Starostlivosť o rodinných príslušníkov v ČR

Prechodný pobyt v ČR pre slovenského rodiča, ktorý si nemôže vyzdvihnúť a podať žiadosť sám

Príklad problému

Potřebuji umístnit rodiče do speciálního zařízení v Praze, ale potřebuji k tomu přechodný pobyt, který požaduje zařízení. Ale nejsme schopni zajistit to, aby se rodič osobně dostavil na termín k podání žádosti a k vyzvednutí přechodního pobytu. Rodič není zbavený svéprávnosti ale musí mít 24 hodinovou starostlivost v zařízení, kde o nej v současnosti pečují. Jak to máme udělat s přechodním pobytem, abychom splnili podmínku zdravotníckeho zařízení a mohli jej umístnit? Šlo by to vybavit v zastoupení rodiče? S potvrzením od lékaře, že sám už nemůže fungovat?

Riešenie

Žádost o vydání osvědčení o přechodném pobytu se podává na spádovém pracovišti odboru azylové a migrační politiky dle místa hlášeného pobytu a to osobně, prostřednictvím zmocněného zástupce nebo je možné takovou žádost zaslat na toto pracoviště prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo do datové schránky Ministerstva vnitra ČR.

Žádost se podává na předepsaném formuláři, který je dispozici zde: https://www.mvcr.cz/clanek/formulare-zadosti.aspx?q=Y2hudW09Ng%3d%3d.

K žádosti je nutné doložit požadované náležitosti v originále či úředně ověřené kopii.

Informace o podání žádosti včetně náležitostí můžete najít také na internetových stránkách Ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/clanek/prechodny-pobyt.aspx.

Náležitosti žádosti:

Jde-li o rodinného příslušníka občana EU, který sám je občanem EU a hodlá na území ČR pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce společně s občanem Evropské unie, bude žádost o vydání osvědčení o registraci doložena:

Náležitosti žádosti o vydání osvědčení o registraci nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu, matričního dokladu a fotografie žadatele, pokud odpovídá jeho skutečné podobě. Vždy je nutno odevzdat originály nebo úředně ověřené kopie dokumentů. Cestovní doklad a předkládané matriční doklady musí být vždy předloženy v originále.

Všechny předkládané dokumenty musí být vyhotoveny v českém nebo slovenském jazyce, příp. do češtiny úředně přeloženy. Předkládané dokumenty, vyhotovené v jiných jazycích, budou bez úředního překladu přijaty pouze tehdy, půjde-li o veřejné listiny, vydané členským státem Evropské unie občanu tohoto členského státu, a doprovázené vícejazyčným standardním formulářem (podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1191/2016). Seznam takových veřejných listin, vydávaných jednotlivými členskými státy Evropské unie, je k dispozici na tomto odkazu.

Lhůta pro vyřízení žádosti o vydání osvědčení o přechodném pobytu občana EU je 30 dnů. Po vydání osvědčení o přechodném pobytu občana EU je odborem azylové a migrační politiky na oddělení rodných čísel zaslána žádost o vydání rodného čísla.

Kontakty na pracoviště OAMP naleznete zde: https://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-kontakty.aspx.

V současné době doporučujeme podání tohoto typu žádosti prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.

Samotné převzetí průkazu by však mělo být učiněno osobně. Odpovědný pracovník však může na základě žádosti předat průkaz o přechodném pobytu v sociálním zařízení, pokud nebudou schopni Vaši rodiče se na pracoviště dostavit pro převzetí osobně. Je však nutné doložit lékařskou zprávu.

Oddělení klientského centra
Client Centre for Providing Information to Foreigners
Ministerstvo vnitra České republiky
Ministry of the Interior of the Czech Republic
Odbor azylové a migrační politiky
Department for Asylum and Migration Policy

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com