Mládežnícky poznávací zájazd v našej materskej krajine

 

Organizátor

Slovenský spolok Identita

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Miesto realizácie

Orava - SR (Zuberec, Tvrdošín, Oravský hrad, Babia hora, Oravice, Jasenová)

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 8.9.2022 do 11.9.2022

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

50

Počet zasiahnutých

500

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Mimoriadne dôležitou oblasťou pôsobenia Slovenského spolku Identita je starostlivosť o slovenskú mládež v Maďarsku. Popri našom tradičnom biblickom tábore plánujeme rozbehnúť aj jeden mládežnícky projekt, v rámci ktorého chceme deťom ukázať aj krajinu svojich predkov s jej krásami s cieľom posilnenia ich národnostnej identity. Prvá naša spoločná cesta by viedla na prírodné krásy a folklórne tradície bohatú Oravu (Zuberec, Tvrdošín, Oravský hrad, Babia hora, Oravice, Jasenová) v termíne 8-11. septembra 2022. Dotáciu plánujeme použiť na prepravu detí, na stravu, na ubytovanie a na odborné služby.

Očakávaný prínos projektu

Keďže starostlivosť o mládež je prioritou činnosti Slovenského spolku Identita prostredníctvom poznávacieho zájazdu sa realizuje tento cieľ. Deťom slovenskej národnosti z Maďarska sa v originálnom jazykovom prostredí môže obohacovať a zlepšovať jazyková zdatnosť, spoznajú krásy a poklady svojej materskej krajiny. Pritom sa ale posilní aj ich súdržnosť a pocit spolupatričnosti s upevnením slovenskej národnostnej identity.

Dodatočné informácie

Charakteristika žiadateľa a jeho doterajších aktivít: Slovenský spolok Identita vznikol v roku 2011. Hlavným cieľom občianskej organizácie je pestovanie, zachovávanie a rozvoj kultúrnej, národnostnej a náboženskej identity v kruhu mladších generácií Slovákov žijúcich v Maďarsku. Ďalšími prioritami Identity sú: rozvíjanie slovenského spoločenského života v Maďarsku, pestovanie kultúry, materinského jazyka, tradícií, organizovanie mládežníckych biblických táborov, náboženských aktivít, publikačná činnosť, realizácia historických a spoločenskovedných výskumov v kruhu Slovákov v Maďarsku, vytvorenie kultúrneho a náboženského dialógu medzi Slovákmi a Maďarmi, ako i medzi ostatnými národnosťami žijúcimi na území Maďarska a Slovenska.

Najvýznamnejšie aktivity spolku: Mimoriadne dôležitou oblasťou pôsobenia Slovenského spolku Identita je starostlivosť o slovenskú mládež v Maďarsku. V záujme posilnenia ich jazykových zdatností vydávame metodické príručky pre škôlkarov a deti nižšieho stupňa ZŠ, ktoré majú za cieľ napomáhať efektívnejšiu výučbu slovenského jazyka v Maďarsku. Ďalšou významnou aktivitou nášho spolku sú už dlhé roky usporiadané týždenné letné ekumenického mládežnícke biblické tábory v našej materskej krajine. V takomto tábore nás už pred niekoľkými rokmi navštívilo aj vedenie ÚSŽZ, ktoré sa mohlo presvedčiť o efektívnosti tábora ohľadom používania slovenského jazyka v kruhu detí, ako aj o duchovnej obnove 45 slovenských detí z rôznych kútov Maďarska. Spolok organizuje v každom roku podľa možnosti v našej materskej krajine aj duchovné cvičenia pre dospelých slovenských katolíkov a evanjelikov z celého Maďarska. Nezabúdame však ani priaznivcov kultúry. V spolupráci s Múzeom Mihálya Munkácsyho v Békešskej Čabe realizujeme každý rok niekoľko výstav resp. tvorivých dielní na slovenskú tému. Popdporujeme činnosť milovníkov ľudových tradícií, umenia, odborníkov pracujúcich v slovenských oblastných domoch. Sme spoluorganizátormi nespočetných podujatí a pripravujeme jeden mládežnícky projekt v záujme popularizácie slovenského jazyka a posilnenia slovenskej národnostnej identity v kruhu našich mladých členov a aktivistov.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2022 - 2023: 2 000 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
9 000 € 0 € 180,00 € 18,00 € -

Žiadosť číslo 0566/HU/2022 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Nákup kníh a literatúry (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV),Reprezentančné náklady (BV),Iné - nákup učebníc/didakt.pomôcok,fotogr.,tech.zabezp.

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Maďarsko

Maďarsko XIII. Seminár slovenských dolnozemských pedagógov- spoločný dolnozemský projekt - od 4.10.2023 do 6.10.2023

Maďarsko Slovenský škovránok 2023 - od 16.9.2023 do 14.10.2023

Maďarsko 21. Slovenský deň v Čorváši - od 20.8.2023 do 30.10.2023

Maďarsko Slovenské kroje pre deti - od 1.6.2023 do 30.10.2023

Maďarsko Po stopách svätého Cyrila a Metoda - BLATNOHRAD 2023: Pri príležitosti výročia Pribinovej smrti (". . . infra civitatem Priwinae . . ." / ". . . v meste Pribinu . . .") - od 1.6.2023 do 31.10.2023

Maďarsko Festivaly a súťaže v roku 2023 pre Furmičku - od 1.6.2023 do 31.10.2023

Novinky v krajanskej komunite - 21. september 2023 - od 21.9.2023 do 31.10.2023

Maďarsko Slovenský národnostný krúžok pre deti v Huti - od 1.1.2023 do 30.11.2023

Maďarsko Gregor Papuček: Memoáre alias Pamäti - od 15.2.2023 do 30.11.2023

Maďarsko „Preňja chiža, zaňja chiža a komora” - rekonštrukcia spoločenského priestoru 50-ročného Slovenského oblastného domu v Čabe - od 1.1.2023 do 30.11.2023

Maďarsko Náš kalendár 2024 - od 1.7.2023 do 30.11.2023

Maďarsko "Šaďe žene zametale pocťenou" - od 2.4.2023 do 30.11.2023

Maďarsko Ja, Jánošík - storytelling a slovenská história - od 1.3.2023 do 30.11.2023

Maďarsko Dolnozemská putovná výstava - od 1.1.2023 do 30.11.2023

Maďarsko Učebné pomôcky pre kurzy slovenského jazyka - od 3.9.2023 do 30.11.2023

Maďarsko oprava strechy na stodole v pamiatkovom dome - od 15.3.2023 do 30.11.2023

Maďarsko Úprava slovenských ľudových piesní Bélu bartóka pre zbor - od 1.1.2023 do 30.11.2023

Maďarsko Kroje pre slovenských škôlkarov - od 1.9.2023 do 1.12.2023

Maďarsko Slovenský jazykový kurz - od 3.1.2023 do 13.12.2023

Maďarsko Projektové týždne v našej škole - od 16.3.2023 do 14.12.2023

Maďarsko Naprogramuj si robota - od 1.9.2023 do 15.12.2023

Maďarsko Maska v literatúre - od 3.4.2023 do 15.12.2023

Maďarsko Inventár kultúrnych hodnôt Evanjelického seniorátu v Rumunsku - od 1.1.2023 do 20.12.2023

Maďarsko Obnova kabinetu slovakistov na univerzite ELTE - od 1.1.2023 do 20.12.2023

Maďarsko Dvojjazyčná publikácia 2. ročníka tvorivého pobytu výtvarných umelcov zo Slovenska vo Veľkom Bánhedeši. - od 10.7.2023 do 22.12.2023

Maďarsko Tanečné sústredenie Slovenského folklórneho spolku Lipa - od 1.1.2023 do 29.12.2023

Maďarsko Modernizácia tried - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Maďarsko S robotmi pre lepšie čítanie s porozumením - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Maďarsko Nákup internetových TV boxov - od 1.3.2023 do 31.12.2023

Maďarsko Vystúpenie folklórnej skupiny Pilíšska rodinka u krajanov - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Maďarsko Vydanie c?asopisu Pili?s?an(ka) - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Maďarsko Zabezpečenie pravidelnej činnosti Združenia pilíšskych Slovákov - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Maďarsko Na?klady na zabezpec?enie preva?dzky a pravidelnej c?innosti S?portove?ho a kultu?rneho spolku Pili?s? - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Maďarsko Obstarávanie krojového a kompletného zvukového vybavenia pre 15-ročný Kultúrny spolok pre Mlynky - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Maďarsko Nákup kníh pre deti a mládež - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Maďarsko Pravidelné nedeľné Služby Božie v Budapešti - od 1.1.2022 do 31.12.2023

Maďarsko Vzdelávací, poznávací zájazd do materskej krajiny - od 1.4.2023 do 31.12.2023

Maďarsko Doplnenie fondu Knižnice a dokumentačného centra SM - od 2.1.2023 do 31.12.2023

Maďarsko Oral history a almanach fotografií Slovákov - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Maďarsko Čabiansky kalendár 2024 - od 1.6.2023 do 31.12.2023

Maďarsko Čísla Čabäna 2023 - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Maďarsko Tlačiarenské náklady vydávanie Ľudových novín - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Maďarsko Slovenský jazykový kurz - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Maďarsko Vystúpenia Slovenského folklórneho spolku Lipa na zahraničných podujatiach - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Maďarsko Vydanie knihy Slovenské inšpirácie z Mlynkov - od 24.1.2023 do 31.12.2023

Maďarsko Vydávanie prílohy Lúč - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Maďarsko Naše tradičné jedlá v Jášči - publikacie diela - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Maďarsko Radosť na ihrisku - od 5.2.2023 do 31.12.2023

Maďarsko Malí záhradkári - od 1.4.2023 do 31.12.2023

Maďarsko Detská radosť na dvore - od 31.3.2023 do 31.12.2023

Maďarsko Výlet na Dolniaky - od 1.4.2023 do 31.12.2023

Maďarsko Vydávanie časopisu Budapeštiansky Slovák - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Maďarsko Pohyblivé noty - od 1.2.2023 do 31.12.2023

Maďarsko Zakúpenie interaktívnych technických prostriedkov a ozvučovaciu techniku do tanečnej miestnosti - od 1.2.2023 do 31.12.2023

Maďarsko Tvorba portálu oslovma.hu - Slovák v Maďarsku - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Maďarsko INTENZÍVNE, INTERAKTÍVNE (ONLINE) JAZYKOVÉ KURZY SLOVENČINY PRE MLÁDEŽ - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Maďarsko Hop on hop off Budapešť – Slovenské pamiatky Budapešti očami mladých - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Hľadáme hodnotiteľov projektov v rámci výzvy z Plánu obnovy na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou - od 20.9.2023 do 31.12.2023

Maďarsko Zabezepčenie fungovania zboru Ozvena - od 1.1.2023 do 31.12.2023

Maďarsko Študijná cesta študentov po knižniciach v Bratislave - od 1.3.2023 do 31.12.2023

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com