Technické vybavenie

 

Miesto realizácie

Padina

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 29.5.2023 do 29.10.2023

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

25

Počet zasiahnutých

130

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Nové zariadenie čiže televízor a klimatizačné zariadenie s inventorovou technológiou

Očakávaný prínos projektu

Získa sa príjemný priestor pre: mimovládne organizácie a združenia občanov ktorí budú mať kde prijať hostí, zorganizovať zasadnutia a posedenia, pripraviť zákusku a občerstvenie pre delegácie, hostí a umelcov. Ľudový orchester, spevácke skupiny a divadelníci získajú príjemný priestor pre skúšky a čítačky. Znížia sa náklady pre údržbu a zvlášť na vykurovanie. Priestor, v ktorom mimovládne organizácie a združenia občanov budú môcť spoločne písať projekty, plánovať a realizovať spoločné akcie, podujatia a manifestácie, tým že sa na jednom mieste budú stretávať a pôsobiť odborné osoby z rôznych oblastí. Miestnosti budú mať titulára a majiteľa, ktorí budú uskladňovať aktivity, tak aby sa miestnosti maximálne využili a jedna druhú nekryli, ktorí sa budú starať o údržbe a znemožňovať prípadné zneužite istých. Mimovládne organizácie a združenia občanov budú môcť na jednom mieste používať technické zariadenia, ktoré sa teraz nachádzajú v stredisku a ktoré stredisko získalo cestou donácii ako z Úradu pre slovákov žijúcích v zahraniči, tak I donácii okresu Kovačica a úradov srbska, ako sú počítače, tlačiarne, foto aparáty, ozvučenie a osvetlenie / audio a video techniky. Stredisko sa bude starať o ích pravidelnú ochrannu, údržbu, prípadne oprávku a maximálne využitie ( častokrát z dôvodu nedostatočnej koordinácie a neinformovanosti, mimovládne organizácie a združenia občanov berú do prenájmu technické zariadenia čím zvyšujú náklady pri realizácii podujatí a častokrát technické zariadenia, hoci sú nové sú nepoužiteľné kvôli nepoužívaniu, ako sú tlačiarne alebo neodbornej údržby a uskladnenia.) .

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2021 - 2024: 22 600 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 820 € 0 € 112,80 € 21,69 € -

Žiadosť číslo 1028/RS/2023 (R): Neschválená

Dôvod zamietnutia: žiadateľ nesplnil administratívne podmienky

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Škola ľudovych a spoločenskych tancov pre deti - od 19.5.2024 do 28.6.2024

Srbsko Zborník z vedeckej konferencie Dejiny kultúry vojvodinských Slovákov - od 13.5.2024 do 1.7.2024

Srbsko Kúpa prensového počítača a tlačiarne pre potreby FF Tancuj, tancuj... - od 30.5.2024 do 18.7.2024

Srbsko Kúpa fotoaparátu - kameri - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko Inscenácia Ecce homo! – Ajhľa, človek! - od 1.6.2024 do 21.9.2024

Srbsko Prezentácia ľudovej kultúry - od 20.6.2024 do 30.9.2024

Srbsko Obnovenie náhrobného kameňa Karolovi Medveckému - od 27.3.2024 do 31.10.2024

Srbsko Vznik a rozvoj tvorivej činnosti v SKUS Jánošík - od 28.3.2024 do 1.11.2024

Srbsko Prínos Združenia pre zachovanie kultúry, tradícii a umenia Selenča k úspešnej organizácii II medzinárodnej konferencii „Kultúrna krajina Báču“ - od 1.2.2024 do 30.11.2024

Srbsko Zachovajme si slovenské kroje od zabudnutia - od 8.3.2024 do 30.11.2024

Srbsko Dokumentácia a digitalizácia odevných predmetov tradičnej kultúry v obci Aradáč (Srbsko) - od 1.6.2024 do 30.11.2024

Srbsko Tradičný odev najstaršej generácie žien v obci Selenča - od 1.6.2024 do 30.11.2024

Srbsko Program hosťovania Slovenského vojvodinského divadla - od 3.6.2024 do 16.12.2024

Srbsko Tóny cimbalu - tvorivá dielňa pre deti - od 19.3.2024 do 19.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendár-ročenka - od 8.1.2024 do 24.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendar on line 2025 - od 8.1.2024 do 24.12.2024

Srbsko Monografia 50 ROKOV DETVANA - od 1.3.2024 do 25.12.2024

Srbsko Kultúrne podujatia v organizácii KUS Jána Kollára zo Selenče - od 26.2.2024 do 29.12.2024

Srbsko Nová slovenská vojvodinská dráma III, 2014-2024 , prvá fáza - od 1.2.2024 do 31.12.2024

Srbsko Nahrávanie CD Nosiča pod názvom Pokoj Vám - od 1.5.2024 do 31.12.2024

Srbsko Nákup technického vybavenia - od 1.6.2024 do 31.12.2024

Srbsko Nahrávanie CD nosiča pod názvom Studená rosička - od 1.6.2024 do 31.12.2024

Srbsko Insitný svet Kovačice - od 1.6.2024 do 31.12.2024

Srbsko Mapa kovačické insití - od 15.6.2024 do 31.12.2024

Srbsko Nahrávanie CD k 50 výročiu spolku Detvan Pančevo - Vojlovica - od 15.5.2024 do 31.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendár 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendár on line 2024 - od 1.1.2024 do 31.12.2024

Srbsko 8.bienále slovenských výtvarníkov amaterov v Srbsku - od 1.5.2024 do 31.12.2024

Srbsko Zachovávajme slovenské ľudové piesne - od 1.5.2024 do 31.12.2024

Srbsko Údržba web stránky KUS Jána Kollára - od 31.3.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com