Vydávanie knihy Matica nám chráni tradície

 

Organizátor

Matica slovenská v Srbsku

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Selenča

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.4.2024 do 31.10.2024

Oblasť

Informácie

Počet účastníkov

150

Počet zasiahnutých

2 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Dotácia bude použitá na tlač publikácie.

Charakteristika projektu

Vydávanie zborníka, ktorý zachytáva kultúrnu a osvetovú činnosť Slovákov v Selenči v období 2008- 2022. Touto publikáciou ponúkame len časť zapísaných dianí na duchovnom a národnostnom poli, už či pri cirkvi, pri spolkoch a združeniach alebo pri našich vzdelávacích inštitúciách. Takto chceme pripomenúť našim potomkom, ako sme žili, čo nás bavilo, na čom nám záležalo. Veríme, že toto podnieti aj budúce generácie, aby vyhľadávali nové cesty, nové formy a ďalší druh zábavy pre seba, ale aby sa nikdy nevytratila niť slovenskosti a duchovných tradícií.

Očakávaný prínos projektu

Propagácia činnosti Matice slovenskej v Srbsku a jej miestných odborov na všetkých úrovniach kultúrneho a spoločenského života vojvodinských Slovkov.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 582 € 0 € 17,21 € 1,29 € -

Žiadosť číslo 0701/RS/2024 (R): Neschválená

Dôvod zamietnutia: projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov

Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):2552.00; Iné - bankové poplatky:30.00

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Matica slovenská

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com