Studia Academica Slovaca - centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk

 

Miesto pôsobenia

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Gondova 2, 811 02 Bratislava 1

 

Popis krajanskej organizácie/krajana

Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk (SAS) je špecializovaným pracoviskom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (FF UK) v Bratislave. Ťažiskom pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti je vzdelávanie zahraničných záujemcov o slovenský jazyk a kultúru, propagácia slovenskej vedy, kultúry a umenia v zahraničí, realizácia a koordinácia výskumu slovenčiny ako cudzieho jazyka, riešenie medzinárodných a domácich vedeckovýskumných projektov a edičná činnosť zameraná na tvorbu a vydávanie vedeckých slovakistických publikácií a učebníc slovenčiny ako cudzieho jazyka. Okrem toho SAS ako odborné centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk už tradične participuje na odborno-metodickej príprave lektorov slovenčiny ako cudzieho jazyka pôsobiacich na zahraničných univerzitách. Výsledkom spolupráce s lektorátmi a zahraničnými slovakistami je databáza slovakistiky v zahraničí.

Miesto pôsobenia na mape

Symbol

Krajanské projekty, udalosti, aktivity...

31.7.2023 - 12.8.2023 | Vzdelávanie    

Letná škola slovenského jazyka a kultúry - online


30.7.2023 - 19.8.2023 | Vzdelávanie    

Letná škola slovenského jazyka a kultúry - prezenčne


12.4.2023 - 25.4.2023 | Vzdelávanie    

Prihláška na letnú školu slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca

 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Slovenská republika z oblasti Veda a vzdelávanie


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com