Workshop: metodika prípravy, škrobenia a žehlenia pivnických spodných sukieň

 

Miesto realizácie

Pivnica

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 28.5.2022 do 28.10.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

30

Počet zasiahnutých

1 500

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Pivnica je osada v srbskej Vojvodine, ktorú charakterizujú nielen špecifické západoslovenské nárečie, unikátne ľudové piesne a tance, ale aj jedinečný a pôvodný ľudový kroj. Sú jedinou osadou v Srbsku obývanou Slovákmi, ktorá sa podľa takmer všetkého od iných slovenských osád rozlišuje. Ako takí, pivnickí Slováci už vyše tri storočia zachovávajú svoje špecifiká, ale trendy, najmä tie späté s ľudovým odevom, ktoré sa javia v okolitých osadách neriedko zavítajú aj do Pivnice a často tam aj zažijú. Je to prirodzený jav, ale keď ho pozorujeme z hľadiska etnológie a antropológie, je neprípustné dovoliť, aby sa táto jedinečnosť v krojovej autentickosti utrácala.
Pivnický ľudový odev zaraďujeme do báčskeho variantu. Jeho vývoj môžeme sledovať od konca 18. a začiatku 19. storočia. Pôvodný ľudový odev bol strihovo jednoduchý, málo zdobený, priam elegantný, účelový, z prírodných, doma zhotovených materiálov, ktoré sa doplňovali remeselníckymi a továrenskými výrobkami. Šili si ho ženy samy a náročnejšie odevné súčiastky vyrábali miestni remeselníci. Vždy však spĺňal svoju funkciu, podľa čoho sa delil na odev všedný, sviatočný, obradový, príležitostný. Podľa toho ako sa menili spoločensko-ekonomické okolnosti, postupne sa menil aj výzor kroja. Svoje archaické špecifiká zachoval si až do obdobia 2. svetovej vojny ako ženský, tak aj mužský ľudový odev. Po 2. svetovej vojne mužský kroj ustúpil pred mestským odevom, pokiaľ ženský kroj pretrváva do súčasnosti, aj keď v zmenenej forme (v zmysle celkovej siluety, ale zachoval si strih dvojdielneho odievania), výzdobe, funkcii. V súčasnosti aj staršie aj mladšie generácie žien kroj si obliekajú iba príležitostne (svadby, folklórne podujatia, etno zábavy, cirkevné sviatky). Napriek tomu, ešte vždy nemôžeme skonštatovať, že by ľudový odev v Pivnici dosiahol vrchol svojho vývoja. On ešte vždy žije.
Aby sme mu zaistili ešte dlhší životný vek, musíme sa postarať o to, aby sa mladšie generácie aktívne zapájali do procesov prípravy ľudového odevu. Na to však potrebujeme prostriedky. Neoddeliteľnou súčasťou všetkých druhov ženského ľudového odevu sú spodné sukne, ktoré sú v Pivnici nezvyčajné a neľahko sa dajú prichystať na nosenie. Spôsob ich prípravy tamojšie ženy už zväčša zabúdajú, a potreba za funkčnými spodnými sukňami stále rastie, zapájaním sa čoraz viac detí a mladých ľudí do folklórneho života. Počet žien, ktoré túto krojovú súčiastku vedia pripraviť, sa veľmi zredukoval, tak sme obavy, že o niekoľko rokov touto technikou už nikto nebude ovládať. Záujem mladších ľudí o naučenie sa adekvátnej prípravy spodných sukieň je našťastie prítomný, takže táto dielňa bude úspešná a osožná.
Pivnické spodné, biele sukne sú, ako aj ostatok krojových častí, celkom inakšie od spodných sukieň ostatných vojvodinských Slovákov. Postup ich šitia je zvláštny tým, že každá sukňa musí byť o 50 cm širšia od tej druhej. Zvyčajne sa nosia tri. Presne tieto, zberankové spodné sukne sa nosia pod každým sviatočným krojom, tak je o to vzácnejšie ovládať ich prípravou. Týmto projektom zahrnuli by sme proces prípravy na nosenie už zhotovených, existujúcich spodných „zberankových“ sukieň.
Prvým krokom je ich pranie, nasleduje sušenie, potom však dobre vysušenú sukňu je potrebné naškrobiť a zase dobre nechať osušiť. Postup škrobenia sa opakuje zase, ale pri každom škrobení sa sukne skladajú na formu zvláštnych ruriek, ktoré nesmú byť ani príliš široké, ani príliš úzke. Nasleduje zalievanie už suchých sukieň špeciálnou látkou, ktorá pomôže tomu, aby sukne dlho času vydržali byť čisté a tvrdé, nezmenenej formy. Najťažšou časťou je však žehlenie tých rúriek tak, aby každá bola rovnakej šírke. Postup prípravy týchto sukieň je zložitý a pýta si mnoho času, trpezlivosti a nervov, ale aj pekné počasie, lebo sa sukne musia sušiť priamo na slnečných lúčoch. Preto táto edukačná dielňa musí byť dvojdňová, aby si frekventanti mohli dôkladne osvojiť všetky tajomstvá tohto remesla.
Workshop bude zrealizovaný v máji 2022, a jeho prednášateľkou bude mestská krajčírka, ktorá má vyše 50 rokov skúsenosti v šití a príprave pivnických ľudových krojov. Prednášať bude teoretický a praktický, na konkrétnych príkladoch. Všetky uchádzači dielne prinesú so sebou jednu sukňu, na ktorej budú osvájať spôsob prípravy. Táto edukačná dielňa zameria sa na zachovanie pred zaniknutím tradičných foriem ľudového odevu pivnických Slovákov prostredníctvom odovzdávania vedomostí mladším generáciám a širšej verejnosti. Týmto projektom nepriamo zabezpečíme aj krojovú budúcnosť početných pivnických tanečníkov, spolkárov a milovníkov ľudového odevu. Priebeh dielne a výsledky samotného projektu dokumentovať budeme vo forme videonahrávke, ktorá neskoršie bude sprístupnená aj širšej verejnosti.
Predbežný plán realizácie projektu:
Apríl – máj: oslovovanie potenciálnych účastníkov workshopu a rozpisovanie výzvy, spresnenie detailov s lektorkou workshopu, nákup potrebných materiálov, zabezpečenie priestoru na realizáciu.
Sobota, 28. mája: Príchod frekventantov od 15. h, teoretická a praktická výuka, natáčanie videozáznamu, občerstvenie.
Nedeľa, 29. mája: Začiatok druhej časti dielne o 15. h, teoretická a praktická výuka, zhotovenie videozáznamu, občerstvenie, obliekanie volontérov do pripravených spodných sukieň a následne aj do kroju, prezentácia výsledkov dielne médiám.
Jún: postprodukcia, strih, montovanie videa a jeho zverejňovanie na Youtube.

Očakávaný prínos projektu

Zachovanie pred zabudnutím tradičnej súčiastky pôvodného odevu pivnických Slovákov. Odovzdávanie vedomostí hmotného ľudového dedičstva mladým generáciám a odtrhnutie ich od zabudnutia. Osvájanie si základov a postupov prípravy raritných zberankových spodných sukieň, ktoré sú základom všetkých sviatočných pivnických krojov. Zachovanie krojovej identity pivnických Slovákov. Dokumentovanie postupu prípravy zberankových spodných sukieň a sprístupnenie videa širšej verejnosti a budúcim generáciám Slovákov do vienku.

Dodatočné informácie

Záujem o tento druh dielne objavujú najmä členovia pivnického Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Pivnica, pivnického združenia žien, ale aj etnológovia, priaznivci a ctitelia slovenskej ľudovej kultúry. Počet priamo zúčastnených ľudí odhadujeme na číslo 30, kým očakávame, že edukačné video, ktoré vznikne v rámci tejto dielne osloví široký kruh záujemcov.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 200 € 0 € 40,00 € 0,80 € -

Žiadosť číslo 1063/RS/2022 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Nákup materiálov a surovín (BV),Iné - bankové poplatky

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Nová dolnozemská pieseň - od 15.1.2022 do 15.12.2022

Srbsko Ľudová hudba v Selenči - od 15.1.2022 do 15.12.2022

Srbsko Divadelné HRY - od 3.1.2022 do 20.12.2022

Srbsko Jazyčné jazyky - od 7.3.2022 do 20.12.2022

Srbsko 25 OSOBNOSTÍ (Pamäť národa) - od 4.4.2022 do 20.12.2022

Srbsko Zuzkino divadlo maľované - od 1.4.2022 do 20.12.2022

Srbsko Domovník - od 1.3.2022 do 30.12.2022

Srbsko Filmový záznam predstavenia Proces - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko Priprava a publikovanie fotomonografie padinských krojov. - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko Rozprávala mi stara mama - od 1.4.2022 do 30.12.2022

Srbsko Portál kultúry vojvodinských Slovákov - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Rozvíjanie elektronickej databázy kultúry vojvodinských Slovákov - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Dolnozemská literárna túra - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko nahrávanie TV klipov - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Neváhaj, len sa hraj - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Nahrávanie matríc pre choreografie - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Vytvorenie novej webovej stránke - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Srbsko Potreby speváckej sekcie P.J. Šafárika z Nového Sadu - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Potreby folklórnej sekcie P.J.Šafárika z Nového Sadu - od 1.2.2022 do 31.12.2022

Srbsko Zaobstarávanie novej obuvi pre folklórny súbor - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Nové divadelné predstavenie - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Hobľovanie a lakovanie parketovej podlahy - od 1.7.2022 do 31.12.2022

Srbsko Takto sme žili... Kovačica - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Srbsko Línia - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Sanácia a adaptácia Etno domu v Kysáči - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Srbsko Slovenský svetový kalendár 2022 - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Srbsko Slovenská populárna hudba očami mladých talentov - od 4.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Technické vybavenie domu kultúry v Selenči - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Vybavenie kultúrno-umeleckého spolku - od 4.4.2022 do 31.12.2022

Srbsko Spoznajme deti a mládež s tradíciou svojich predkov - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com