časopis Náš život

 

Organizátor

Matica slovenská v Srbsku - MOMS Petrovec

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Báčsky Petrovec

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 27.11.2022 do 27.12.2022

Oblasť

informácie

Počet účastníkov

10

Počet zasiahnutých

1 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

MOMS Petrovec je najpočetnejší a najaktívnejší z miestnych odborov MS v Srbsku. Počas roka pripraví od 12 – 15 rôznych podujatí, akými sú literárne večierky, Cyrilo-metodský večierok (21), Festival Spievajže si, spievaj (28) a celonárodnostný festival interpretov vážnej hudby Jarné nôty (24). MOMS sa chce za podporu svojim členom odvďačiť bezplatným časopisom, v ktorom sú zahrnuté jednak všetky aktivity MOMS za uplynulý rok a plány na rok ďalší. Takto pokračuje v tradícii vydávania časopisu, ktorého prvé číslo Matica slovenská vydala pod názvom Náš život začiatkom mája roku 1933 a všetkým členom Matice ho delila bezplatne. Tento občasník zasielame aj do miestnych knižníc po slovenských osadách a do všetkých MOMS, delíme ho na Veľtrhu kníh Bibliotéka v Bratislave, doručujeme Slovákom v Maďarsku a Rumunsku. Takto sa zviditeľňuje práca MOMS a povzbudzuje ľudí na zapojenie sa do matičnej práce, teda časopis má aj mobilizačnú úlohu. Doteraz sme vydali XIII. ročníkov.

Očakávaný prínos projektu

Početní členovia MOMS Petrovec, ale aj domáca a zahraničná verejnosť sa takto má oboznámiť s bohatou činnosťou MOMS Petrovec, s jeho hospodárením, ale aj plánmi na ďalší rok.

Dodatočné informácie

Časopis vydávame iba vtedy, keď sa nám podarí na tento účel získať prostriedky, lebo už tri roky za sebou sme ani od lokálnej samosprávy v Petrovci, ani od AP Vojvodiny, či NRSNM na tento účel nedostali žiadne peniaze. Časopis je nepredajný, delíme ho všetkým členom keď si prídu vyplatiť matičné členské, ako aj návštevníkom a účastníkom našich programov a podujatí.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2018 - 2022: 1 600 €.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
700 € 500 € 70,00 € 0,70 € 0,0119 €

Žiadosť číslo 0258/RS/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0258/RS/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Matica slovenská

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com