Príspevok Spolku Sv. Vojtecha odhaleniu, zviditeľneniu a školeniu nefirmovaných výtvarných umelcov

 

Organizátor

Združenie S.Vojtecha MS Selenča

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Selenča, Bač

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.4.2024 do 29.10.2024

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

60

Počet zasiahnutých

15 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Dotácia bude využitá na zrealizovanie dvoch tradičných manifestácii v organizácii Miestnej skupiny Sv. Vojtecha v Selenči, a to:
1. 6. Medzinárodnéj výtvarnéj kolónii slovenských výtvarníkov-amatérov, ktorá sa uskutoční 27. júla roku 2024 a
2. 5. Detský výtvarnícky tábor, ktorý sa uskutoční 06. júla roku 2024.

Charakteristika projektu

Projekt podporuje organizáciu a realizáciu dvoch tradičných a osvedčených manifestácii Združenia Spolku Sv. Vojtecha Miestnej skupiny Selenča a to:
Medzinárodna výtvarna kolónia slovenských výtvarníkov-amatérov v organizácii MS Sv. Vojtecha zo Selenče každoročne zoskupí 20-25 účasníkov zo slovenkých osád zo Srbska a z Chorvátska. Táto umelecká kolónia sa održiava v priestoroch Františkánskeho kláštoru z 12.-tého storočia v Báči. Tiché ovzdušie nádvoria kláštora oslovuje výtvarníkov maľovať ich obľubený motív: či to bolo zátišie, portrét, krajinomaľba alebo zoomorfný motív.Organizačné aktivity každoročnej kolónie počínaju počiatkom apríla bežného roku, keď sa kontaktujú výtvarníci a vytvára sa skupina 20-25 umelcov, ktorí budú účinkovať na kolónii. Každý účastník potvrdzuje svoju účasť a prihlasuje techniku ktorou bude robiť. Naďalej sa konajú ostatné prípravy: príprava priestoru, prepravy, keteringu, médii, a.t. pod.Samotná kolónia sa koná v tretí, alebo v ostatný výkend v júli (sobota).Do 31. augusta sa vytlačí a distribuje katalóg Kolónie so všetkými obrazmi a autormi.
Detský výtvarnicky tábor sa bude organizovať po piaty krát. Cieľom tochto táboru je prehĺbiť u slovenských detí školského vzrastu lásku ku výtvarnému umeniu. Výber detí ktoré budú účinkujúce v Tábore sa zrealizuje v spolupráci s triednimi učiteľmi/profesormi výtvarnéj kultúri na základných školách v Selenči, Báčskom Petrovci, Hložanách, Kulpíne a v Pivnici. Selekcia a prihlášky sa vybavia počnúc od polovice a do konca mája. Ostatné prípravy sa uskutočnia v prvej polovici júna aby sa sám Tábor uskutočnil v prvú sobotu v júli. Témy a techniky budú ľubovolné a učitelia/profesori výtvarnej kultúry budú prítomný. Táborovanie bude pozostávať z troch častí: Prednáška na tému výtvarných techník; Výtvarný výkon účastníkov Táboru; Výstava všetkých prác a diskúsia o prácach. Všetkým účastníkom budú udelené príhodné ocenenia a darčeky.
Cieľová skupina sú príslušníci slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku a Chorvátsku ako i širšia verejnosť a sledovatelia ktorým budú sprístupnené video nahrávky na socialnych sieťach a budú mať naše materialy a programy k dispozícii pozerať.

Očakávaný prínos projektu

I po téjto kolónii očakávame ďaľšie predstavenie slovenského výtvarneho amaterického umenia širokej verejnosti v Srbsku a širšie; Na jednom mieste sa zoskupí najmenej 20-25 doteraz neafirmovaných výtvarnych umelcov ktorí sú neznámi alebo málo známi verejnosti; Najmenej 4-5 mladých umelcov, ktorým toto bude prvé verejné zjavovanie; 20-25 nových výtvarných diel, ktoré obohatí slovenskú výtvarnu tvorivosť; Popularizácia výtvarníckej tvorivosti cez média.
Zo 20-tich účastníkov Táboru očakávame: -prehĺbenie záujmu k výtvarnému umeniu ako spôsobu zachovania časti kultúry slovákov na Dolnéj zemi; -3-5 mladých ľudí, ktorí vyniknú svojím talentom s ktorími sa pozdejšie bude osobite pracovať a zapojovať ich do práce s výtvarními umelcami amatérmi vo svojich prosrediach, zapájať ich do práce umeleckých výtvarných kolónii alebo ich pripravovať na ďaľšie školenie smerované výtvarnému umeniu. Účastníci Táboru sa behom jednodňových aktivít medzi sebou spoznajú a zblížia, zvlášť preto, lebo pochádzajú z rozlišných prostriedí. Týmto Táborom zvišujeme popularizáciu výtvarníctva medzi mladými.
Očakáva sa sledovanie najmenej troch televíznich redakcii (TV Vojvodina, TV Petrovec, K25), najmenej 2 rádio redakcie (Rádio Báčka, Rádio Nový Sad), tlačové média (Hlas Ľudu, Bačke Novine, Dnevnik), rozlišné web portály a iné.; Vydanie katalógu, ktorý bude distribuovaný v počte 300 egzemplárov..

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
6 500 € 1 400 € 108,33 € 0,43 € 0,0333 €

Žiadosť číslo 0166/RS/2024 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):1000.00; Platby za odborné služby - zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV):500.00; Platby za odborné služby - iné - Trova odborného garanta:400.00; Krátkodobý prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio - a videotechniky (BV):1000.00; Doprava (BV):600.00; Ubytovanie (BV):250.00; Strava (BV):800.00; Nákup materiálov a surovín (BV):1550.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):300.00; Iné - Bankové poplatky:100.00

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0166/RS/2024

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko

Srbsko NÁKUP TECHNICKÉHO VYBAVENIA PRE MATERSKÚ ŠKOLU - od 9.5.2024 do 25.7.2024

Srbsko NASTAVENIE VÍDEO DOHĽADU PRE DEDINU - od 20.5.2024 do 26.7.2024

Srbsko Organizácia podujatia Svadba voľakedy a dnes - od 17.6.2024 do 27.7.2024

Srbsko Nákup materiálno - technického vybavenia pre SKOS Erdevík - od 1.7.2024 do 30.7.2024

Srbsko Kreaktívne učenie - revitalizácia kabinetov - od 1.7.2024 do 31.7.2024

Srbsko Vybudovanie knižnice a kútika pre deti a mládež vo Vojlovici - od 1.7.2024 do 31.7.2024

Srbsko Krajanský dvor na Detve na Krajanskej nedeli - od 1.7.2024 do 31.7.2024

Srbsko Svet Jána Glózika - od 1.7.2024 do 31.7.2024

Srbsko V tom Petrovci je ... - od 1.5.2024 do 1.8.2024

Srbsko Nové choreografie pre tanečné skupiny - od 1.5.2024 do 1.8.2024

Srbsko "ŠKOLA MLADÝCH ŠTÚROVCOV" - od 1.5.2024 do 1.8.2024

Srbsko Komunita na kolesách - YMCA letný tábor - od 15.7.2024 do 2.8.2024

Srbsko Matičný turnaj v malom futbale o putovný pohár Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Srbsku - od 20.7.2024 do 3.8.2024

Srbsko Dve knihy k jubileu - od 3.6.2024 do 6.8.2024

Srbsko VYBAVENIE KABINÉTU BIOLÓGIE, CHÉMIE A FYZIKY - od 10.5.2024 do 12.8.2024

Srbsko Nákup krojového vybavenia - od 15.5.2024 do 15.8.2024

Srbsko Nákup zrkadlovej steny - od 15.5.2024 do 15.8.2024

Srbsko Nákup plastových okien - od 1.7.2024 do 29.8.2024

Srbsko Dobrodružstvá žabky Ľubky a bociana Jána - od 1.7.2024 do 30.8.2024

Srbsko Letný tábor pre deti v Jánošíku a putovná výtvarná škola - od 1.7.2024 do 31.8.2024

Srbsko Krajanský dvor - Účasť Súdiovcov na kultúrno umeleckých programoch počas festivalu Podpolianske slávnosti v Detve. - od 1.7.2024 do 31.8.2024

Srbsko Zabezpečenie menšieho cimbala pre Orchestrík Komorného zboru Zvony - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko Aktívne leto pre mladých hudobníkov a spevákov 2024 - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko Nákup mikrofónov pre orchester Komorného zboru Zvony - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko Kúpa fotoaparátu - kameri - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko SLOVENSKÁ VÝTVARNÁ KOLONIA KULPÍN - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko Podpora zápisu slovenských detí do slovenských oddelení na základných školách v Srbsku v školskom roku 2024/2025 - od 1.3.2024 do 1.9.2024

Srbsko Zabezpečenie kopírky pre zveľadenie pravidelnej činnosti školy - od 15.7.2024 do 2.9.2024

Srbsko Inscenácia Ecce homo! – Ajhľa, človek! - od 1.6.2024 do 21.9.2024

Srbsko Z prameňov literatúry - od 4.6.2024 do 30.9.2024

Srbsko Prezentácia činnosti selenčského spolku v zahraničí - od 1.7.2024 do 30.9.2024

Srbsko Kopírka pre školu - od 1.6.2024 do 30.9.2024

Srbsko Ozvučenie kostola CZ SEAVC v Selenči - od 11.3.2024 do 30.9.2024

Srbsko Prezentácia ľudovej kultúry - od 20.6.2024 do 30.9.2024

Srbsko Dokumentácia po ruke - od 17.6.2024 do 30.9.2024

Srbsko Nábor žiakov do slovenských tried - od 15.4.2024 do 30.9.2024

Srbsko Knihy pre deti - od 3.6.2024 do 1.10.2024

Srbsko "Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane" - Edukativno rekreačný tábor pre deti a mládež - od 26.3.2024 do 1.10.2024

Srbsko Spoznavanie vlasti svojich predkov - od 27.3.2024 do 1.10.2024

Srbsko Škola kreslenia pre deti - od 3.2.2024 do 12.10.2024

Srbsko Účasť žiakov a učiteľov na spoločných dolnozemských projektoch - od 2.4.2024 do 19.10.2024

Srbsko Nákup kníh, názorných učebných pomôcok a predplatné na odborný a detské časopisy pre slovenské materské školy vo Vojvodine - od 15.2.2024 do 20.10.2024

Srbsko ABC Kovačické insitné umenie - od 9.5.2024 do 20.10.2024

Srbsko Dielne úpravy krojov - škrobenie bielych sukieň, žehlenie, šitie - od 15.7.2024 do 21.10.2024

Srbsko Učasť na Medzinárodnom a celoslovenskom festivale umeleckého prednesu žien Naša Vansovej Lomnička v Starej Ľubovni - od 25.5.2024 do 25.10.2024

Srbsko Príspevok Spolku Sv. Vojtecha odhaleniu, zviditeľneniu a školeniu nefirmovaných výtvarných umelcov - od 1.4.2024 do 29.10.2024

Srbsko Nákup technického vybavenia - od 1.6.2024 do 30.10.2024

Srbsko Digitálne interaktívne pomôcky pre materské školy vo Vojvodine - od 1.2.2024 do 30.10.2024

Srbsko Divadelné predstavenie ZEM - od 1.7.2024 do 31.10.2024

Srbsko Hudobná úprava piesní Rii Ferčákovej - od 30.6.2024 do 31.10.2024

Srbsko Skvalitnenie podmienok života Slovákov v SEAVC Padina. - od 1.7.2024 do 31.10.2024

Srbsko Obnovenie náhrobného kameňa Karolovi Medveckému - od 27.3.2024 do 31.10.2024

Srbsko Po stopách naších predkov - od 1.5.2024 do 31.10.2024

Srbsko Letná škola remesiel pre dospelých - od 1.5.2024 do 31.10.2024

Srbsko Zabezpečenie technického vybavenia v dome kultúry v Selenči - od 26.2.2024 do 31.10.2024

Srbsko Kniha Jazykové omyly 5 - od 1.5.2024 do 31.10.2024

Srbsko Vydávanie knihy Matica nám chráni tradície - od 1.4.2024 do 31.10.2024

Srbsko Nahrávanie CD nosiča - od 1.5.2024 do 1.11.2024

Srbsko Vznik a rozvoj tvorivej činnosti v SKUS Jánošík - od 28.3.2024 do 1.11.2024

Srbsko Študijná návšteva materskej školy v Martine - od 15.1.2024 do 10.11.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com