Študijná návšteva materskej školy v Martine

 

Miesto realizácie

Materská škola Lettricha 1, Martin, mesto Martin a okolie, Slovenská republika

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 15.1.2024 do 10.11.2024

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

95

Počet zasiahnutých

180

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Cestovné náhrady na prepravu osobným autom na relácii Báčsky Petrovec - Martin a späť, diaľničný poplatok, ubytovanie pre 4 osoby, stravné -3 dni, cestné
poistenie pre 4 osoby, propagácia ÚSŽZ.

Charakteristika projektu

Cieľom pobytu učiteliek materských škôl z Vojvodiny zameraných na výučbu v slovenskom jazyku, je štúdijno - poznávacia návšteva Materskej školy Lettricha 1 v Martine, inštitúcii, ktoré navštevujú deti tamojšej materskej školy a kultúrnych pamiatok mesta Martin v Slovenskej republike. Návštevou materskej školy, učiteľky získaju praktické informácie z praxe materskej školy, ktorej prevádzka prebieha v inom prostredí a v inom štáte. Rozhovormi, výmenou a konfrontovaním vzdelávacích programov predprimárneho vzdelávania pochádzajúcich z rozličných štátov, učiteľky spoznajú spôsoby výučby, zistia metódy práce ktoré sú preferované, zámer školy a jej špecifiká ako i prínosy pre deti. Zistia na čom sú založené ich pedagogické koncepty. Bližšie spoznajú spôsoby zaradenia detí so špecifickými potrebami do pedagogických činností. Organizáciu prevádzke a rozvrh denných činností. Ako prebieha programovanie vzdelávacích činností, ktoré oblasti a formy sú preferované. Spoznajú prostredie kde pôsobí škola a využitie jeho potenciálov vo výchove detí. Oboznámia sa s platnou legislatívou školy a profilom pedagogických
pracovníkov, ako i spôsobom pedagogickej dokumentácie . Nadviažu sa partnerské vzťahy dvoch škôl.
Absolvovanie pobytu sa uskutoční počas troch dní.
Časový harmonogram:
1. Deň: Príchod do Martina, stretnutie s predstaviteľkami hostiteľskej materskej školy, spoločná návšteva
Etnografického múzea.
2. Deň: Návšteva MŠ, J. Lettricha 1, – exkurzia po MŠ, Návšteva Skanzenu – program, tvorivé dielne,
Večierok – stretnutie s učiteľkami MŠ a prechádzka večerným mestom
3. Deň: Výlety: Hrad Sklabiňa , Teplické serpentíny, Gaderská dolina. (v prílohe rozpracovaný harmonogram s linkami na uvedené miesta počas návštevy)
Návštevu by absolvovali štyri učiteľky Slovenky, ktoré pôsobia v materských školách so slovenskou vyučovacou rečou vo Vojvodine.
Návštevu ako druh spolupráce a zároveň odborné a jazykové zdokonaľovanie pre učiteľky som najprv odkomunikovala s predsedníčkou Spoločnosti pre predškolskú výchovu pani Adrianou Galusovou Makuchovou, ktorá na členskej schôdzi SPV konzultovala členky, ktoré navrhli hostiteľskú školu. Škola bola navrhnutá ako jedna, ktorá vie učiteľkám z Vojvodiny ponuknuť ukážkovú prax, dlhoročnú skúsenosť a prácu na rozličných projektoch, zaujímavé prostredie kde škola pôsobí a okolie. Následne riaditeľka hostiteľskej školy navrhla harmonogram pobytu, ktorý sa nachádza v prílohe žiadosti.
Na študijnú návštevu by sme použili osobné auto.

Očakávaný prínos projektu

Návštevou materskej školy Lettricha 1 v Martine učiteľky spoznajú prostredie kde pôsobí materská škola ako samotné prostredie školy, vybavenosť učebnými pomôckami, hračkami a materiálom. Uvidia vonkajšie prostredie školy, jeho obsah a spôsoby využitia. Načerpajú nové nápady pre činnosti s deťmi. Zistia a dokážu analyzovali a porovnať program školy a konfrontovali s programom v domovskej krajine.
Spoznajú platnú legislatívu predprimárnej výchovy a vzdelávania v Slovenskej republiky.
Zistili čím sú školské systémy dvoch krajín rovnaké a čím sa od seba líšia.
Spoločne budú komentovať a vymieňali aktuálne poznatky, informácie, dojmy a vytvoria priestor na výmenu skúseností a nápadov.
Porovnajú prostredia kde prebiehajú prevádzky škôl a navzájom si odovzdajú dobré príklady praxe.
Prispejú k rozvoju vlastných profesionálnych kompetencii.
Po návrate oboznámia pedagogickú a širšiu verejnosť v domovskej krajine o spôsoboch a metódach vzdelávania najmladších v materských školách v Slovenskej republike.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 340 € 1 200 € 14,11 € 7,44 € 0,0286 €

Žiadosť číslo 0392/RS/2024 (R): Podporená

Požadované položky: Doprava (BV):320.00; Ubytovanie (BV):510.00; Strava (BV):360.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):50.00; Iné - Cestovné poistenie 40 eur, diaľničný poplatok 35eur, bankové trovy 25 eur:100.00

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0392/RS/2024

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko

Srbsko NÁKUP TECHNICKÉHO VYBAVENIA PRE MATERSKÚ ŠKOLU - od 9.5.2024 do 25.7.2024

Srbsko NASTAVENIE VÍDEO DOHĽADU PRE DEDINU - od 20.5.2024 do 26.7.2024

Srbsko Organizácia podujatia Svadba voľakedy a dnes - od 17.6.2024 do 27.7.2024

Srbsko Nákup materiálno - technického vybavenia pre SKOS Erdevík - od 1.7.2024 do 30.7.2024

Srbsko Kreaktívne učenie - revitalizácia kabinetov - od 1.7.2024 do 31.7.2024

Srbsko Vybudovanie knižnice a kútika pre deti a mládež vo Vojlovici - od 1.7.2024 do 31.7.2024

Srbsko Krajanský dvor na Detve na Krajanskej nedeli - od 1.7.2024 do 31.7.2024

Srbsko Svet Jána Glózika - od 1.7.2024 do 31.7.2024

Srbsko V tom Petrovci je ... - od 1.5.2024 do 1.8.2024

Srbsko Nové choreografie pre tanečné skupiny - od 1.5.2024 do 1.8.2024

Srbsko "ŠKOLA MLADÝCH ŠTÚROVCOV" - od 1.5.2024 do 1.8.2024

Srbsko Komunita na kolesách - YMCA letný tábor - od 15.7.2024 do 2.8.2024

Srbsko Matičný turnaj v malom futbale o putovný pohár Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Srbsku - od 20.7.2024 do 3.8.2024

Srbsko Dve knihy k jubileu - od 3.6.2024 do 6.8.2024

Srbsko VYBAVENIE KABINÉTU BIOLÓGIE, CHÉMIE A FYZIKY - od 10.5.2024 do 12.8.2024

Srbsko Nákup krojového vybavenia - od 15.5.2024 do 15.8.2024

Srbsko Nákup zrkadlovej steny - od 15.5.2024 do 15.8.2024

Srbsko Nákup plastových okien - od 1.7.2024 do 29.8.2024

Srbsko Dobrodružstvá žabky Ľubky a bociana Jána - od 1.7.2024 do 30.8.2024

Srbsko Letný tábor pre deti v Jánošíku a putovná výtvarná škola - od 1.7.2024 do 31.8.2024

Srbsko Krajanský dvor - Účasť Súdiovcov na kultúrno umeleckých programoch počas festivalu Podpolianske slávnosti v Detve. - od 1.7.2024 do 31.8.2024

Srbsko Zabezpečenie menšieho cimbala pre Orchestrík Komorného zboru Zvony - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko Aktívne leto pre mladých hudobníkov a spevákov 2024 - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko Nákup mikrofónov pre orchester Komorného zboru Zvony - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko Kúpa fotoaparátu - kameri - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko SLOVENSKÁ VÝTVARNÁ KOLONIA KULPÍN - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko Podpora zápisu slovenských detí do slovenských oddelení na základných školách v Srbsku v školskom roku 2024/2025 - od 1.3.2024 do 1.9.2024

Srbsko Zabezpečenie kopírky pre zveľadenie pravidelnej činnosti školy - od 15.7.2024 do 2.9.2024

Srbsko Inscenácia Ecce homo! – Ajhľa, človek! - od 1.6.2024 do 21.9.2024

Srbsko Z prameňov literatúry - od 4.6.2024 do 30.9.2024

Srbsko Prezentácia činnosti selenčského spolku v zahraničí - od 1.7.2024 do 30.9.2024

Srbsko Kopírka pre školu - od 1.6.2024 do 30.9.2024

Srbsko Ozvučenie kostola CZ SEAVC v Selenči - od 11.3.2024 do 30.9.2024

Srbsko Prezentácia ľudovej kultúry - od 20.6.2024 do 30.9.2024

Srbsko Dokumentácia po ruke - od 17.6.2024 do 30.9.2024

Srbsko Nábor žiakov do slovenských tried - od 15.4.2024 do 30.9.2024

Srbsko Knihy pre deti - od 3.6.2024 do 1.10.2024

Srbsko "Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane" - Edukativno rekreačný tábor pre deti a mládež - od 26.3.2024 do 1.10.2024

Srbsko Spoznavanie vlasti svojich predkov - od 27.3.2024 do 1.10.2024

Srbsko Škola kreslenia pre deti - od 3.2.2024 do 12.10.2024

Srbsko Účasť žiakov a učiteľov na spoločných dolnozemských projektoch - od 2.4.2024 do 19.10.2024

Srbsko Nákup kníh, názorných učebných pomôcok a predplatné na odborný a detské časopisy pre slovenské materské školy vo Vojvodine - od 15.2.2024 do 20.10.2024

Srbsko ABC Kovačické insitné umenie - od 9.5.2024 do 20.10.2024

Srbsko Dielne úpravy krojov - škrobenie bielych sukieň, žehlenie, šitie - od 15.7.2024 do 21.10.2024

Srbsko Učasť na Medzinárodnom a celoslovenskom festivale umeleckého prednesu žien Naša Vansovej Lomnička v Starej Ľubovni - od 25.5.2024 do 25.10.2024

Srbsko Príspevok Spolku Sv. Vojtecha odhaleniu, zviditeľneniu a školeniu nefirmovaných výtvarných umelcov - od 1.4.2024 do 29.10.2024

Srbsko Nákup technického vybavenia - od 1.6.2024 do 30.10.2024

Srbsko Digitálne interaktívne pomôcky pre materské školy vo Vojvodine - od 1.2.2024 do 30.10.2024

Srbsko Divadelné predstavenie ZEM - od 1.7.2024 do 31.10.2024

Srbsko Hudobná úprava piesní Rii Ferčákovej - od 30.6.2024 do 31.10.2024

Srbsko Skvalitnenie podmienok života Slovákov v SEAVC Padina. - od 1.7.2024 do 31.10.2024

Srbsko Obnovenie náhrobného kameňa Karolovi Medveckému - od 27.3.2024 do 31.10.2024

Srbsko Po stopách naších predkov - od 1.5.2024 do 31.10.2024

Srbsko Letná škola remesiel pre dospelých - od 1.5.2024 do 31.10.2024

Srbsko Zabezpečenie technického vybavenia v dome kultúry v Selenči - od 26.2.2024 do 31.10.2024

Srbsko Kniha Jazykové omyly 5 - od 1.5.2024 do 31.10.2024

Srbsko Vydávanie knihy Matica nám chráni tradície - od 1.4.2024 do 31.10.2024

Srbsko Nahrávanie CD nosiča - od 1.5.2024 do 1.11.2024

Srbsko Vznik a rozvoj tvorivej činnosti v SKUS Jánošík - od 28.3.2024 do 1.11.2024

Srbsko Študijná návšteva materskej školy v Martine - od 15.1.2024 do 10.11.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com