalitnení činnosti kultúrnych subjektov vo Vojvodine.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2021 - 2022: 1 500 €.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
3 150 € 1 500 € 286,36 € 1,58 € 0,0357 €

Žiadosť číslo 0299/RS/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Náklady na výrobu nosiča (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Iné - Cestovné náklady, ubytovanie so stravovaním v SK.

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0299/RS/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Nová dolnozemská pieseň - od 15.1.2022 do 15.12.2022

Srbsko Ľudová hudba v Selenči - od 15.1.2022 do 15.12.2022

Srbsko Divadelné HRY - od 3.1.2022 do 20.12.2022

Srbsko Jazyčné jazyky - od 7.3.2022 do 20.12.2022

Srbsko 25 OSOBNOSTÍ (Pamäť národa) - od 4.4.2022 do 20.12.2022

Srbsko Zuzkino divadlo maľované - od 1.4.2022 do 20.12.2022

Srbsko Domovník - od 1.3.2022 do 30.12.2022

Srbsko Filmový záznam predstavenia Proces - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko Priprava a publikovanie fotomonografie padinských krojov. - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko Rozprávala mi stara mama - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko Portál kultúry vojvodinských Slovákov - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Rozvíjanie elektronickej databázy kultúry vojvodinských Slovákov - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Dolnozemská literárna túra - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko nahrávanie TV klipov - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Neváhaj, len sa hraj - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Nahrávanie matríc pre choreografie - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Vytvorenie novej webovej stránke - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko Potreby speváckej sekcie P.J. Šafárika z Nového Sadu - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Potreby folklórnej sekcie P.J.Šafárika z Nového Sadu - od 1.2.2022 do 31.12.2022

Srbsko Zaobstarávanie novej obuvi pre folklórny súbor - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Nové divadelné predstavenie - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Hobľovanie a lakovanie parketovej podlahy - od 1.7.2022 do 31.12.2022

Srbsko Takto sme žili... Kovačica - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Línia - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Sanácia a adaptácia Etno domu v Kysáči - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Slovenský svetový kalendár 2022 - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Slovenská populárna hudba očami mladých talentov - od 4.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Technické vybavenie domu kultúry v Selenči - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Vybavenie kultúrno-umeleckého spolku - od 4.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Spoznajme deti a mládež s tradíciou svojich predkov - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com