Matica slovenska Radoš

 

Miesto pôsobenia

Chorvátsko Chorvátsko (3 688 krajanov)

Radoš 489, 32 236, Ilok

 

Aktívni členovia krajanskej organizácie

Ak tu chýba Tvoje meno, môžeš sa zaregistrovať.

Popis krajanskej organizácie/krajana

MS Radoš bola založená 27. februára 2000. roku a prvým predsedom bol Mirko Cinkocki, zástupca predsedu - Jozo Jurić, vedúci tanečnej a speváckej skupiny - Alexander Knapček a Alexandra Knapčeková, choreografka - Jarmila Mudrochová a vedúca divadelnej sekcie - Lýdia Šimonová. Matica počíta 52 členov.

Slovenský osvetový spolok "Hviezdoslav" hlavným je nositeľom všetkých aktivít v MS, založený bol v 1946. roku, keď dobrovoľnou prácou Slovákov na Radoši bol vystavaný Slovenský kultúrny dom. Prvé divadelné predstavenie predviedli v 1949. roku a s týmto divadelným predstavením sa potom predstavovali v okolitých slovenských dedinách Sriema a Báčky. Spolok mal folklórnu a hudobnú sekciu, takže už v 1950. roku, na Vianoce, so svojím programom vystúpili na Radoši. Program pripravila Anna Verešová. Spolok od prvého dňa zaoženia mal svoju knižnicu, ktorá časom obohacovala a rozširovala svoj fond kníh. Pozostatky knižného fondu donedávna sa nachádzal v priestoroch Základnej školy Radoš. Členovia Spolku, spolu s radošskými učiteľmi a miestným výborom - práve ako i v dnešné časy - priprávali príležitostné programy pre fašiangy, hroznovú oberačku, váľanie májového dreva a pod. Sobotou, nedeľou a sviatkami organizovali sa tanečné zábavy.


"Matica slovenská Radoš bola založená 29. apríla v roku 2000. Predchodcom Matice bol tradičný slovenský kultúrno-osvetový spolok Hviezdoslav, ktorý je dnes súčasťou Matice. Matica nadviazala na aktivity tohto spolku, ktorý vznikol v roku 1946, kedy bol vybudovaný aj Slovenský kultúrny dom. Ten bol vybudovaný dobrovoľnou prácou Slovákov na Radoši. Prvé divadelné predstavenie bolo odohrané v roku 1949. V rámci spolku od jeho založenia pôsobila a pôsobí aj dnes folklórna a hudobná sekcia, ktorá mala svoje prvé vystúpenie na Vianoce v roku 1950 na Radoši. V minulosti v rámci spolku boli organizované mnohé príležitostné podujatia a kultúrno-umelecké programy ako napr. maškarný ples, vinobranie, váľanie májového dreva a mnohé iné formy zábav. Spolok úspešne pôsobil až do roku 1991. Počas občianskej vojny v Chorvátsku spolok žiaľ nefungoval. Dnes spolok združuje svojich členov vo folklórnej, speváckej, hudobnej a divadelnej sekcii. Hlavným poslaním Matice slovenskej Radoš v súčasnosti je podpora a posilnenie národnej a kultúrnej identity Slovákov v Chorvátsku v oblasti umenia, vzdelávania ako aj zachovania hodnôt tradičnej kultúry. Rovnako kladie dôraz na zvyšovanie úrovne vzdelávania detí, mládeže a dospelých v slovenskom jazyku s cieľom posilnenia národnej identity jej príslušníkov. Preto organizuje mnohé tematické tvorivé dielne v slovenskej reči, pripravuje príležitostné podujatia a kultúrno-umelecké programy, divadelné predstavenia, kde sa majú možnosť realizovať členovia jej hudobnej, folklórnej a divadelnej sekcie. Podporuje účasť jej členov z radov ochotníkov na rôznych festivaloch.

Matica aktuálne počíta 86 členov, ktorí tvoria malú, ale aktívnu hŕstku Slovákov v Chorvátsku a zotrváva najmä vďaka inštitucionálnemu systému fungovania, stretávania sa v matičných priestoroch, kde prostredníctvom rôznych vzdelávacích a kultúrno-spoločenských aktivít zveľaďuje, a rozvíja slovenský jazyk, a rozvíja a zachováva prvky živého dedičstva ako súčasti kultúrneho dedičstva svojich predkov. Snaží sa organizovať a vyvíjať mnohé aktivity smerujúce aj k mladším generáciám Slovákov, aby sme ako súčasť slovenskej etnickej menšiny v kontexte celoštátnom zotrvali čo najdlhšie na našich priestoroch."

Miesto pôsobenia na mape

Symbol

Krajanské dotácie z ÚSŽZ zo Slovenskej republiky

  Obdobie
Miesto realizácie
Žiadosti
Číslo žiadosti
Účastníci Zasiahnutí Požadovaná suma
Požadované položky
Schválená suma
Schválené položky
2024 2 1 100 2 200 8 000 € 1 000 €
  24.5.2024 - 31.12.2024
Radoš, Ilok, Chorvátsko
Kultúra
Tradičné kultúrno-spoločenské podujatia na Radoši
Žiadosť číslo 0579/HR/2024 (R)
Podporená
Zmluva v registri
100 200 4 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):200.00; Platby za odborné služby - iné - honorár pre režiséra, zvukára a
svetlára, nacvičovateľa speváckej
zložky a pre členov 2 hudobných skupín:2000.00; Strava (BV):600.00; Nákup materiálov a surovín (BV):500.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):200.00; Iné - Koordinácia a administratívne práce, vyúčtovanie, poštovné a pod.:500.00
1 000 €
  25.3.2024 - 31.12.2024
Radoš, Ilok, Chorvátsko
Vzdelávanie
Folklorizmus Slovákov v Iloku a na Radoši 1925 - 2025 - pracovný názov
Žiadosť číslo 0616/HR/2024 (R)
Neschválená
projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie
1 000 2 000 4 000 €
Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):700.00; Platby za odborné služby - tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV):1000.00; Platby za odborné služby - iné - honoráre pre autorov a prispievateľov (5) pripravovanej publikácie:1650.00; Doprava (BV):500.00; Poštovné a kuriérske služby (BV):150.00
0 €
2023 4 400 4 400 76 866 € 19 500 €
  2022 0 - - 0 € 0 €
2021 1 3 120 14 288 € 0 €
  2020 0 - - 0 € 0 €
2019 3 185 1 600 11 215 € 2 200 €
  2018 0 - - 0 € 0 €
2017 4 - - 23 585 € 2 000 €
2016 2 - - 8 595 € 500 €
  2011 0 - - 0 € 0 €
  2016-2024 16 1 688 8 320 142 549 € 25 200 € (18%)
 
Krajina:
Oblasť:

Krajanské organizácie a spolky z krajiny Chorvátsko z oblasti Matica slovenská


Organizácie pomáhajúce Slovensku zo zahraničia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com