Čabiansky kalendár 2019

 

Organizátor

Čabianska organizácia Slovákov

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Miesto realizácie

Békešská Čaba

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.7.2018 do 31.12.2018

Oblasť

Informácie

Počet účastníkov

21

Počet zasiahnutých

5 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:


Stiahnuť: Čabiansky kalendár 2019


Charakteristika projektu

Čabiansky kalendár je obľúbenou dolnozemskou ročenkou, vychádzajúcou v medzivojnovom období pravidelne. Po prerušenom vydávaní v roku 1991 sa Čabianska organizácia Slovákov spojila s Mestským úradom Békéšskej Čaby a Evanjelickou cirkvou v záujme jeho obnovenia. Prvé číslo podporila Matica slovenská v Martine. Kalendár vychádza odvtedy pravidelne vlastnou silou Čabianskej organizácie Slovákov od roku 2016 je majiteľom a vydávateľom ročenky. Nasledujúce číslo má byť 56. ročníkom, po znovu vydávaní dvadsiatymštvrtým.
Kalendár je publikačným fórom mnohých, ktorí by inde v slovenčine nepublikovali. Uverejnené články sú písané v spisovnom jazyku, teraz už zriedka, ale sa vyskytuje aj dolnozemské nárečie. V publikácii sa prezentujú hlavne domáci autori, autori z Maďarska, Békéšskej Čaby a blízkeho okolia, príspevky odborníkov a hosťujúcich učiteľov zo Slovenska a striedajú sa príspevky susedných Slovákov z Rumunska, Chorvátska, Srbska a Ukrajiny. Toto číslo by sa venovalo slávnostným dianiam a myšlienkam 300-ého výročia znovuzaloženia Čaby so Slovákmi.
Každé nové číslo predstavíme čitateľom pomocou masmédií. Obyčajne je oň veľký záujem a dostáva veľkú publicitu. Behom roka sa organizujú besedy s autormi jednotlivých príspevkov.

Očakávaný prínos projektu

- používanie a optimalizovanie jazykovej znalosti literárneho a nárečového jazyka taktiež, buď s prispením, buď iba čítaním v slovenčine

- Vyjadrenie myšlienok krajanskej komunity, informácie o ich aktivitách

- dokumentácia súčasnosti a minulosti Slovákov prínosom ktorej je archivácia do budúcna

- slúži ako zdroj pre skúmania mladšejgeneráci ako aj každým záujemcom dejín Slovákov

Dodatočné informácie

Vydanie tohtoročného kalendára bude prispieť k archivovaniu a kladenie holdu 300-mu výročiu znovuzaloženia Békešskej Čaby Slovákmi

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2011 - 2024: 22 500 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
3 709 € 3 000 € 176,62 € 0,74 € 0,0300 €

Žiadosť číslo 0149/HU/2018 (R): Podporená

Požadované položky: tlač a jazyková lektorácia

Schválené položky: tlač, platby za odborné služby (jazyková lektorácia)

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0149/HU/2018

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Maďarsko z oblasti Občianska angažovanosť

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com