Technické vybavenie učební pre online výučbu slovenčiny na prvom stupni základných škôl na slovenských školách v Rumunsku

 

Miesto realizácie

Rumunsko, Bihorská oblasť

Rumunsko Rumunsko (25 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 3.1.2022 do 29.11.2022

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

10

Počet zasiahnutých

150

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Asociácia slovenských pedag?gov požiadala o zápis do registra neziskových organizácií v Rumunsku na základe jednohlasného súhlasu všetkých účastnikov celoštatnej konferencie učiteľov zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským v Rumunsku v Baile Felix 8.novembra 2014. Pedag?govia v Aradskej aj Bihorskej oblasti chcú jej prostredníctvom skvalitniť svoju prácu, rozvíjať svoje pedagogické zručnosti, vzdelávať sa, publikovať, sprostredkovať komunikáciu pedeg?gov s inštitúciami zodpovednými za edukáciu a vzájomne spolupracovať na národnej aj medzinárodnej úrovni, zvyšovať úroveň vzdelávania a podporovať slovenské školy a ich pedag?gov.
K doterajším aktivitám patrí napríklad spolupráca škôl na spoločných podujatiach, spoznávanie slovenských literátov žiakmi prostrednictvom besied a tvorivých aktivít, oslava dňa materinského jazyka, organizácia podujatia Deň slovenského jazyka v Rumunsku so slovenskými spisovateľmi.
Spolupráca škôl a pedag?gov, informovanosť a uskutočňovanie spoločných projektov za účelom zvyšovania kvality vzdelávania na slovenských školách v Rumunsku.

Očakávaný prínos projektu

Keďže projekt bude zameraný na technické vybavenie moderných jazykových učební zameraných na online výučbu slovenčiny v menšinovom prostredí, ich prostredníctvom bude možné v budúcnosti skvalitniť nielen online jazykovú prípravu detí krajanov v Rumunsku. Jeho realizáciou tak podporíme nielen celý doterajší rámec aktivít zameraných na pretrvávanie kultúrnej a jazykovej identity Slovákov v Rumunsku, ale zároveň napomôžeme jazykovej a kultúrnej revitalizácii tých slovenských komunít, ktoré síce disponujú slovenskými menšinovými školami na prvom stupni, ale technickým vybavením nedosahujú úroveň miestnych rumunských škôl. Úspešnou realizáciou projektu zatraktívnime štúdium v materinskom jazyku a zabránime tak odchodu detí do rumunských škôl a ich následnej jazykovej a kultúrnej asimilácii.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
24 600 € 5 000 € 2 460,00 € 164,00 € 0,2000 €

Žiadosť číslo 1014/RO/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Nákup technického vybavenia (BV),Nákup technického vybavenia (KV),Nákup edukačného softwaru (BV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 1014/RO/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Rumunsko z oblasti Veda a vzdelávanie

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com