Výjazdný kurz pre slovenských učiteľov

 

Miesto realizácie

slovenské triedy na ZŠ a SŠ v Srbsku

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 15.5.2023 do 1.11.2023

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

60

Počet zasiahnutých

5 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Vzdelávanie učiteľov s vyučovacím jazykom slovenským pracujúcich na školách v Srbsku a v Chorvátsku v spolupráci s Centrom ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave a UMB v Banskej Bystrici

Očakávaný prínos projektu

povzdvihovanie odborných kompetencijí slovenských učiteľov – spolupráca medzi učiteľmi a medzi slovenskými dolnozemskými školami

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2016 - 2023: 9 300 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 440 € 1 500 € 40,67 € 0,49 € 0,0357 €

Žiadosť číslo 0350/RS/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0350/RS/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com