Novinky v krajanskej komunite / The news in the compatriots community 2022-09-03

 

Organizátor

Pražská kaviareň z.s.

Česká republika Česká republika (350 000 krajanov)

Miesto realizácie

Online

Online pre celý svet

Dátum realizácie

od 3.9.2022 do 30.9.2022

Oblasť

Informácie

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

[English version below]

Milé Krajanky, milí Krajania,

prinášame vám najnovšie správy z Krajanského sveta.

  1. Požiadajte ÚSŽZ o dotácie na krajanské aktivity do 31. 10. 2022
  2. Požiadajte MK Českej republiky o dotácie na krajanské aktivity do 23. 9. 2022
  3. Víkendové online vzdelávanie v slovenčine pre krajanské deti z celého sveta
  4. Menia sa voľby na Slovensku zo zahraničia
  5. V Nemecku je možné znížiť si dane, ak finančne podporujete rodinných príslušníkov na Slovensku

1. Požiadajte ÚSŽZ o dotácie na krajanské aktivity do 31. 10. 2022

Od 1. 9. do 31. 10. môžete žiadať Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí o dotácie na krajanské aktivity (vzdelávanie, veda a výskum, kultúra, informácie, média) po celom svete.

Mám záujem o dotácie

2. Požiadajte MK Českej republiky o dotácie na krajanské aktivity do 23. 9. 2022

Do 23. 9. môžete žiadať Ministerstvo kultúry v Českej republike o dotácie na podporu kultúrnych aktivít príslušníkov národnostných menšín v Českej republike.

Mám záujem o dotácie v ČR

3. Víkendové online vzdelávanie v slovenčine pre krajanské deti z celého sveta

Metodické centrum Univerzity Mateja Bela pre Slovákov žijúcich v zahraničí organizuje každú prvú a tretiu sobotu v mesiaci online vzdelávanie pre krajanské deti z celého sveta.

Mám záujem o online vzdelávanie

4. Menia sa voľby na Slovensku zo zahraničia

Ministerstvo vnútra SR pripravilo zmenu volebného zákona s týmito hlavnými zmenami oproti súčasnému stavu:

Pražská kaviareň sa zapojila do medzirezortného pripomienkovacieho konania k úprave volebného zákona. Požadovali sme voľbu poštou vo všetkých voľbách a zasielanie volebných obálok aj na slovenskú adresu (tak ako je to v krajinách západnej Európy). Naše požiadavky boli zamietnuté z dôvodu, že úradníci nedostali politickú objednávku k týmto zmenám. Úradníci budú ešte pracovať na voľbe poštou v eurovoľbách, taký je záväzok Slovenskej republiky voči EÚ.

V rámci Pražskej kaviarne budeme ďalej komunikovať so zákonodárcami, aby každý volič mohol voliť vo všetkých voľbách aj vtedy, ak je v čase volieb v zahraničí.

Rok 2024 bude na Slovensku supervolebný. Uskutočnia sa voľby do parlamentu aj voľby prezidentky/prezidenta. Cieľom Pražskej kaviarne a aktivity Srdcom Doma je, aby sa do volieb zapojilo čo najviac oprávnených voličov, nech sú kdekoľvek na svete.

5. V Nemecku je možné znížiť si dane, ak finančne podporujete rodinných príslušníkov na Slovensku

V Nemecku je možné požiadať o vrátenie daní, ak ste finančne prispievali blízkym príbuzným na Slovensku. Za blízkého príbuzného sa považuje aj partner, rodič, súrodenec. Tieto výdaje je potrebné zdokladovať a vyplniť príslušný formulár. Súčasťou potvrdenia je výška príjmov podporovaného člena rodiny. Žiadateľ o úľavu dokladá platbu výpisom z účtu.

Viac informácií tu

Výzva: Viete prosím o ďalšej krajine, ktorá umožňuje podobným spôsobom znižovať dane? Dajte nám prosím vedieť.

 

Ďakujeme všetkým veľvyslankyniam, veľvyslancom, krajanom, krajanským spolkom, ktorí si našli čas a podelili sa s nami o informácie o krajanskej komunite v krajinách, kde pôsobia. Veľmi nám to pomáha porozumieť všetkým aspektom krajanskej problematiky, aktualizujeme informácie na krajanskom portáli www.krajan.sk a postupne riešime krajanské výzvy a problémy.


Dear Compatriots,

we bring you the latest news from the Compatriots' World.

  1. Apply to ÚSŽZ for subsidies for compatriot activities by 31 October 2022
  2. Weekend online education in Slovak for compatriots’ children from all over the world
  3. Elections in Slovakia from abroad are changing

1. Apply to ÚSŽZ for subsidies for compatriot activities by 31 October 2022

From September 1 to October 31, you can apply to the Office for Slovaks Living Abroad for subsidies for compatriots activities (education, science and research, culture, information, media) all over the world.

If you need some help with translations to/from Slovak language in case of the subsidies, you can contact me (probstandrej@gmail.com).

I am interested in subsidies

2. Weekend online education in Slovak for compatriots’ children from all over the world

The Methodical Center of the Matej Bel University for Slovaks living abroad organizes online education for Slovak children from all over the world every first and third Saturday of the month.

I am interested in online education

3. Elections in Slovakia from abroad are changing

The Ministry of the Interior of the Slovak Republic has prepared an amendment to the electoral law with the following main changes compared to the current situation:

The Pražská kaviareň took part in the interdepartmental commenting process on the amendment of the electoral law. We demanded voting by mail in all elections and sending ballot envelopes to a Slovak address as well (as is the case in Western European countries). Our demands were rejected on the grounds that the officials did not receive a political order for these changes. Officials will still work on postal voting in the European elections, because of the Slovak Republic's commitment to the EU.

Within the Pražská kaviareň, we will continue to communicate with legislators so that every voter can vote in all elections, even if they are abroad at the time of the elections.

The year 2024 will be a super election in Slovakia. There will be parliamentary elections and presidential elections. The goal of the Pražská kaviareň and the Srdcom Doma activity is for as many eligible voters as possible to participate in the elections, wherever they are in the world.

 

We thank all the ambassadors, compatriots, associations who took the time to share with us information about the compatriots community in the countries where they operate. It helps us a lot to understand all aspects of compatriots' issues, we update information on the compatriots portal www.krajan.sk and gradually solve compatriots' challenges and problems.

Podobné aktivity

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Online pre celý svet z oblasti Občianska angažovanosť

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com