Identita slovenského národa

 

Organizátor

Katarína Hitzingerová

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Miesto realizácie

Konzervatórium J.L. Bellu v Banskej Bystrici

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 3.11.2022 do 31.12.2022

Oblasť

Kultúra

Počet účastníkov

10

Počet zasiahnutých

2 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

2.1. Kultúrne podujatia

Očakávaný prínos projektu

Najdôležitejším prínosom inscenácie je zvýšenie povedomia o existencii a živote Slovákov v zahraničí,. Medzi ďalšie prínosy projektu patria: participácia slovenských inštitúcií so zahraničnými v široko spektrálnych projektoch, popularizácia súčasnej slovenskej poetickej a prozaickej tvorby Slovákov žijúcich v zahraničí, výskum súčasnej slovenskej identity - jej rozvoj, prípadne stagnácia - určenie príčin a ponúknuť možnosti pre jej elimináciu, navrátenie sa k pôvodným slovenským tradíciám, ktoré sa u Slovákov žijúcich v zahraničí praktizujú od nepamäti, poukázanie na výrazné osobnosti Slovákov žijúcich v zahraničí - ich život, tvorbu a ciele.

Charakteristika projektu

V inscenácii "Identita slovenského národa" vychádzame zo súčasnej poézie Slovákov žijúcich v zahraničí -Vojvodina, Maďarsko, Rumunsko...Námetom sa stala identita slovenského národa, ktorý sa vo vlastnej zemi mení vplyvmi a deformuje tak niektoré typické slovenské charakteristické črty a znaky v pozitívnom slova zmysle. Dnešné generácie netušia, že existujú Slováci vo Vojvodine, Rumunsku, Maďarsku, netušia, že udržiavajú pôvodný slovenský jazyk, ktorý na území Slovenskej republiky prechádza deformáciou najhrubšieho zrna. Kto sme ako národ? Prečo sme roztratení? Prečo ohýbame naše korene k lámavosti a búchame sa pri tom do pŕs k čestnosti a pracovitosti. Inscenácia čerpá z poézie súčasnosti s presahmi do rokov 90tych. Predstavenie bude primárne určené dnešnej mladej generácii, avšak umelecké spracovanie ponúka priestor aj pre večerné uvedenie, prípadne prezentáciu širokej skupine obyvateľstva. Tvorbe inscenácie predchádzal výskum zberu súčasnej slovenskej literatúry, ktorú vytvorili slovenskí autori pôsobiaci mimo Slovenskej republiky (Adam Suchanský, Víťazoslav Hronec, Samuel Boldocký, Ivan Miroslav Ambruš, Ján Chovanec, Onderej Zetocha, Ján Salčák, Katarína Mosnáková Bagľašová, Imrich Fuhl, Gregor Martin Papuček, Eva Fabiánová a ďalší). V dielach sme sa sústredili na znakovosť patriotizmu a charakter slovenského národa - domovina, zem, slovenský jazyk, tradície a identita. Súčasťou budú aj hudobné motívy, vychádzajúce z tradícií slovenskej kultúry a slovenského národa. Inscenácia by mala participovať s Metodickým centrom Slovákov žijúcich v zahraničí na UMB v Banskej Bystrici pod vedením PhDr. Zuzany Drugovej. Premiéra inscenácie by sa mala uskutočniť začiatkom novembra 2022. Inscenácia je prenosná, tvz. "typ kočovnej inscenácie", aby zasiahla všetky dostupné cieľové skupiny (žiakov v školách, rôznych centrách a komorných divadelných priestoroch). Kultúra je jedným zo základných spoločenských a sociálnych kľúčov ako vzdelávať, zabaviťi poučiť. Odovzdať informáciu.

Divadlo poézie "Identita slovenského národa" bude pracovať so sémantickými divadelnými prostriedkami obsahujúcimi základnú znakovosť slovenského národa v scénografickej rovine (kostýmy - kroje, drobné rekvizity), ale aj v hudobnej zložke (živá hudba - poslucháč Konzervatória J.L.Bellu, odborná konzultácia s Ondrejom Drugom a výbornými speváčkami a zároveň herečkami - budúcimi absolventkami Konzervatória J.L.Bellu, ale zároveň už aj študentkami vysokých umeleckých škôl, pričom budeme akcentovať aj na tradičnú choreografiu v tanečnej zložke inscenácie).

Časový harmonogram projektu:
júl, august - príprava scenáru
september, október až november - naštudovanie inscenácie
november a december - premiéra, reprízy a zájazdová prezentácia projektu

Dodatočné informácie

Inscenácia bude prezentovaná vo vybraných stredných školách na Slovensku pre študentov a v kultúrnych verejných priestoroch na Slovensku (Záhrada CNK v BB, Synagóga Brezno, klub Lúč v Trenčíne, malá sála osvetového strediska v Žiari nad Hronom, Mestký kultúrny dom vo Veľkom Krtíši, bábková sála v Mestkom kultúrnom stredisku v Rimavskej Sobote, Mestký kultúrny dom v Liptovskom Mikuláši a iné) pre širokú verejnosť. V rámci popularizácie slovenskej litaratúry slovenských autorov žijúcich v zahraničí plánujeme odohrať predstavenia v Srbsku (Divadlo Janka Čemana - Pivnica, Gymnázium J.Kollára v Báčskom Petrovci, Dom Kultúry 3. októbra v Kovačici, MOMS - Báčska Palanka), Maďarsku (spolupráca v produkcii s Divadlom Vertigo, Daniela Onodi - odohrané v Budapešti, Sarvaši, Bekescaba), Chorvátsku (Ilok v spolupráci s prof. Vlatkom Miksádom a Maticou slovenskou v Iloku), Rumunsku (Nadlak, Alesd a iné po dohode s demokratickým zväzom Slovákov v Rumunsku a spolupráca s vydavateľskom Ivan Krasko).

Po každom predstavení bude priestor na otvorenú diskusiu o Slovákoch žijúcich v zahraničí, so študentami a verejnosťou, ktorú bude viesť Mgr. Ján Hrćan, budúci absolvent doktorandského štúdia (Univerzita Mateja Bela, Katedra histórie, ktorý sa vo svojej dizertačnej práci zaoberá školstvom Slovákov žijúcich v zahraničí). Práve diskusiu považujeme za veľmi dôležitú, v ktorej si divák bude môcť dozisťovať informácie o Slovákoch žijúcich v zahraničí a zároveň aj posilní kooperáciu jednotlivých subjektov medzi Slovákmi v jednotlivých zahraničných krajinách.

Propagáciu podujatia plánujeme cez sociálne siete, emailovú a poštovú komunikáciu (v rámci pozvánok) a zaslaním krátkeho videa a fotografií pre priblíženie informácií o inscenácii. Veríme, že nás aj v rámci propagácie podporí Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Matica slovenská SVK a v jednotlivých krajinách a rôzne literárne inštitúcie a kultúrne centrá vo svojich informačných zdrojoch. Tiež oslovíme slovenské rádio, storyteller a fungujúce skupiny združujúce Slovákov v zahraničí na Facebooku.

V rozpočtových položkách projektu, by sme radi detailne uviedli položku "platby za odborné služby":
- vytvorenie scenáru, réžia: 500 euro
- propagácia projektu: 100 euro
- autentická, živá hudba, 1 hudobník - súčasťou predstavenia: 200 euro
- vytvorenie scénografie (návrh aj realizácia) - 200 euro

V rámci položky "Platby za odborné služby" sú honoráre nastavené na minimum v porovnaní s reálnymi platbami za odborné služby. Je pre nás nevyhnutné, aby sa táto položka v rámci projektu podporila, keďže ide o činnosť mimo riadneho pracovného pomeru jednotlivých umelcov a vytvorenie diela vo svojom voľnom čase.Kolektív inteprétov (hercov, spevákov a tanečníkov) vytvorí inscenáciu bez podielu na honorári.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
7 200 € 1 600 € 720,00 € 3,60 € 0,0003 €

Žiadosť číslo M123/SK/2022 (M): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV), Propagácia (BV), Grafické práce (BV), Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV), Doprava (BV), Ubytovanie (BV), Strava (BV), Zabezpečenie rekvizít (BV)

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: M123/SK/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Slovenská republika

Slovenská republika Slovenská škola Monty - od 8.1.2022 do 8.12.2022

Slovenská republika Slovenská škola Monty - od 9.1.2022 do 9.12.2022

Slovenská republika Tradičný odev Slovákov v Iloku - vydanie knihy - od 1.3.2022 do 20.12.2022

Slovenská republika Detská rozhlasová relácia Fun Rabe - od 10.1.2021 do 29.12.2022

Slovenská republika Nákup vybavenia pre klubové priestory - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Slovenská republika iCan kids - hybridný klub iCan - 2. ročník - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Slovenská republika 365 rozprávkových dní - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Slovenská republika Výzva na zapojenie zahraničných expertov do hodnotenia výskumných a inovačných projektov na Slovensku - od 29.10.2022 do 31.12.2022

Slovenská republika Časopis Fajauka - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Slovenská republika Divadelné predstavenie s názvom: Ci hutorim, ty vole! - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Slovenská republika Ladislav KUBALA - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Slovenská republika Ferdinand DAUČÍK - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Slovenská republika Ladislav KUBALA - CAT, ESP, ENG - od 1.5.2022 do 31.12.2022

Slovenská republika DOLNÁ ZEM MOJA - produkcia filmu - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Slovenská republika Flora Arvensis 1822 - od 25.4.2022 do 31.12.2022

Slovenská republika S batohom po Slovensku - od 1.8.2022 do 31.12.2022

Slovenská republika Čudesá spod Tatier - od 1.8.2022 do 31.12.2022

Slovenská republika Prvý Slovák na Hollywoodskom inštitúte v Los Angeles, USA! - od 1.9.2022 do 31.12.2022

Slovenská republika Osveta do sveta - od 1.8.2022 do 31.12.2022

Slovenská republika Bilingválne, slovensko-hebrejské ilustrované knihy - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Slovenská republika Klubové priestory Spolku Slovákov z Bulharska - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Slovenská republika Art.Ex 4/2022 - od 1.10.2022 do 31.12.2022

Slovenská republika Identita slovenského národa - od 3.11.2022 do 31.12.2022

Slovenská republika Bibliografická databáza slovenskej dolnozemskej historiografie - od 2.5.2022 do 31.12.2022

Slovenská republika Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko - 31. ročník - Školský rok 2022/2023 - od 1.12.2022 do 28.2.2023

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com