Novinky v krajanskej komunite / The news in the compatriots community 2022-11-13

 

Organizátor

Pražská kaviareň z.s.

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Miesto realizácie

Online

Online pre celý svet

Dátum realizácie

od 13.11.2022 do 30.11.2022

Oblasť

Informácie

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

[English version below]


Milé Krajanky, milí Krajania,

prinášame vám najnovšie správy z Krajanského sveta.

  1. Novela krajanského zákona umožňuje ÚSŽZ dotovať aj investičné projekty s dopadom na už poskytnuté dotácie s účinnosťou od 1. 12. 2022
  2. Referendum o predčasnom ukončení volebného obdobia Národnej rady SR bude 21. 1. 2023
  3. Posielajte námety na zlepšenie Stálej krajanskej konferencie
  4. Pripomíname navrhovanie bodov do Akčného plánu ÚSŽZ do konca novembra 2022

1. Novela krajanského zákona umožňuje ÚSŽZ dotovať aj investičné projekty s dopadom na už poskytnuté dotácie s účinnosťou od 1. 12. 2022

Národná rada SR schválila a prezidentka SR podpísala novelu krajanského zákona, ktorý splnomocňuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) poskytovať dotácie aj na investičné projekty (kúpa alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti) až do výšky 5 000 000 eur. Podmienkou je využívať nehnuteľnosť minimálne 50 rokov v súlade s oblasťou poskytnutia. Zákon zároveň zaväzuje ÚSŽZ upraviť už existujúce zmluvy do súladu s týmto zákonom do 28. 2. 2023.

Znenie novely zákona plus zoznam dotknutých dotačných projektov

2. Referendum o predčasnom ukončení volebného obdobia Národnej rady SR bude 21. 1. 2023

Na základe petície občanov vyhlásila prezidentka SR referendum na 21. 1. 2023 s otázkou: “Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky.” Referenda sa môžu zúčastniť len občania SR, k hlasovaniu bude možné prihlásiť sa poštou zo zahraničia.

Podrobné informácie k referendu

3. Posielajte námety na zlepšenie Stálej krajanskej konferencie

Krajanskú konferenciu za rok 2022 máme úspešne za sebou. Od niekoľkých účastníkov sme pozbierali námety na zlepšenie konferencie do budúcna (rok 2024), ktoré môžu byť inšpiráciou aj pre krajanské aktivity. Zoznam môžete doplniť, upraviť aj vy.

Námety na zlepšenie, zápis, fotky a reportáž z Krajanskej konferencie 2022

4. Pripomíname navrhovanie bodov do Akčného plánu ÚSŽZ do konca novembra 2022

ÚSŽZ vyzýva krajanov, aby definovali oblasti, ktoré ich v krajanskom živote najviac trápia. Jednak všeobecné, zamerané pre všetkých krajanov a potom špecifické pre konkrétnu krajinu. Vybrané oblasti budú prioritne dotované od roku 2024. Vaše návrhy posielajte priamo Denisovi Palutkovi - denis.palutka@uszz.gov.sk . Pražská kaviareň vyextrahovala oblasti z konferencie do zdieľaného dokumentu a rozšírila ich o pripomienky niekoľkých krajanov. Dokument môžete upravovať a doplňovať:

Predbežné návrhy oblastí do akčného plánu

S pozdravom,

Andrej Probst, predseda Pražskej kaviarne, správca www.krajan.sk

Pražská kaviareň z. s.
Rižská 11
Praha 15
102 00 Česká republika

Dear compatriots,

we bring you the latest news from the Comaptriot's world.

  1. The amendment to the Compatriots' Act allows the ÚSŽZ to also subsidize investment projects with an impact on already provided subsidies with effect from December 1, 2022
  2. The referendum on the early termination of the election period of the National Council of the Slovak Republic will be held on January 21, 2023
  3. Topics for improving the Permanent Compatriot Conference
  4. We remind you to propose points to the ÚSŽZ Action Plan by the end of November 2022

1. The amendment to the Compatriots' Act allows the ÚSŽZ to also subsidize investment projects with an impact on already provided subsidies with effect from December 1, 2022

The National Council of the Slovak Republic approved and the President of the Slovak Republic signed an amendment to the Compatriots Act, which authorizes the Office for Slovaks Living Abroad (ÚSŽZ) to provide subsidies for investment projects (purchase or reconstruction of real estate) up to EUR 5,000,000. The condition is to use the property for at least 50 years in accordance with the area of provision. The law also obliges the ÚSŽZ to amend existing contracts to comply with this law by February 28, 2023.

The wording of the amendment to the law plus a list of affected subsidy projects

2. The referendum on the early termination of the election period of the National Council of the Slovak Republic will be held on January 21, 2023

On the basis of a citizen's petition, the President of the Slovak Republic announced a referendum on January 21, 2023 with the question: "Do you agree that the early termination of the election period of the National Council of the Slovak Republic can be carried out by a referendum or a resolution of the National Council of the Slovak Republic, namely by changing the Constitution of the Slovak Republic." Only Slovak citizens can participate in the referendum, it will be possible to register to vote by mail from abroad.

Detailed information on the referendum

3. Topics for improving the Permanent Compatriot Conference

We have successfully completed the Compatriots’ Conference for 2022. From several participants, we collected ideas for improving the conference in the future (year 2024), which can also be an inspiration for compatriot activities. You can also add your comments to this list or edit it.

Topics for improvement, minutes, photos and reportage from the Compatriots' Conference 2022

4. We remind you to propose points to the ÚSŽZ Action Plan by the end of November 2022

ÚSŽZ calls on compatriots to define the areas that bother them the most in compatriot life. First, general, aimed at all compatriots, and then secondly for a specific country. Selected areas will be donated as a priority from 2024. Send your proposals directly to Denis Palutka - denis.palutka@uszz.gov.sk . Pražská kaviareň has extracted areas from the conference into a shared document that you can edit:

Preliminary suggestions of areas for the action plan

Sincerely,

Andrej Probst, chairman of Pražskej kaviarne, the administrator of www.krajan.sk

Pražská kaviareň z. s.
Rižská 11
Praha 15
102 00 Czech republic

Podobné aktivity

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Online pre celý svet z oblasti Občianska angažovanosť

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com