Mládežnícky poznávací zájazd v našej materskej krajine

 

Organizátor

Slovenský spolok Identita

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Miesto realizácie

Orava - SR (Zuberec, Tvrdošín, Oravský hrad, Babia hora, Oravice, Jasenová)

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 8.9.2022 do 11.9.2022

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

50

Počet zasiahnutých

500

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

1.1. Vzdelávacie podujatia

Očakávaný prínos projektu

Keďže starostlivosť o mládež je prioritou činnosti Slovenského spolku Identita prostredníctvom poznávacieho zájazdu sa realizuje tento cieľ. Deťom slovenskej národnosti z Maďarska sa v originálnom jazykovom prostredí môže obohacovať a zlepšovať jazyková zdatnosť, spoznajú krásy a poklady svojej materskej krajiny. Pritom sa ale posilní aj ich súdržnosť a pocit spolupatričnosti s upevnením slovenskej národnostnej identity.

Charakteristika projektu

Mimoriadne dôležitou oblasťou pôsobenia Slovenského spolku Identita je starostlivosť o slovenskú mládež v Maďarsku. Popri našom tradičnom biblickom tábore plánujeme rozbehnúť aj jeden mládežnícky projekt, v rámci ktorého chceme deťom ukázať aj krajinu svojich predkov s jej krásami s cieľom posilnenia ich národnostnej identity. Prvá naša spoločná cesta by viedla na prírodné krásy a folklórne tradície bohatú Oravu (Zuberec, Tvrdošín, Oravský hrad, Babia hora, Oravice, Jasenová) v termíne 8-11. septembra 2022. Dotáciu plánujeme použiť na prepravu detí, na stravu, na ubytovanie a na odborné služby.

Dodatočné informácie

Charakteristika žiadateľa a jeho doterajších aktivít: Slovenský spolok Identita vznikol v roku 2011. Hlavným cieľom občianskej organizácie je pestovanie, zachovávanie a rozvoj kultúrnej, národnostnej a náboženskej identity v kruhu mladších generácií Slovákov žijúcich v Maďarsku. Ďalšími prioritami Identity sú: rozvíjanie slovenského spoločenského života v Maďarsku, pestovanie kultúry, materinského jazyka, tradícií, organizovanie mládežníckych biblických táborov, náboženských aktivít, publikačná činnosť, realizácia historických a spoločenskovedných výskumov v kruhu Slovákov v Maďarsku, vytvorenie kultúrneho a náboženského dialógu medzi Slovákmi a Maďarmi, ako i medzi ostatnými národnosťami žijúcimi na území Maďarska a Slovenska. Najvýznamnejšie aktivity spolku: Mimoriadne dôležitou oblasťou pôsobenia Slovenského spolku Identita je starostlivosť o slovenskú mládež v Maďarsku. V záujme posilnenia ich jazykových zdatností vydávame metodické príručky pre škôlkarov a deti nižšieho stupňa ZŠ, ktoré majú za cieľ napomáhať efektívnejšiu výučbu slovenského jazyka v Maďarsku. Ďalšou významnou aktivitou nášho spolku sú už dlhé roky usporiadané týždenné letné ekumenického mládežnícke biblické tábory v našej materskej krajine. V takomto tábore nás už pred niekoľkými rokmi navštívilo aj vedenie ÚSŽZ, ktoré sa mohlo presvedčiť o efektívnosti tábora ohľadom používania slovenského jazyka v kruhu detí, ako aj o duchovnej obnove 45 slovenských detí z rôznych kútov Maďarska. Spolok organizuje v každom roku podľa možnosti v našej materskej krajine aj duchovné cvičenia pre dospelých slovenských katolíkov a evanjelikov z celého Maďarska. Nezabúdame však ani priaznivcov kultúry. V spolupráci s Múzeom Mihálya Munkácsyho v Békešskej Čabe realizujeme každý rok niekoľko výstav resp. tvorivých dielní na slovenskú tému. Popdporujeme činnosť milovníkov ľudových tradícií, umenia, odborníkov pracujúcich v slovenských oblastných domoch. Sme spoluorganizátormi nespočetných podujatí a pripravujeme jeden mládežnícky projekt v záujme popularizácie slovenského jazyka a posilnenia slovenskej národnostnej identity v kruhu našich mladých členov a aktivistov.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2022 - 2022: 2 000 €.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
9 000 € 2 000 € 180,00 € 18,00 € 0,0200 €

Žiadosť číslo M054/HU/2022 (M): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV), Propagácia (BV), Predtlačová príprava a tlač (BV), Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV), Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV), Doprava (BV), Ubytovanie (BV), Strava (BV), Prenájom priestorov na podujatie (BV), Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV), Nákup kníh a literatúry (BV), Nákup kancelárskych potrieb (BV), Reprezentančné náklady (BV), Iné - nákup učebníc/didakt.pomôcok,fotogr.,tech.zabezp.

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: M054/HU/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Maďarsko

Maďarsko Dobrí apeťík!....sárma, láska, Čaba - od 1.5.2022 do 2.10.2022

Maďarsko Modernizácia školského areálu slovenskej školy - od 3.4.2022 do 30.10.2022

Maďarsko Slovenská Čaba...Náš Ondriš - od 1.2.2022 do 31.10.2022

Maďarsko Anton Straka - najväčší slovenský architekt Dolnej zeme - od 1.6.2022 do 31.10.2022

Maďarsko Svadobné zvyky slovákov v Šóškúte - od 1.1.2022 do 31.10.2022

Maďarsko Prezentácia učebnej pomôcky - od 1.5.2022 do 31.10.2022

Maďarsko Sčítanie obyvateľov, domácností a bytov 2022 v Maďarsku - od 1.10.2022 do 20.11.2022

Maďarsko Prenosné drevené výstavné panely - od 15.9.2022 do 30.11.2022

Maďarsko Návšteva rodiska Jozefa Viktorína - od 1.3.2022 do 30.11.2022

Maďarsko Nákup rovnošiat pre spevácky zbor Ozvena - od 20.1.2022 do 30.11.2022

Maďarsko „Preňja chiža, zaňja chiža a komora” - rekonštrukcia spoločenského priestoru 50-ročného Slovenského oblastného domu v Čabe - od 1.1.2022 do 30.11.2022

Maďarsko Čítaj a spoznávaj slovenskú literatúru - od 1.9.2022 do 30.11.2022

Maďarsko Cena Pro Cultura Slovaca za prínos v oblasti kultúry dolnozemských Slovákov - od 15.3.2022 do 1.12.2022

Maďarsko Prístavba polootvorenej stodoly - od 1.5.2022 do 15.12.2022

Maďarsko Nákup stolov a lavíc do vonkajšej slovenskej národopisnej učebne školy - od 1.5.2022 do 15.12.2022

Maďarsko Účasť na Pamätnom dni zahraničných Slovákov - od 1.5.2022 do 21.12.2022

Maďarsko Festivaly a národnostné kvalifikačné súťaže Folklórneho spolku Furmička - od 1.5.2022 do 30.12.2022

Maďarsko Vydanie knihy: Tradícia kulinárskej kultúry v románoch Pála Závadu - od 2.1.2022 do 30.12.2022

Maďarsko Tlačiarenské náklady vydávanie Ľudových novín - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Nákup digitálnej technológie - od 31.3.2022 do 31.12.2022

Maďarsko “Už sme… / Mi már...:” - Workshop pre poslucháčov univerzít - od 31.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Vydanie časopisu Pilíšan(ka) - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Slovenský jazykový kurz - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Jazykový kurz pre dospelých - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Pohyblivé noty - od 31.3.2022 do 31.12.2022

Maďarsko XX. Národnostný deň v Rétšágu - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Už cez Ečer... Vydanie nosiča zvukového záznamu - od 2.5.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Ja Jánošík - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Náš Kalendár 2023 - od 1.4.2022 do 31.12.2022

Maďarsko INTENZÍVNE, INTERAKTÍVNE ONLINE JAZYKOVÉ KURZY SLOVENČINY PRE MLÁDEŽ - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Čabiansky kalendár 2023 - od 1.7.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Čísla Čabäna 2022 - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Inventár kultúrnych hodnôt Slovenského seniorátu v Rumunsku - od 3.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Vydávanie prílohy Lúč - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Knižné vydanie prílohy Ľudových novín pre deti - LuDo - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Bezpečnostná premávka detí - od 1.6.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Mapa Slovenská Budapešť na internete - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko vydanie publikácie Svadobné zvyky Slovákov v Šóškúte - od 17.4.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Webová stránka Slovenskej národnostnej samosprávy Novohradskej župy - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Modernizácia dvora materskej školy - od 31.3.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Obnova webovej stránky Ľudových novín www.luno.hu - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Zabezepčenie fungovania zboru Ozvena - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Spoločná zmaterializovaná a jazyková pamäť - od 20.4.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Jazykovy kurz v Bükkszentkereszte - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Matrika Békéšskej Čabe, Slovenského Komlóša, Ambrózky, Malého Kereša a Veľkého Bánhedeša - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Doplnenie fondu Knižnice a dokumentačného centra SM - od 2.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko 15-ročné jubileum založenia Kultúrneho spolku pre Mlynky v Mad'arsku (2007-2022) - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Vydávanie časopisu Budapeštiansky Slovák - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Nákup kníh pre deti a mládež - od 1.3.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Digitálne pieskovisko - Digitalizácia výučby geografie, dejepisu a slovenskej vzdelanosti - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Slovenská rodná dedina III - od 3.4.2022 do 31.12.2022

Maďarsko 200. výročie narodenia Jozefa Viktorína - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Vytvorenie webovej stránky Združenia pilíšskych Slovákov - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Slovenský jazykový kurz trochu inak - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Náklady na zabezpečenie prevádzky a pravidelnej činnosti Športového a kultúrneho spolku Pilíš - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Tancuj, tancuj, vykrúcaj...."po štvrté" - od 31.3.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Podpora na rok 2022 na realizáciu Dohody medzi vládou SR a vládou MR z 12. decembra 2003 - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Obstarávanie krojového a kompletného zvukového vybavenia pre 15-ročný Kultúrny spolok pre Mlynky - od 1.1.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Robotika pre každého - od 31.3.2022 do 31.12.2022

Maďarsko Projektová miestnosť pre edukačných aktivit - od 31.3.2022 do 31.12.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com