Novinky v krajanskej komunite / The news in the compatriots community 2022-10-31

 

Organizátor

Pražská kaviareň z.s.

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Miesto realizácie

Online

Online pre celý svet

Dátum realizácie

od 31.10.2022 do 12.11.2022

Oblasť

Informácie

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Milé Krajanky, milí Krajania,

prinášame vám najnovšie správy z Krajanského sveta.

  1. Zápis zo Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí z 28. a 29. októbra 2022
  2. Definujte krajanské oblasti, ktoré by mali byť v Akčnom pláne Krajanskej koncepcie do konca novembra 2022
  3. Úrad vlády chystá výzvu na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou
  4. Slovenská republika hľadá zahraničných expertov pre hodnotenie výskumných a inovačných projektov na Slovensku

1. Zápis zo Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí z 28. a 29. októbra 2022

28. a 29. októbra sa v Bratislave konala po štyroch rokoch krajanská konferencia, ktorej cieľom bolo pozbierať oblasti, ktoré najviac trápia krajanov a na ktoré by prednostne šli krajanské dotácie od roku 2024. Pražská kaviareň pripravila veľmi stručný zápis, ktorý je otvorený na úpravy. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vydá zbierku všetkých príspevkov, kde budú podrobné informácie všetkých príspevkov.

Ďakujeme všetkým za účasť. Konferencia bola pre nás veľkým prínosom a tešíme sa o 2 roky, že sa znovu osobne stretneme.

Zápis z krajanskej konferencie

2. Definujte krajanské oblasti, ktoré by mali byť v Akčnom pláne Krajanskej koncepcie do konca novembra 2022

ÚSŽZ vyzýva krajanov, aby definovali oblasti, ktoré ich v krajanskom živote najviac trápia. Jednak všeobecné, zamerané pre všetkých krajanov a potom špecifické pre konkrétnu krajinu. Vybrané oblasti budú prioritne dotované od roku 2024. Vaše návrhy posielajte priamo Denisovi Palutkovi - denis.palutka@uszz.gov.sk . Pražská kaviareň vyextrahovala oblasti z konferencie do zdieľaného dokumentu, ktorý môžete upravovať:

Predbežné návrhy oblastí do akčného plánu

3. Úrad vlády chystá výzvu na podporu vzťahov so slovenskou diaspórou

Budúci rok bude otvorená výzva v objeme 1 000 000 eur na projekty/podujatia, ktoré podporujú vzťahy medzi diaspórou a Slovenskom.

Chcem vedieť viac o výzve

Slovenská republika hľadá zahraničných expertov pre hodnotenie výskumných a inovačných projektov na Slovensku

Ak máte chuť pomáhať Slovensku s inovačnými projektmi, tu je príležitosť pre vás, ktorá je naviac honorovaná. Potrebujete sa registrovať do registra expertov Európskej komisie. V Pražskej kaviarni sme sa už niekoľkí registrovaní.

Chcem sa registrovať


Dear compatriots,

we bring you the latest news from the Comaptriot's world.

  1. Minutes from the Permanent Conference of the Slovak Republic and Slovaks Living Abroad on October 28 and 29, 2022
  2. Define compatriot areas that should be in the Action Plan of the Compatriot Concept by the end of November 2022
  3. The Government Office is preparing a call to support the strengthening of relations with the Slovak diaspora
  4. The Slovak Republic is looking for foreign experts for the evaluation of research and innovation projects in Slovakia

1. Minutes from the Permanent Conference of the Slovak Republic and Slovaks Living Abroad on October 28 and 29, 2022

On October 28 and 29, a Compatriots' conference was held in Bratislava after four years, the aim of which was to collect the areas that most trouble the compatriots and to which compatriots' donations would preferably go from 2024. The Pražská kaviareň prepared a very brief report, which is open to modifications. The Office for Slovaks living abroad will issue a collection of all contributions, which will contain detailed information.

Thanks to everyone for participating. The conference was a great benefit for us and we look forward to meeting in person again in 2 years.

Minutes from the compatriot conference

2. Define compatriot areas that should be in the Action Plan of the Compatriot Concept by the end of November 2022

ÚSŽZ calls on compatriots to define the areas that bother them the most in compatriot life. First, general, aimed at all compatriots, and then secondly for a specific country. Selected areas will be donated as a priority from 2024. Send your proposals directly to Denis Palutka - denis.palutka@uszz.gov.sk . Pražská kaviareň has extracted areas from the conference into a shared document that you can edit:

Preliminary suggestions of areas for the action plan

3. The Government Office is preparing a call to support the strengthening of relations with the Slovak diaspora

Next year, a call will be opened in the amount of 1,000,000 euros for projects/events that support relations between the diaspora and Slovakia.

I want to know more about the call

4. The Slovak Republic is looking for foreign experts for the evaluation of research and innovation projects in Slovakia

If you want to help Slovakia with innovative projects, here is an opportunity for you, which is additionally rewarded. You need to register in the register of experts of the European Commission. Several of us are already registered in the Pražská kaviareň.

I want to register and help Slovakia

Podobné aktivity

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Online pre celý svet z oblasti Občianska angažovanosť

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com