Jánošíkov dukát, z.s.

 

Miesto pôsobenia

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Chodská 2829/19i, 612 00 Brno, Česká republika

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

Hlavným poslaním spolku Jánošíkov dukát je kultúrna a umelecká činnosť na úseku národopisu, folklóru a ľudovej hudby a tanca (vrátanie súvisiacich žánrov) najmä z oblasti slovenského folklóru, v kontextu s vývojom českej, slovenskej a európskej kultúry od dôb národného obrodenia, cez obdobie spoločného štátu až doposiaľ, v nadväznosti na spoločenské, národnostné, občianske, teritoriálne, kultúrne a sociálno-psychologické tradície a súvislosti spolunažívania národov Európy a ďalších kontinentov.

Spolok Jánošíkov dukát vyvíja metodickou pomoc začínajúcim umelcom, organizuje folklórne festivaly, najmä Medzinárodní festival slovenského folklóru Jánošíkov dukát a rôzne akcie kultúrneho charakteru, zaisťuje zahraniční styky a medzinárodné výmeny v predmetnej oblasti, uskutočňuje samostatné nebo v spolupráci s inými organizáciami besedy, výstavy, prehliadky, koncerty, vzdelávacie kurzy a semináre, odborné sympózia, stáže, burzy a ďalšiu činnosť prospešnú pre vzdelávanie a udržovanie kultúrnych tradícii.

V súvislosti z vyššie uvedeným a k zabezpečeniu hlavného poslania spolku vyvíjame aj ďalšie rozšírené činnosti, ako napr. šírenie a poskytovanie informácii o činnosti spolku a jeho členov, lektorskú, školiacu a osvetovou činnosť.

Slovenská menšina v ČR udržuje a rozvíja svoju kultúrnu a jazykovú identitu rôznymi formami. Jednu z rozhodujúcich tvorí tradičná ľudová kultúra, ktorú rozvíjajú najmä folklórne súbory. V rôznych mestách ČR pôsobia folklórne súbory, ktorých členovia (dnes už väčšinou Česi) sa venujú slovenskému folklóru. Ich aktivity si zaslúžia nielen obdiv a úctu, ale i ochranu a podporu. Prostriedkom takejto podpory je aj Medzinárodný festival slovenského folklóru ""Jánošíkov dukát"", ktorý je významným príspevkom k uplatňovaniu zásad UNESCO „Odporučenie k ochrane tradičnej ľudovej kultúry a folklóru“ z roku 1989.

Poslaním festivalu je rozvíjať pozitívny vzťah (hlavne mladých ľudí) k tradičnej ľudovej kultúre svojho národa, podnecovať tvorivé schopnosti aktivistov folklóru žijúcich a pôsobiacich v ČR. Vytvoriť priestor pre rozvoj spolupráce a výmenu skúseností medzi folklórnymi súbormi z rôznych krajín. Prehĺbiť vzájomné kontakty medzi folklórnym hnutím na Slovensku a folklórnym hnutím v Českej republike, oboznámiť širokú divácku verejnosť s tvorbou folklórnych súborov, ktoré rozvíjajú a zachovávajú slovenské ľudové umenie.

V neposlednom rade vytvoriť platformu k nadväzovaniu medzinárodných kontaktov so súbormi v zahraničí, ktoré rozvíjajú a spracovávajú slovenské ľudové umenie. Na festivale dostávajú priestor i iné národnostné menšiny žijúce v ČR, a to predovšetkým formou vystúpení kolektívov, ktoré spracovávajú folklór danej národnostnej menšiny (rómska menšina, maďarská menšina, poľská menšina, grécka menšina, rusínska menšina, chorvátska menšina, vietnamská menšina a ďalšie).

Súčasťou programu festivalu je už od prvého ročníka aj jarmok ľudových remesiel. Ukážky tradičných ľudovo-umeleckých remesiel sú obohatením pre návštevníkov festivalu, ktorým poskytne príležitosť vidieť na vlastné oči prácu majstrov ľudového remesla. Zámerom nie je len poskytnúť priestor na prezentáciu výrobcom ľudovo-umeleckých predmetov alebo oživenie výroby, ale povýšiť ju na príležitosť k obohateniu domácich i zahraničných návštevníkov o poznanie krásy tradičnej ľudovo-umeleckej výroby a vnímať ju ako nenahraditeľné ľudové kultúrne bohatstvo. Pre návštevníkov festivalu sú pripravené i gastronomické špeciality a tradičné jedlá z Maďarska, Poľska, Slovenska i z Českej republiky.

Spracovávanie a interpretácia jednotlivých foriem tradičnej ľudovej kultúry privádza súčasného človeka ku koreňom jeho bytia. Dáva človeku pocit kontinuity a zmyslu vlastného života. Ľudové umenie v sebe skrýva trvalé pozitívne mravné hodnoty, patrí všetkým bez rozdielu národnosti, rasy alebo náboženstva.

Slovenské folklórne súbory z ČR už po dvadsaťštyri roky majú možnosť sa vzájomne stretnúť na Medzinárodnom festivale slovenského folklóru v ČR „Jánošíkov dukát“, ktorý k takýmto stretnutiam a vzájomnému poznaniu organizuje Jánošíkov dukát z.s., Obec Slovákov v ČR a folklórny spolek Púčik z Brna v malebnom prostredí Valašského múzea v prírode v srdci Beskýd, v Rožnove pod Radhoštěm, vždy prvý augustový víkend. Tento termín sa už hlboko vryl do kalendára folklórnych podujatí nielen v ČR a na Slovensku, ale i v medzi milovníkmi slovenského folklóru vo svete.

Každý ročník tohto folklórneho festivalu sa koná pod záštitou významných osobnosti kultúrneho, spoločenského i politického života.

Na tomto sviatku slovenského folklóru v ČR majú folklórne súbory možnosť predstaviť svoju tvorbu, porovnať sa s inými súbormi či pobesedovať s odborníkmi. Folklórny festival Jánošíkov dukát je za dvadsaťštyri roky svojho trvania v ČR jedným z najvyhľadávanejších festivalov, stal sa miestom stretávania sa Slovákov žijúcich v ČR. Snahou organizátorov - a ak dovolíte ako riaditeľa tohto folklórneho sviatku i mojou snahou - je, aby sa tento festival stal akýmsi miestom, kde by sa mohli stretávať všetci Slováci, nielen tí, ktorí majú blízko k ľudovému umeniu. Súčasťou festivalu v širšom medzinárodnom kontexte je i účasť slovenských spolkov a súborov z krajín, kde žijú Slováci. Nemalú úlohu pri príprave a samotnej realizácii tohto projektu zohrávajú finančné prostriedky ktorých sa organizátorom nie vždy dostáva. Myslím si, že takýto projekt medzinárodného charakteru pre Slovákov žijúcich či už v blízkom, alebo vzdialenejšom zahraničí by si zaslúžil väčšiu pozornosť a pomoc zo strany slovenských inštitúcií, majúcich v pozornosti zahraničných Slovákov.

Za dvadsaťštyri roky sa na MFSF Jánošíkov dukát predstavilo 478 folklórnych súborov, čo predstavuje 15200 účinkujúcich. 113 folklórnych súborov bolo krajanských z rôznych štátov Európy, kde žijú Slováci. Organizátori festivalu Jánošíkov dukát pripravili za 24 ročníkov tohto festivalu 548 rôznych programov. Podľa podkladov z Valasšského múzea v prírode MFSF Jánošíkov dukát v Rožnově pod Radhoštěm za dvadsaťštyri roky navštívilo tento sviatok slovenského folklóru 226 000 návštevníkov.

Miesto pôsobenia na mape

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2024 1 600 8 000 15 550 € 9 000 €
  9.8.2024 - 11.8.2024
Národné múzeum v prírode Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika
Kultúra
XXV. Medzinárodný festival slovenského folklóru Jánošíkov dukát 2024
Žiadosť číslo 0075/CZ/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
600 8 000 15 550 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):450.00; Platby za odborné služby - zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV):1800.00; Platby za odborné služby - inštaláciu výstavy a jej poistenie (BV):500.00; Platby za odborné služby - iné - tanečný lektor k škole tanca, hudobný lektor, lektor na pastierské nástroje:900.00; Krátkodobý prenájom priestorov (BV):2100.00; Krátkodobý prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio - a videotechniky (BV):2000.00; Doprava (BV):2000.00; Ubytovanie (BV):2500.00; Strava (BV):2800.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):500.00
9 000 €
2023 1 850 8 000 15 700 € 8 000 €
2022 3 2 550 24 000 23 300 € 11 000 €
2021 2 850 8 000 25 400 € 10 000 €
2020 1 850 8 000 14 500 € 10 000 €
2019 1 900 12 000 14 500 € 9 000 €
2018 1 900 12 000 12 000 € 10 000 €
2017 2 - - 13 800 € 6 000 €
2016 2 - - 14 800 € 8 500 €
2011 1 - - 11 400 € 2 800 €
  2016-2024 15 7 500 80 000 160 950 € 84 300 € (52%)
Symbol

Krajanské dotácie z Českej republiky

  Obdobie Žiadosti Schválená suma
2024 1 230 000 CZK
  2024 25. MFSF v ČR Jánošíkov dukát 2024 [Brno]

MK ČR (RNK)

230 000 CZK
2023 2 333 719 CZK
2022 2 305 000 CZK
2021 2 275 000 CZK
2020 1 0 CZK
2019 1 180 000 CZK
2018 1 150 000 CZK
2017 0 0 CZK
2016 1 120 000 CZK
  2016-2024 11 1 593 719 CZK
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Česká republika z oblasti Folklór a tradície


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com