Selenčské sláviky 2022

 

Organizátor

Komorný zbor Zvony

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Selenča

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 25.2.2022 do 27.2.2022

Oblasť

Informácie

Počet účastníkov

80

Počet zasiahnutých

2 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Selenčské sláviky usporiadame po dvanástykrát. S prípravami sa začína od októbra 2021 a vyústi dvomi
záverečnými koncertmi spevákov sólistov. Deti vo veku od 4-18 rokov spievajú slovenské ľudové piesne.
Zapisujú sa notové záznamy piesní, rozpisujú sa úpravy, hudobníci skúšajú, deti sa učia spievať, rodičia a starý rodičia priprávajú kroj... Na prvom koncerte spievajú žiaci nižších ročníkov (prvý stupeň) a na druhom koncerte staršie deti. Cieľ: Zachovať a zveľadiť si slovenskú ľudovú pieseň medzi mladými spevákmi ktorí nemajú príležitosť často sa prejaviť v speve slovenských ľudových piesní... Účel: Šírenie lásky k slovenskej ľudovej piesni a k slovenskému jazyku a k slovenským ľudovým piesňam.

Očakávaný prínos projektu

Vštepovanie a zachovanie slovenskej ľudovej piesni v srdciach detí a mládeže. Koncerty každoročne nahrávame vo video forme a deti si ch doma veľmi často reprodukujú. Ich vystúpenia sú vzpruhou pre mladších, ktorý sa touto cestou učia a naberajú chuť stať sa spevákmi slovenskej ľudovej piesni. Z radu Selenčských Slávikov vyrástli viacerí známi speváci slovenských ľudových piesní, ktorí majú svoje video klipi nielen na domćich sieťach, ale aj na známej TV Folklorika. Očakávame aj ďalších skvelých sólistov z radov Selenčských slávikov. Výsledky minuloročných festivalov presahujú hranice Selenče, lebo speváci z radu Slávikov na vojvodinskom festivale Rozspievané klenoty v Kovačici dosiahli mimoriadne výsledky, kedy zo štyroch predstaviteľov Selenčských slávikov sa všetci štyria umiestnili na prvých a tretích miestach dvoch súťažných kategórií.

Dodatočné informácie

Projekt je určený deťom-spevákom-sólistom vo veku od 4-18 rokov, ich spolužiakom - poslucháčom, rodičom, starým rodičom, príbuzným a širšej slovenskej a neslovenskej verejnosti. Toto podujatie naberá aj širšiu peršpektívu v ohľade šírenia slovenskosti. Čoraz viacej sa prihlasujú deti ktoré majú slovenské korene ale nežijú v slovenskom prostredí. Toto podujatie im dáva možnosť prebudiť a prehĺbiť v nich lásku k slovenskej ľudovej piesni.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2016 - 2022: 2 300 €.

 

Viac informácií:

https://hl.rs/spievali-selencske-slaviky/

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
800 € 400 € 10,00 € 0,40 € 0,0095 €

Žiadosť číslo 0098/RS/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Strava (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV),Iné - Darčeky - školské potreby pre účastníkov.

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0098/RS/2022

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Folklór a tradície

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com