"ŠKOLA MLADÝCH ŠTÚROVCOV"

 

Organizátor

Základná škola Ľudovíta Štúra

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Kysáč/ Nový Sad, Srbsko- Nadlak,Rumunsko

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.5.2024 do 1.8.2024

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

200

Počet zasiahnutých

15 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Účelom použitia dotácie je financovanie trojdňovej výmenného programu medzi žiakmi zo ZŠ Ľudovíta Štúra v Kysáči (Srbsko) a ZŠ Jozefa Gregora Tajovského v Nadlaku (Rumunsko), vrátane organizácie vzdelávacích aktivít, cestovných nákladov, ubytovania a stravovania žiakov, ako aj nákladov spojených s realizáciou divadelného predstavenia v slovenčine.
Z našej školy sa projektu zúčasní 400 účasníkov ( 30 žiakov divadelnej odbočky, 3 učitelia, 340 žiakov a 27 profesorov - divákov …...)
Termín je plánovaný na október alebo november 2025.
Podieľajúcich počet osôb sa na realizácii projektu je 30 žiakov a učiteľov.
Predpokladaný počet konečných užívateľov východ projektu je 340 srpských detí a 250 rumúnských detí.

Charakteristika projektu

Projekt je zameraný na posilnenie väzieb medzi slovenskými komunitami v zahraničí prostredníctvom vzdelávacej a kultúrnej výmeny medzi žiakmi Základnej školy Ľudovíta Štúra v Kysáči (Srbsko) a Základnej školy Jozefa Gregora Tajovského v Nadlaku (Rumunsko).
Hlavnými cieľmi projektu sú:
Kultúrna a jazyková výmena: Žiaci z oboch škôl budú mať príležitosť stretnúť sa, spoznať sa navzájom a zdieľať svoje kultúrne a jazykové skúsenosti. Tento kontakt prispieje k rozvoju ich jazykových schopností a kultúrneho porozumenia.
Posilnenie národného povedomia: Projekt umožní žiakom spoznať, že Slováci žijú aj mimo hraníc Slovenska a že ich kultúra a jazyk sú dôležitou súčasťou ich identity. Tým sa posilní ich národné povedomie a puto s domovskou krajinou.
Podpora materinského jazyka: Žiaci budú mať možnosť komunikovať v slovenčine nielen vo vyučovaní, ale aj v bežnom živote počas pobytu v Rumunsku. Tým sa podporí udržiavanie a rozvoj ich materinského jazyka.
Aktivity projektu zahŕňajú:
Organizáciu trojdňového výmenného pobytu žiakov zo Srbska v Rumunsku, vrátane cestovných nákladov, ubytovania a stravovania.
Realizáciu vzdelávacích aktivít a kultúrnych podujatí pre žiakov oboch škôl.
Prípravu a realizáciu divadelného predstavenia v slovenčine zo strany žiakov zo Srbska pre svojich rumunských rovesníkov.
Organizáciu spoločenských podujatí a stretnutí na posilnenie medzikultúrnej výmeny.
Projekt "ŠKOLA MLADÝCH ŠTÚROVCOV" sa snaží obohatiť životy mladých Slovákov v zahraničí prostredníctvom vzdelávacej a kultúrnej výmeny a posilniť ich pripojenie k slovenskej identite a kultúre.

Očakávaný prínos projektu

Očakávame, že projekt prinesie viacero významných prínosov pre nás, žiadateľov o finančnú podporu zo strany Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí:
Posilnenie puto s domovskou krajinou: Projekt umožní našim žiakom v zahraničí prežiť obohacujúcu vzdelávaciu a kultúrnu skúsenosť so svojimi rovesníkmi zo Slovenska. Tento kontakt s ich kultúrnymi koreňmi prinesie hlbšie porozumenie a puto s ich rodinnou krajinou.
Podpora materinského jazyka a identity: Účasť na projekte posilní jazykové schopnosti a sebavedomie našich žiakov v hovorení a používaní slovenského jazyka. Týmto spôsobom prispejeme k zachovaniu ich materinského jazyka a identity v prostredí mimo Slovenska.
Medzikultúrna výmena a porozumenie: Interakcia so slovenskými rovesníkmi zo zahraničia a zo Slovenska umožní našim žiakom získať nové perspektívy a porozumenie rôznym kultúram a spôsobom života. Táto medzikultúrna výmena prinesie obohatenie a rozšírenie ich obzorov.
Rozvoj sociálnych a komunikačných zručností: Projekt ponúka príležitosť na rozvoj sociálnych a komunikačných zručností našich žiakov prostredníctvom interakcie s rovesníkmi a tímovou spoluprácou pri realizácii aktivít projektu.
Symbolická hodnota podpory: Finančná podpora zo strany Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí bude pre našu komunitu dôležitým signálom podpory a ocenenia našich snáh o udržanie a posilnenie slovenskej identity a kultúry v zahraničí.
Celkovo veríme, že projekt "ŠKOLA MLADÝCH ŠTÚROVCOV" prinesie množstvo prínosov pre našu komunitu a bude významnou investíciou do budúcnosti našich žiakov žijúcich v zahraničí.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
5 000 € 3 500 € 25,00 € 0,33 € 0,0833 €

Žiadosť číslo 0444/RS/2024 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):700.00; Doprava (BV):1500.00; Ubytovanie (BV):900.00; Strava (BV):1300.00; Ocenenia (BV):400.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):200.00

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0444/RS/2024

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko

Srbsko NÁKUP TECHNICKÉHO VYBAVENIA PRE MATERSKÚ ŠKOLU - od 9.5.2024 do 25.7.2024

Srbsko NASTAVENIE VÍDEO DOHĽADU PRE DEDINU - od 20.5.2024 do 26.7.2024

Srbsko Organizácia podujatia Svadba voľakedy a dnes - od 17.6.2024 do 27.7.2024

Srbsko Nákup materiálno - technického vybavenia pre SKOS Erdevík - od 1.7.2024 do 30.7.2024

Srbsko Kreaktívne učenie - revitalizácia kabinetov - od 1.7.2024 do 31.7.2024

Srbsko Vybudovanie knižnice a kútika pre deti a mládež vo Vojlovici - od 1.7.2024 do 31.7.2024

Srbsko Krajanský dvor na Detve na Krajanskej nedeli - od 1.7.2024 do 31.7.2024

Srbsko Svet Jána Glózika - od 1.7.2024 do 31.7.2024

Srbsko V tom Petrovci je ... - od 1.5.2024 do 1.8.2024

Srbsko Nové choreografie pre tanečné skupiny - od 1.5.2024 do 1.8.2024

Srbsko "ŠKOLA MLADÝCH ŠTÚROVCOV" - od 1.5.2024 do 1.8.2024

Srbsko Komunita na kolesách - YMCA letný tábor - od 15.7.2024 do 2.8.2024

Srbsko Matičný turnaj v malom futbale o putovný pohár Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Srbsku - od 20.7.2024 do 3.8.2024

Srbsko Dve knihy k jubileu - od 3.6.2024 do 6.8.2024

Srbsko VYBAVENIE KABINÉTU BIOLÓGIE, CHÉMIE A FYZIKY - od 10.5.2024 do 12.8.2024

Srbsko Nákup krojového vybavenia - od 15.5.2024 do 15.8.2024

Srbsko Nákup zrkadlovej steny - od 15.5.2024 do 15.8.2024

Srbsko Nákup plastových okien - od 1.7.2024 do 29.8.2024

Srbsko Dobrodružstvá žabky Ľubky a bociana Jána - od 1.7.2024 do 30.8.2024

Srbsko Letný tábor pre deti v Jánošíku a putovná výtvarná škola - od 1.7.2024 do 31.8.2024

Srbsko Krajanský dvor - Účasť Súdiovcov na kultúrno umeleckých programoch počas festivalu Podpolianske slávnosti v Detve. - od 1.7.2024 do 31.8.2024

Srbsko Zabezpečenie menšieho cimbala pre Orchestrík Komorného zboru Zvony - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko Aktívne leto pre mladých hudobníkov a spevákov 2024 - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko Nákup mikrofónov pre orchester Komorného zboru Zvony - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko Kúpa fotoaparátu - kameri - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko SLOVENSKÁ VÝTVARNÁ KOLONIA KULPÍN - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko Podpora zápisu slovenských detí do slovenských oddelení na základných školách v Srbsku v školskom roku 2024/2025 - od 1.3.2024 do 1.9.2024

Srbsko Zabezpečenie kopírky pre zveľadenie pravidelnej činnosti školy - od 15.7.2024 do 2.9.2024

Srbsko Inscenácia Ecce homo! – Ajhľa, človek! - od 1.6.2024 do 21.9.2024

Srbsko Z prameňov literatúry - od 4.6.2024 do 30.9.2024

Srbsko Prezentácia činnosti selenčského spolku v zahraničí - od 1.7.2024 do 30.9.2024

Srbsko Kopírka pre školu - od 1.6.2024 do 30.9.2024

Srbsko Ozvučenie kostola CZ SEAVC v Selenči - od 11.3.2024 do 30.9.2024

Srbsko Prezentácia ľudovej kultúry - od 20.6.2024 do 30.9.2024

Srbsko Dokumentácia po ruke - od 17.6.2024 do 30.9.2024

Srbsko Nábor žiakov do slovenských tried - od 15.4.2024 do 30.9.2024

Srbsko Knihy pre deti - od 3.6.2024 do 1.10.2024

Srbsko "Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane" - Edukativno rekreačný tábor pre deti a mládež - od 26.3.2024 do 1.10.2024

Srbsko Spoznavanie vlasti svojich predkov - od 27.3.2024 do 1.10.2024

Srbsko Škola kreslenia pre deti - od 3.2.2024 do 12.10.2024

Srbsko Účasť žiakov a učiteľov na spoločných dolnozemských projektoch - od 2.4.2024 do 19.10.2024

Srbsko Nákup kníh, názorných učebných pomôcok a predplatné na odborný a detské časopisy pre slovenské materské školy vo Vojvodine - od 15.2.2024 do 20.10.2024

Srbsko ABC Kovačické insitné umenie - od 9.5.2024 do 20.10.2024

Srbsko Dielne úpravy krojov - škrobenie bielych sukieň, žehlenie, šitie - od 15.7.2024 do 21.10.2024

Srbsko Učasť na Medzinárodnom a celoslovenskom festivale umeleckého prednesu žien Naša Vansovej Lomnička v Starej Ľubovni - od 25.5.2024 do 25.10.2024

Srbsko Príspevok Spolku Sv. Vojtecha odhaleniu, zviditeľneniu a školeniu nefirmovaných výtvarných umelcov - od 1.4.2024 do 29.10.2024

Srbsko Nákup technického vybavenia - od 1.6.2024 do 30.10.2024

Srbsko Digitálne interaktívne pomôcky pre materské školy vo Vojvodine - od 1.2.2024 do 30.10.2024

Srbsko Divadelné predstavenie ZEM - od 1.7.2024 do 31.10.2024

Srbsko Hudobná úprava piesní Rii Ferčákovej - od 30.6.2024 do 31.10.2024

Srbsko Skvalitnenie podmienok života Slovákov v SEAVC Padina. - od 1.7.2024 do 31.10.2024

Srbsko Obnovenie náhrobného kameňa Karolovi Medveckému - od 27.3.2024 do 31.10.2024

Srbsko Po stopách naších predkov - od 1.5.2024 do 31.10.2024

Srbsko Letná škola remesiel pre dospelých - od 1.5.2024 do 31.10.2024

Srbsko Zabezpečenie technického vybavenia v dome kultúry v Selenči - od 26.2.2024 do 31.10.2024

Srbsko Kniha Jazykové omyly 5 - od 1.5.2024 do 31.10.2024

Srbsko Vydávanie knihy Matica nám chráni tradície - od 1.4.2024 do 31.10.2024

Srbsko Nahrávanie CD nosiča - od 1.5.2024 do 1.11.2024

Srbsko Vznik a rozvoj tvorivej činnosti v SKUS Jánošík - od 28.3.2024 do 1.11.2024

Srbsko Študijná návšteva materskej školy v Martine - od 15.1.2024 do 10.11.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com