Základná škola Maršala Tita Padina

 

Miesto pôsobenia

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Základná škola maršala Tita, Námestie oslobodenia 22, 26215 Padina, Srbsko

Viac informácií

padina.edu.rs

ospadina@mts.rs

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

Strategickým cieľom školy je: vychovať žiaka, ktorý vie myslieť, má rozvinuté tvorivé schopnosti. Vie riešiť problémy. Ak dostane úlohu, na ktorej riešenie nemá dostatok vedomostí, dokáže si potrebné informácie niekde vyhľadať. Vie komunikovať v materinskom i cudzom jazyku, ovláda prácu s počítačom, spravidla sa dobre orientuje v systéme hodnôt a dokáže ich uplatniť vo svojom živote. Vie sa demokraticky správať,
konať a rozhodovať.
a) Pedagogická koncepcia
- vypracovať školský vzdelávací program „ušitý na mieru“ v súlade so záväzným štátnym vzdelávacím programom,
- uplatňovať nové pedagogické a didaktické postupy vo vyučovaní,
- zapojiť sa do viacerých projektov, vrátane medzinárodných,
- pokračovať v prebiehajúcich environmentálnych projektoch,
- pokračovať vo vydávaní školského časopisu,
- využívať IKT vo vyučovacom procese vo všetkých predmetoch,
- využívať prvky integrovaného tematického vyučovania,
- zaviesť projektové vyučovanie.


b) Výchova k ľudským právam
- optimálne fungovanie a práca žiackeho parlamentu,
- vnútorné dokumenty školy upravené v súlade s Národným plánom výchovy k ľudským právam,
- realizovať a zapojiť sa do školských projektov zameraných na výchovu k ľudským právam,
- zabezpečiť vzdelávanie pedagogických pracovníkov v oblasti výchovy k ľudským právam,
- vypracovať étos školy.

c) Rozvoj ľudských zdrojov
- stabilizovať kolektív pedagógov včasnou ponukou a výberom,
- umožniť ďalšie kotinuálne vzdelávanie,
- upevňovať spoluprácu školy a okolia.

d) Rozvoj materiálno-technickej koncepcie
- skvalitniť vyučovanie cudzích jazykov (využívať interaktívnu tabuľu, edukačný softvér...),
- nakúpiť a zmodernizovať učebné pomôcky,
- zriadiť ďalšie odborné učebne.


Našim cieľom je:
posilniť úlohu a motiváciu učiteľov, ich profesijný a odborný rast,
podporovať talenty, osobnosť a záujmy každého žiaka,
skvalitniť spoluprácu s rodičmi, verejnosťou a inými školami aj v zahraničí,
zaviesť nové formy a metódy práce,
výchovno-vzdelávaciu činnosť smerovať k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy,
pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, schopného sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu,
dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT žiakov v našej škole,
zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti školy, so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov,
formovať u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie a hodnotové orientácie,
vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov,
v spolupráci s rodičmi žiakov vychovať pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí,
zabezpečiť u žiakov osvojenie si konkrétnych zručností a návykov nevyhnutných k pochopeniu komplexnosti a zložitosti životného prostredia tak, aby neboli porušené prírodné súvislosti a ohrozené podmienky života,
naučiť žiakov riešiť problémy so životným prostredím a týmto problémom predchádzať,
venovať zvýšenú pozornosť a zabezpečiť podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní,
oboznámiť žiakov s regionálnymi aspektami a ich vplyvom na životné prostredie.
Našim princípom je viesť žiakov k tvorivému mysleniu, kritickému mysleniu, naučiť ich tímovo pracovať, komunikovať medzi sebou, vzájomne sa rešpektovať a byť schopní celoživotne sa vzdelávať.

Miesto pôsobenia na mape

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2024 1 432 4 342 8 000 € 5 000 €
  1.7.2024 - 31.7.2024
Padina
Vzdelávanie
Kreaktívne učenie - revitalizácia kabinetov
Žiadosť číslo 0716/RS/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
432 4 342 8 000 €
Požadované položky: Nákup učebných a didaktických pomôcok (BV):2923.67; Nákup technického vybavenia (BV):5076.33
5 000 €
2023 5 1 206 18 000 34 919 € 22 390 €
2022 8 6 574 61 050 27 973 € 5 400 €
2021 13 2 295 15 000 46 880 € 6 200 €
2020 20 3 273 22 922 60 919 € 21 900 €
2019 13 2 456 11 567 90 238 € 9 900 €
2018 6 1 309 11 825 13 675 € 5 750 €
2017 1 - - 5 670 € 1 000 €
  2016 0 - - 0 € 0 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2024 67 17 545 144 706 288 274 € 77 540 € (27%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Srbsko z oblasti Veda a vzdelávanie


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com