Digitálne interaktívne pomôcky pre materské školy vo Vojvodine

 

Miesto realizácie

Materské školy so slovenskou vyučovacou rečou vo Vojvodine ktoré pôsobia v prostrediach: Aradáč, Jánošík, Padina, Stará Pazova, Lug, Erdevík, Báčsky Petrovec.

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.2.2024 do 30.10.2024

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

140

Počet zasiahnutých

210

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Nákup digitálnych učebných pomôcok: programovateľný podlahový robot - Izy bot -7 kusov, A3+ svietiaci panel meniaci farbu -7 kusov, priehľadné farebné bloky - 7 kusov, priehľadné kocky - 7 kusov, priehľadné pologule 7 kusov, preprava produktov zo Slovenkej republiky do Srbska, darčekové tašky 20 kusov a bankové poplatky.

Charakteristika projektu

Vytvoriť obsahovo bohatšie, podnetnejšie a modernejšie podmienky na výučbu a prácu s deťmi v slovenských materských školách vo Vojvodine, zaradením digitálnych interaktívnych pomôcok do pedagogických činností. Deti by s pomocou učiteľky na hravý spôsob vošli do sveta technológii, ktoré ich vývoj ovplivňujú veľmi skoro a su pre deti neoddeliteľnou súčasťou ich ďalšieho spoznávania, komunikácie, či vyjadrovania sa. Digitálne technológie na elementárnej úrovni rozvíjajú deťom informatickú gramotnosť, ponúkajú bohatý potenciál na rozvoj logického myslenia, orientácie, základov programovania, algoritmické myslenie, plánovanie a iné. Deti v hrových aktivitách s nimi sú silno motivované, zaživaju bohatú komunikáciu, spoluprácu, skúmanie, bádanie, zisťovanie a vzájomné učenie sa.
Žiadosť na nákup digitálnych interaktívnych pomôcok podávam už niekoľko rokov. Prvá žiadosť na nákup interaktívnej tabule a digitálnych pomôcok je schválená v roku 2013 projektom pod názvom Dieťa a digitálny svet, čím sme sa stali priekopníkmi v zaradení uvedených pomôcok do pedagogických činností v materských školách so slovenskou vyučovacou rečou v Srbsku. Prácu s programovateľnou včeličkou Bee - Bot, detskou digitálnou kamerou a fotoaparátom Tuff - Cam, digitálnym mikroskopom, detskými edukačnými softvérmi a v súčasnosti Izi - botom prezentujeme už rokmi v rámci rôznych konferencii regionálneho a republikového významu ale aj širšie. Tak napríklad prácu s digitálnymi pomôckami sme prezentovali na Medzinárodnej konferencii a výstave British Council Srbsko Nové technológie vo vzdelávaní 8.-9. júna 2018 v Belehrade https://www.britishcouncil.rs/predava%C4%8Di-0?page=1 a v súčasnosti EdTech Centrum pre vzdelávacie technológie pre západný Balkán, tiež organizuje medzinárodnú online konferenciu Digitálne vzdelávanie 2024, na ktorej učiteľky z Predškolského zariadenia Včielka z Báčskeho Petrovca zrealizujú dielňu na tému Digitálny polygón: https://edtech.center/sr/konferencija-digitalno-obrazovanje-agenda/# (harmonogram konferencie).
Tohtoročný projekt sa od minuloročného projektu líši tým, že je plánovaný nákup iných interaktívnych pomôcok, ale zároveň aj kúpa Izy bota, ktorý bol zakúpený aj minuloročným projektom 7 kusov čo nepostačovalo pre všetky materské školy.
Žiadosťou o finančnú podporu na nákup 7 kusov podlahových robotov Izy bot vybavili by sme ďalšie uvedené materské školy so slovenskou vyučovacou rečou.
Robot Izy bot je vybavený novými funkciami. Popri svetelných a zvukových efektoch (vrátane možnosti nahrať si vlastné zvuky či hlasové povely) má aj priehľadný kryt, ktorý umožňuje nazerať do jeho vnútra počas vykonávanej aktivity. Týmito svojimi vlastnosťami je veľmi príťažlivý pre deti. Hrou za pomoci robota deti sa učia orientovať v priestore a v rovine, učia sa počty, čísla, geometrické tvary, farby a mnohé iné, ale to čo hodnotíme ako najdôležitejšie je že sú prácou s robotom deti silno motivované a počas hrovej aktivity navzájom komunikujú, spolupracujú, pomáhajú si navzájom a tak sa učia.
Ďalší plánovaný produkt je svietiaci panel A3 veľkosti, meniaci farbu na ktorom deti experimentujú a skúmajú svetlo a farby, ktoré zohrávajú významnú úlohu v ranom vzdelávaní. Podporujú celkový rozvoj kognitívnych schopností detí, umožňujú im vnímať a pochopiť okolitý svet, rozvíjať matematické zručnosti a tvorivé myslenie. K panelu prislúchajú priesvitné bloky, kocky a pologule. Manipuláciou s farebnými a priehľadnými blokmi, kockami a pologuľami s pomocou svetla deťom umožníme tvoriť, skúmať, kombinovať a vytvárať nové veci, tiež vzájomne vymieňať skúsenosti, upozorňovať, zisťovať.

Očakávaný prínos projektu

Vytvorenými podmienkami v materských školách, podporí sa práca na pestovaní materinského jazyka a posilní motivácia detí na učenie a radosť z hry, cestou ktorej deti získaju nové vedomostí, schopností a
zručností. Deti budú mať možnosť skúmať svetlo a farby, ktoré zohrávajú významnú úlohu v ranom vzdelávaní. Podporujú celkový rozvoj ich kognitívnych schopností, umožňujú im vnímať a pochopiť okolitý svet, rozvíjať matematické zručnosti a tvorivé myslenie. Manipuláciou s farebními a priehľadními blokmi, kockami a pologuľami s pomocou svetla deťom umožníme tvoriť, skúmať, kombinovať, vytvárať nové veci. Podlahový robot IZY- BOT je určený na výučbu základov programovania, vybavený je novými funkciami. Popri svetelných a zvukových efektoch má aj priehľadný kryt, ktorý umožňuje nazerať do jeho vnútra čo uspokojí detskú prirodzenú zvedavosť.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
3 634 € 0 € 25,96 € 17,30 € -

Žiadosť číslo 0337/RS/2024 (R): Neschválená

Dôvod zamietnutia: projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie

Požadované položky: Doprava (BV):150.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):80.00; Nákup učebných a didaktických pomôcok (BV):3374.00; Iné - Bankové poplatky:30.00

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko

Srbsko NÁKUP TECHNICKÉHO VYBAVENIA PRE MATERSKÚ ŠKOLU - od 9.5.2024 do 25.7.2024

Srbsko NASTAVENIE VÍDEO DOHĽADU PRE DEDINU - od 20.5.2024 do 26.7.2024

Srbsko Organizácia podujatia Svadba voľakedy a dnes - od 17.6.2024 do 27.7.2024

Srbsko Nákup materiálno - technického vybavenia pre SKOS Erdevík - od 1.7.2024 do 30.7.2024

Srbsko Kreaktívne učenie - revitalizácia kabinetov - od 1.7.2024 do 31.7.2024

Srbsko Vybudovanie knižnice a kútika pre deti a mládež vo Vojlovici - od 1.7.2024 do 31.7.2024

Srbsko Krajanský dvor na Detve na Krajanskej nedeli - od 1.7.2024 do 31.7.2024

Srbsko Svet Jána Glózika - od 1.7.2024 do 31.7.2024

Srbsko V tom Petrovci je ... - od 1.5.2024 do 1.8.2024

Srbsko Nové choreografie pre tanečné skupiny - od 1.5.2024 do 1.8.2024

Srbsko "ŠKOLA MLADÝCH ŠTÚROVCOV" - od 1.5.2024 do 1.8.2024

Srbsko Komunita na kolesách - YMCA letný tábor - od 15.7.2024 do 2.8.2024

Srbsko Matičný turnaj v malom futbale o putovný pohár Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Srbsku - od 20.7.2024 do 3.8.2024

Srbsko Dve knihy k jubileu - od 3.6.2024 do 6.8.2024

Srbsko VYBAVENIE KABINÉTU BIOLÓGIE, CHÉMIE A FYZIKY - od 10.5.2024 do 12.8.2024

Srbsko Nákup krojového vybavenia - od 15.5.2024 do 15.8.2024

Srbsko Nákup zrkadlovej steny - od 15.5.2024 do 15.8.2024

Srbsko Nákup plastových okien - od 1.7.2024 do 29.8.2024

Srbsko Dobrodružstvá žabky Ľubky a bociana Jána - od 1.7.2024 do 30.8.2024

Srbsko Letný tábor pre deti v Jánošíku a putovná výtvarná škola - od 1.7.2024 do 31.8.2024

Srbsko Krajanský dvor - Účasť Súdiovcov na kultúrno umeleckých programoch počas festivalu Podpolianske slávnosti v Detve. - od 1.7.2024 do 31.8.2024

Srbsko Zabezpečenie menšieho cimbala pre Orchestrík Komorného zboru Zvony - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko Aktívne leto pre mladých hudobníkov a spevákov 2024 - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko Nákup mikrofónov pre orchester Komorného zboru Zvony - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko Kúpa fotoaparátu - kameri - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko SLOVENSKÁ VÝTVARNÁ KOLONIA KULPÍN - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko Podpora zápisu slovenských detí do slovenských oddelení na základných školách v Srbsku v školskom roku 2024/2025 - od 1.3.2024 do 1.9.2024

Srbsko Zabezpečenie kopírky pre zveľadenie pravidelnej činnosti školy - od 15.7.2024 do 2.9.2024

Srbsko Inscenácia Ecce homo! – Ajhľa, človek! - od 1.6.2024 do 21.9.2024

Srbsko Z prameňov literatúry - od 4.6.2024 do 30.9.2024

Srbsko Prezentácia činnosti selenčského spolku v zahraničí - od 1.7.2024 do 30.9.2024

Srbsko Kopírka pre školu - od 1.6.2024 do 30.9.2024

Srbsko Ozvučenie kostola CZ SEAVC v Selenči - od 11.3.2024 do 30.9.2024

Srbsko Prezentácia ľudovej kultúry - od 20.6.2024 do 30.9.2024

Srbsko Dokumentácia po ruke - od 17.6.2024 do 30.9.2024

Srbsko Nábor žiakov do slovenských tried - od 15.4.2024 do 30.9.2024

Srbsko Knihy pre deti - od 3.6.2024 do 1.10.2024

Srbsko "Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane" - Edukativno rekreačný tábor pre deti a mládež - od 26.3.2024 do 1.10.2024

Srbsko Spoznavanie vlasti svojich predkov - od 27.3.2024 do 1.10.2024

Srbsko Škola kreslenia pre deti - od 3.2.2024 do 12.10.2024

Srbsko Účasť žiakov a učiteľov na spoločných dolnozemských projektoch - od 2.4.2024 do 19.10.2024

Srbsko Nákup kníh, názorných učebných pomôcok a predplatné na odborný a detské časopisy pre slovenské materské školy vo Vojvodine - od 15.2.2024 do 20.10.2024

Srbsko ABC Kovačické insitné umenie - od 9.5.2024 do 20.10.2024

Srbsko Dielne úpravy krojov - škrobenie bielych sukieň, žehlenie, šitie - od 15.7.2024 do 21.10.2024

Srbsko Učasť na Medzinárodnom a celoslovenskom festivale umeleckého prednesu žien Naša Vansovej Lomnička v Starej Ľubovni - od 25.5.2024 do 25.10.2024

Srbsko Príspevok Spolku Sv. Vojtecha odhaleniu, zviditeľneniu a školeniu nefirmovaných výtvarných umelcov - od 1.4.2024 do 29.10.2024

Srbsko Nákup technického vybavenia - od 1.6.2024 do 30.10.2024

Srbsko Digitálne interaktívne pomôcky pre materské školy vo Vojvodine - od 1.2.2024 do 30.10.2024

Srbsko Divadelné predstavenie ZEM - od 1.7.2024 do 31.10.2024

Srbsko Hudobná úprava piesní Rii Ferčákovej - od 30.6.2024 do 31.10.2024

Srbsko Skvalitnenie podmienok života Slovákov v SEAVC Padina. - od 1.7.2024 do 31.10.2024

Srbsko Obnovenie náhrobného kameňa Karolovi Medveckému - od 27.3.2024 do 31.10.2024

Srbsko Po stopách naších predkov - od 1.5.2024 do 31.10.2024

Srbsko Letná škola remesiel pre dospelých - od 1.5.2024 do 31.10.2024

Srbsko Zabezpečenie technického vybavenia v dome kultúry v Selenči - od 26.2.2024 do 31.10.2024

Srbsko Kniha Jazykové omyly 5 - od 1.5.2024 do 31.10.2024

Srbsko Vydávanie knihy Matica nám chráni tradície - od 1.4.2024 do 31.10.2024

Srbsko Nahrávanie CD nosiča - od 1.5.2024 do 1.11.2024

Srbsko Vznik a rozvoj tvorivej činnosti v SKUS Jánošík - od 28.3.2024 do 1.11.2024

Srbsko Študijná návšteva materskej školy v Martine - od 15.1.2024 do 10.11.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com