Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

Miesto pôsobenia

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Viac informácií

www.umb.sk

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

Podľa Preambuly Štatútu UMB:

... v snahe byť uznávaná vzdelávacia inštitúcia s jedinečnými študijnými programami, príťažlivá a priateľská pre študentov zo Slovenska aj zo zahraničia, vyhľadávané centrum pre celoživotné vzdelávanie dospelých, vrátane zahraničných Slovákov, centrum vedy a výskumnej činnosti stredného Slovenska s medzinárodne uznávanými výskumnými tímami a projektami, šíriteľka národnej kultúry s rozvinutou športovou a umeleckou činnosťou doma i v zahraničí, dynamická a flexibilná inštitúcia, zodpovedná k potrebám spoločnosti a orientovaná na ich naplnenie.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici je verejná vysoká škola podľa ustanovení zákona. Zriadená bola zákonom Slovenskej národnej rady č. 139/1992 Zb. k 1.júlu 1992. Je verejnoprávnou a samosprávnou inštitúciou, ktorá sa zriaďuje a zrušuje zákonom. UMB sa člení na 6 fakúlt: Ekonomická fakulta, Filozofická fakulta, Fakulta prírodných vied, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Pedagogická fakulta a Právnická fakulta. Samostatným špecializovaným pracoviskom Rektorátu UMB je Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí Univerzity Mateja Bela bolo zriadené 14. januára 1993. Vzniklo na základe „Návrhu koncepcie a profilu kurzov slovenského jazyka pre učiteľov pôsobiacich v sociétach zahraničných Slovákov“, ktorý Ministerstvu školstva predložil prvý rektor UMB Dr. h. c. prof, PhDr. Ján Findra, DrSc. Podporu Metodickému centru od začiatku poskytovalo a poskytuje Ministerstvo školstva a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V úvodných rokoch svojej činnosti sa Metodické centrum špecializovalo na vzdelávacie kurzy pre pedagógov, ktorí boli zo Slovenska vysielaní na školy s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí, ale aj na didaktické kurzy pre pedagógov z rôznych stupňov a typov škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí. V roku 2008 dostalo Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí za úlohu organizáciu škôl v prírode na Slovensku, ktoré sú určené pre žiakov škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí. Od roku 2011 sme obsah týchto vzdelávacích podujatí inovovali využitím alternatívnych foriem vzdelávania a prenesením dôrazu na čím prirodzenejšiu komunikáciu v slovenskom jazyku počas vzdelávacích aktivít aj celého pobytu na Slovensku. Okrem škôl v prírode centrum realizovalo aj rôzne druhy špecializovaných vzdelávacích podujatí – letné školy ľudového tanca, bábkového divadla, mladých informatikov, detskú krajanskú univerzitu, aj letný tábor mladých výskumníkov po lokalitách UNESCO. V rokoch 2015 – 2017 sme realizovali aj výjazdové školy v Rumunsku a na Ukrajine s cieľom umožniť účasť na alternatívnych formách vzdelávania v slovenskom jazyku aj žiakom z ekonomicky slabších regiónov. Spôsob interaktívnych foriem vzdelávacích podujatí realizovaných Metodickým centrom pre Slovákov žijúcich v zahraničí si od roku 2017 vyžiadali aj predstavitelia vzdelávacích centier v západnej Európe a zámorí. Letných vzdelávacích pobytov organizovaných našim centrom sa každoročne zúčastňujú stovky detí Slovákov žijúcich v zahraničí z celého sveta.

V posledných rokoch, pod vedením prorektorky doc. PhDr. Kataríny Chovancovej, PhD., Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí systematizovalo svoju činnosť. Odbornými garantmi vzdelávacích podujatí sú špecialisti na príslušné odbory z katedier UMB. Externými spolupracovníčkami sú spravidla študentky, doktorandky aj absolventky predovšetkým Pedagogickej fakulty UMB. Od roku 2020 sme v dôsledku pandemických obmedzení začali realizovať letné turnusy online vzdelávania, čím sme oslovili aj individuálnych záujemcov z krajín, v ktorých nepôsobia slovenské vzdelávacie centrá. Od roku 2014 realizujeme formou denného tábora pre deti banskobystrických rodáčok žijúcich v zahraničí Letnú školu ľudových tradícií. Vytvárame rôzne formy didaktických materiálov a krátkych vzdelávacích filmov, ktoré sú k dispozícii na webovom sídle centra.

Postupne sa centrum profiluje aj ako odborné pracovisko s publikačnou činnosťou v krajanskej problematike. Od roku 2020 je Metodické centrum hlavným riešiteľom projektu „Sebaidentifikácia v multietnickom prostredí ako prostriedok etnickej tolerancie“ vo výzve Erasmus+. V súčasnej projektovej výzve sme na pokračovanie tejto témy predložili projekty „Minoritná kultúra ako prostriedok pre sebaidentifikáciu a posilnenie inklúzie v multietnickom prostredí“ a „Inovácia vzdelávacích postupov ako prostriedok inklúzie príslušníkov minority“. Vo všetkých projektoch a aktivitách nášho pracoviska je základným cieľom výsledok použiteľný v praxi, ktorý pomôže komunitám Slovákov žijúcich v zahraničí a zároveň rešpektuje špecifiká ich potrieb a podmienok.

Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí je špecializovaným pracoviskom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktoré je priamo riadené prorektorkou pre medzinárodné vzťahy. V roku 2024 je prorektorkou pre stratégiu, internacionalizáciu a medzinárodnú spoluprácu doc. Ing. Mgr. et Mgr. Miroslava Knapková, PhD. Metodické centrum pod jej vedením aktívne spolupracuje s odbornými pracoviskami aj jednotlivými odborníkmi UMB, ktorí sa venujú problematike Slovákov žijúcich v zahraničí alebo tým témam, ktoré Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí identifikuje ako dlhodobo, alebo aktuálne potrebné pre konkrétne krajanské prostredia. Právnym subjektom je Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorá je štátom zriaďovanou vzdelávacou inštitúciou.

Symbol

Krajanské projekty, udalosti, aktivity...

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2024 1 450 5 000 119 000 € 119 000 €
  2.3.2024 - 30.11.2024
Banská Bystrica, Donovaly a Tále (Slovenská republika)
Vzdelávanie
Realizácia vzdelávacích podujatí MC UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Žiadosť číslo 0004/SK/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
450 5 000 119 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - iné - Rôzne druhy služieb. Zmluvy budú poskytované v zmysle čl. 15 ods.2 písmeno b) Smernice č.1/2024 o poskytovaní dotácií.:36000.00; Krátkodobý prenájom priestorov (BV):1000.00; Doprava (BV):5500.00; Ubytovanie (BV):36900.00; Strava (BV):24600.00; Nákup športových potrieb (BV):500.00; Nákup materiálov a surovín (BV):3000.00; Ocenenia (BV):3000.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):1500.00; Iné - - vstupné pre účastníkov turnusov,
- rôzne poplatky a výdavky na úrady,
- za služby účtovníčky,
- ocenenia,
- nákup kancelárskych materiálov,
- doplnenie lekárničky,
- nutné opravy:7000.00
119 000 €
2023 1 500 1 000 82 000 € 70 000 €
2022 2 360 1 400 70 000 € 70 000 €
  2021 0 - - 0 € 0 €
  2020 0 - - 0 € 0 €
  2019 0 - - 0 € 0 €
  2018 0 - - 0 € 0 €
  2017 0 - - 0 € 0 €
  2016 0 - - 0 € 0 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2024 4 1 310 7 400 271 000 € 259 000 € (96%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Slovenská republika z oblasti Veda a vzdelávanie


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com