Podpora zápisu slovenských detí do slovenských oddelení na základných školách v Srbsku v školskom roku 2024/2025

 

Organizátor

Matica slovenská v Srbsku

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Vojvodina, Srbsko

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.3.2024 do 1.9.2024

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

258

Počet zasiahnutých

10 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Účelom, alebo zámerom tohto projektu je motivovať rodičov budúcich prvákov na základných školách, aby svoje deti zapisovali do slovenských oddelení, nakoľko v konkrétnej osade a na konkrétnej škole taká možnosť existuje. Zmyslom celého projektu, okrem samotného zápisu slovenských detí do slovenských oddelení je aj zachovanie samotných slovenských oddelení na základných školách a zachovanie možnosti, aby sa naše (slovenské) deti aj v budúcnosti vzdelávali vo svojom materinskom jazyku. Jedným z osvedčených spôsobov, ako motivovať rodičov, aby svoje deti zapisovali do slovenských oddelení je hmotná podpora vo forme školských potrieb. Základnou výbavou každého školáka (v konkretnom prípade prváka) sú školská taška, peračník, písacie potreby, písanky, potreby pre výtvarnú výchovu a potreby pre telesnú výchovu.

Charakteristika projektu

V živote menšín, ako je to so Slovákmi v Srbsku, menšinové školstvo má ďalekosiahlu úlohu, a práve preto, škola je stredobodom našich etnických záujmov, keďže môže ovplyvňovať mladé generácie, ktoré sú zárukou našej budúcnosti. Už roky vojvodinskí Slováci zápasia s rapídnym úpadkom počtu žiakov v triedach so slovenskou vyučovacou rečou, čoho dôvodom je okrem iného, i nedostatok motivácie rodičov aby svoje deti zapisovali do slovenských tried. Slovenská republika od roku 2014 podporuje kúpu nevyhnutných školských potrieb pre slovenských prvákov, čo v značnej miere prispelo k tomu, aby rodičia zapisovali svoje deti do slovenských tried, zvláš v malých prostrediach, a preto sme názoru, že je tento projekt mimoriadne dôležitý pre slovenskú menšinu v Srbsku. V rámci projektu sa budúcim prvákom kupuje základné vybavenie každého školáka a to sú: taška, peračník, písacie potreby, písanky, potreby pre výtvarnú výchovu (temperové a vodové farby, pastelky, blok...) a potreby pre telesnú výchovu (tričko a šortky). Dôvodom, prečo sme sa zamerali na tento druh pomoci rodičom budúcich prvákov je ten, že nemá zmysel nakupovať im učebnice (ktorých cena je niekoľkonásobne vyššia, ako cena školských potrieb), lebo každý učiteľ má možnosť určiť, ktoré učebnice bude používať pri procese výučby, a nemusí byť rovnaký vydavateľ. Odovzdávanie školských potrieb sa uskutoční koncom augusta, keď si školské potreby preberajú riaditelia základných škôl (na základe zoznamu slovenských žiakov prvákov zapísaných na ich škole). Následne, v prvý deň školy, tieto školské potreby účiteľky odovzdávajú žiakom.

Očakávaný prínos projektu

Projekt má dlhodobý charakter a ako taký, v dlhšom časovom rozpetí prispeje k zachovaniu a posilneniu národného povedomia Slovákov v Srbsku a samozrejme aj k skvalitneniu kultúrneho a spoločenského života Slovákov na Dolnej zemi, čomu sa Matica slovenská v Srbsku, okrem iného, venuje.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
18 460 € 15 000 € 71,55 € 1,85 € 0,3571 €

Žiadosť číslo 0264/RS/2024 (R): Podporená

Požadované položky: Nákup školských potrieb (BV):18060.00; Iné - propagácia úradu - tlač samolepiek s logom úradu:400.00

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0264/RS/2024

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Matica slovenská

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com