Slovenčina aj pre predškolákov

 

Miesto realizácie

MŠ, kde žijú slovenské deti: Biele Blato, Vojlovica, Nový Sad, Erdevík, Báčska Palanka, Čelarevo, Krčedín

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.2.2022 do 20.12.2022

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

60

Počet zasiahnutých

240

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Cieľom projektu - uvádzanie vyučby slovenčiny do materských škôl s vyučovacím jazykom srbským v prostrediach kde žije značný počet Slovákov - podpora odborným kádrom, ktoré hovoria po slovensky Účelom projektu získať väčší počet žiakov v slovenských triedach a na hodinách slovenčiny v prostredniach kde žije značný počet Slovákov v Srbsku, upevnenienárodného povedomia

Očakávaný prínos projektu

vylepšené podmienky na vyučovanie v slovenskej reči a zabezpečené odborné kádre po slovensky hovoriace

Dodatočné informácie

Realizačné výstupy: - počet zapísaných detí do slovenských skupín - počet angažovaných vychovávatelie, ktoré vyučujú po slovensky - zabezpečené didaktické pomôcky v slovenskej reč

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2016 - 2023: 5 700 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
4 980 € 1 200 € 83,00 € 20,75 € 0,0286 €

Žiadosť číslo 0474/RS/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Nákup kníh a literatúry (BV),Predplatné periodickej tlače v slovenskom jazyku (BV),Zabezpečenie rekvizít (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV),Iné - bankové poplatky

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0474/RS/2022

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com