Workshop: metodika prípravy, škrobenia a žehlenia pivnických spodných sukieň

 

Miesto realizácie

Pivnica

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 28.5.2022 do 28.10.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

30

Počet zasiahnutých

1 500

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Pivnica je osada v srbskej Vojvodine, ktorú charakterizujú nielen špecifické západoslovenské nárečie, unikátne ľudové piesne a tance, ale aj jedinečný a pôvodný ľudový kroj. Sú jedinou osadou v Srbsku obývanou Slovákmi, ktorá sa podľa takmer všetkého od iných slovenských osád rozlišuje. Ako takí, pivnickí Slováci už vyše tri storočia zachovávajú svoje špecifiká, ale trendy, najmä tie späté s ľudovým odevom, ktoré sa javia v okolitých osadách neriedko zavítajú aj do Pivnice a často tam aj zažijú. Je to prirodzený jav, ale keď ho pozorujeme z hľadiska etnológie a antropológie, je neprípustné dovoliť, aby sa táto jedinečnosť v krojovej autentickosti utrácala.
Pivnický ľudový odev zaraďujeme do báčskeho variantu. Jeho vývoj môžeme sledovať od konca 18. a začiatku 19. storočia. Pôvodný ľudový odev bol strihovo jednoduchý, málo zdobený, priam elegantný, účelový, z prírodných, doma zhotovených materiálov, ktoré sa doplňovali remeselníckymi a továrenskými výrobkami. Šili si ho ženy samy a náročnejšie odevné súčiastky vyrábali miestni remeselníci. Vždy však spĺňal svoju funkciu, podľa čoho sa delil na odev všedný, sviatočný, obradový, príležitostný. Podľa toho ako sa menili spoločensko-ekonomické okolnosti, postupne sa menil aj výzor kroja. Svoje archaické špecifiká zachoval si až do obdobia 2. svetovej vojny ako ženský, tak aj mužský ľudový odev. Po 2. svetovej vojne mužský kroj ustúpil pred mestským odevom, pokiaľ ženský kroj pretrváva do súčasnosti, aj keď v zmenenej forme (v zmysle celkovej siluety, ale zachoval si strih dvojdielneho odievania), výzdobe, funkcii. V súčasnosti aj staršie aj mladšie generácie žien kroj si obliekajú iba príležitostne (svadby, folklórne podujatia, etno zábavy, cirkevné sviatky). Napriek tomu, ešte vždy nemôžeme skonštatovať, že by ľudový odev v Pivnici dosiahol vrchol svojho vývoja. On ešte vždy žije.
Aby sme mu zaistili ešte dlhší životný vek, musíme sa postarať o to, aby sa mladšie generácie aktívne zapájali do procesov prípravy ľudového odevu. Na to však potrebujeme prostriedky. Neoddeliteľnou súčasťou všetkých druhov ženského ľudového odevu sú spodné sukne, ktoré sú v Pivnici nezvyčajné a neľahko sa dajú prichystať na nosenie. Spôsob ich prípravy tamojšie ženy už zväčša zabúdajú, a potreba za funkčnými spodnými sukňami stále rastie, zapájaním sa čoraz viac detí a mladých ľudí do folklórneho života. Počet žien, ktoré túto krojovú súčiastku vedia pripraviť, sa veľmi zredukoval, tak sme obavy, že o niekoľko rokov touto technikou už nikto nebude ovládať. Záujem mladších ľudí o naučenie sa adekvátnej prípravy spodných sukieň je našťastie prítomný, takže táto dielňa bude úspešná a osožná.
Pivnické spodné, biele sukne sú, ako aj ostatok krojových častí, celkom inakšie od spodných sukieň ostatných vojvodinských Slovákov. Postup ich šitia je zvláštny tým, že každá sukňa musí byť o 50 cm širšia od tej druhej. Zvyčajne sa nosia tri. Presne tieto, zberankové spodné sukne sa nosia pod každým sviatočným krojom, tak je o to vzácnejšie ovládať ich prípravou. Týmto projektom zahrnuli by sme proces prípravy na nosenie už zhotovených, existujúcich spodných „zberankových“ sukieň.
Prvým krokom je ich pranie, nasleduje sušenie, potom však dobre vysušenú sukňu je potrebné naškrobiť a zase dobre nechať osušiť. Postup škrobenia sa opakuje zase, ale pri každom škrobení sa sukne skladajú na formu zvláštnych ruriek, ktoré nesmú byť ani príliš široké, ani príliš úzke. Nasleduje zalievanie už suchých sukieň špeciálnou látkou, ktorá pomôže tomu, aby sukne dlho času vydržali byť čisté a tvrdé, nezmenenej formy. Najťažšou časťou je však žehlenie tých rúriek tak, aby každá bola rovnakej šírke. Postup prípravy týchto sukieň je zložitý a pýta si mnoho času, trpezlivosti a nervov, ale aj pekné počasie, lebo sa sukne musia sušiť priamo na slnečných lúčoch. Preto táto edukačná dielňa musí byť dvojdňová, aby si frekventanti mohli dôkladne osvojiť všetky tajomstvá tohto remesla.
Workshop bude zrealizovaný v máji 2022, a jeho prednášateľkou bude mestská krajčírka, ktorá má vyše 50 rokov skúsenosti v šití a príprave pivnických ľudových krojov. Prednášať bude teoretický a praktický, na konkrétnych príkladoch. Všetky uchádzači dielne prinesú so sebou jednu sukňu, na ktorej budú osvájať spôsob prípravy. Táto edukačná dielňa zameria sa na zachovanie pred zaniknutím tradičných foriem ľudového odevu pivnických Slovákov prostredníctvom odovzdávania vedomostí mladším generáciám a širšej verejnosti. Týmto projektom nepriamo zabezpečíme aj krojovú budúcnosť početných pivnických tanečníkov, spolkárov a milovníkov ľudového odevu. Priebeh dielne a výsledky samotného projektu dokumentovať budeme vo forme videonahrávke, ktorá neskoršie bude sprístupnená aj širšej verejnosti.
Predbežný plán realizácie projektu:
Apríl – máj: oslovovanie potenciálnych účastníkov workshopu a rozpisovanie výzvy, spresnenie detailov s lektorkou workshopu, nákup potrebných materiálov, zabezpečenie priestoru na realizáciu.
Sobota, 28. mája: Príchod frekventantov od 15. h, teoretická a praktická výuka, natáčanie videozáznamu, občerstvenie.
Nedeľa, 29. mája: Začiatok druhej časti dielne o 15. h, teoretická a praktická výuka, zhotovenie videozáznamu, občerstvenie, obliekanie volontérov do pripravených spodných sukieň a následne aj do kroju, prezentácia výsledkov dielne médiám.
Jún: postprodukcia, strih, montovanie videa a jeho zverejňovanie na Youtube.

Očakávaný prínos projektu

Zachovanie pred zabudnutím tradičnej súčiastky pôvodného odevu pivnických Slovákov. Odovzdávanie vedomostí hmotného ľudového dedičstva mladým generáciám a odtrhnutie ich od zabudnutia. Osvájanie si základov a postupov prípravy raritných zberankových spodných sukieň, ktoré sú základom všetkých sviatočných pivnických krojov. Zachovanie krojovej identity pivnických Slovákov. Dokumentovanie postupu prípravy zberankových spodných sukieň a sprístupnenie videa širšej verejnosti a budúcim generáciám Slovákov do vienku.

Dodatočné informácie

Záujem o tento druh dielne objavujú najmä členovia pivnického Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Pivnica, pivnického združenia žien, ale aj etnológovia, priaznivci a ctitelia slovenskej ľudovej kultúry. Počet priamo zúčastnených ľudí odhadujeme na číslo 30, kým očakávame, že edukačné video, ktoré vznikne v rámci tejto dielne osloví široký kruh záujemcov.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 200 € 0 € 40,00 € 0,80 € -

Žiadosť číslo 1063/RS/2022 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Nákup materiálov a surovín (BV),Iné - bankové poplatky

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Druhý Festival slovenského insitného maliarstva v Srbsku - od 1.10.2023 do 10.10.2023

Srbsko Výmenný zájazd Komorného zboru Musica viva do Vranova nad Topľou, Slovenká republika - od 1.10.2023 do 22.10.2023

Srbsko Technické vybavenie - od 29.5.2023 do 29.10.2023

Srbsko Vypracovanie projektovej dokumentácie otvoreného amfiteátra a sprievodného obsahu v Padine, - od 29.5.2023 do 29.10.2023

Srbsko Úprava a rekonštrukcia Tradičnej slovenskej izby v Národnom múzeu v Zreňanine - od 1.3.2023 do 30.10.2023

Srbsko Líčenie exteriéru a interiéru budovy KUS Zvolen - od 1.7.2023 do 31.10.2023

Srbsko 75. rokov KOS Jednota Hložan - od 19.9.2023 do 4.11.2023

Srbsko Bábkarsky workshop a osvojenia si bábkarských zručností - od 7.5.2023 do 4.11.2023

Srbsko Literárna pozostalosť Samuela Boldockého - od 20.3.2023 do 20.11.2023

Srbsko Tradičná technika vypletania štrikancov v obci Selenča (Srbsko) - od 1.3.2023 do 25.11.2023

Srbsko Tradičná svadba Slovákov v Pivnici - od 1.3.2023 do 30.11.2023

Srbsko Pro Cultura Slovaka - od 1.3.2023 do 30.11.2023

Srbsko Hudobný tábor - od 1.6.2023 do 30.11.2023

Srbsko Slovenský svetový kalendár 2024 - od 1.1.2023 do 30.11.2023

Srbsko Slovenský svetový kalendar on line 2024 - od 1.1.2023 do 30.11.2023

Srbsko Kúpa stolov a lavičiek pre KUS Zvolen - od 1.6.2023 do 30.11.2023

Srbsko Cyklus odborných vzdelávacích workshopov v oblasti tradičnej kultúry: TRADÍCIA NEZAHYNIE!(?) - od 1.4.2023 do 30.11.2023

Srbsko Archivácia materiálov slovenského rozhlasu v Selenči - od 1.5.2023 do 1.12.2023

Srbsko Koordinator aktivít spolku - od 1.2.2023 do 21.12.2023

Srbsko Populárna hudba očami mladých talentov - od 7.5.2023 do 24.12.2023

Srbsko Spoznajme deti a mládež s tradíciou svojich predkov - od 1.3.2023 do 30.12.2023

Srbsko video o slovenskej tradícii v Selenči - od 1.5.2023 do 30.12.2023

Srbsko Aby nezanikla slovenská tradícia v Selenči - od 1.5.2023 do 30.12.2023

Srbsko Portál kultúry vojvodinských Slovákov - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko XIX. ročník Muzikologickej konferencie Slovenská hudba vo Vojvodine a Zborník prác z XVIII. konferencie - od 1.9.2023 do 31.12.2023

Srbsko Rozvíjanie elektronickej databázy kultúry vojvodinských Slovákov - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Digitalizácia matrík vojvodinských Slovákov - od 1.3.2023 do 31.12.2023

Srbsko Trojhlas - dolnozemská umelecká túra - od 1.3.2023 do 31.12.2023

Srbsko Detské predstavenie - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Pani Ministrová - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Zájazd na Festival Aničky Jurkovičovej - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Zájazd do Slovenskej Republiky - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Technické vybavenie - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Potreby speváckej sekcie P.J. Šafárika z Nového Sadu - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Potreby folklórnej sekcie P.J.Šafárika z Nového Sadu - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Nahrávanie hudobného podkladu pod choreografie - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Hobľovanie a lakovanie parketovej podlahy a výmena sanitárnych vybavení - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Neváhaj, len sa hraj - od 1.2.2023 do 31.12.2023

Srbsko Údržba webovej stránke - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Zabezpečenie notebook-a, externého hard disku a príslušenstva k fotoaparátu - od 1.3.2023 do 31.12.2023

Srbsko Potreby ľudového orchestra SKC P.J.Šafárika z Nového Sadu - od 1.3.2023 do 31.12.2023

Srbsko Kovačická insita - začiatky - od 1.2.2023 do 31.12.2023

Srbsko Línia (II. séria) - od 1.4.2023 do 31.12.2023

Srbsko Hry z batôžka - od 1.4.2023 do 31.12.2023

Srbsko Svetový krajanský kalendár 2023 on line vydanie - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Srbsko Technické vybavenie spolku - od 2.4.2023 do 31.12.2023

Srbsko Detské dielne o selenčskej tradícii - od 1.5.2023 do 31.12.2023

Srbsko údržba web stránky - od 2.4.2023 do 31.12.2023

Srbsko Smäd a Troja Jána Husárika - od 1.6.2023 do 31.12.2023

Srbsko Troja Jana Husarika - od 10.5.2023 do 31.12.2023

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com