Odborné historické termíny v slovenčine - excerpovanie materiálu na vytváranie súpisu odborných historických termínov z aspektu zachovania a zveľadenia úrovne spisovnej slovenčiny na základných a stredných školách

 

Miesto realizácie

R. Srbsko

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 15.1.2023 do 26.12.2023

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

15

Počet zasiahnutých

2 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Projekt je zameraný na aktivity excerpovania materiálu v rámci odborných historických termínov v slovenčine. Materiál bude excerpovať výskumný tím z učebníc, (v slovenskom a srbskom jazyku) ktoré potrebujú účastníci projektu. Ďalej to budú pracovné stretnutia, na ktorých sa budú vymieňať názory, postrehy, výsledky, ku ktorým sa jednotlivci dopracovali, analyzovať zoskupený materiál, upravovať. Koncom kalendárneho roka členovia projektu plánujú svoje výsledky prezentovať širšej odbornej verejnosti v rámci odborného seminára.

Očakávaný prínos projektu

Súpis odborných historických termínov je dôležitý z aspektu zachovania a zveľadenia úrovne spisovnej slovenčiny na základných a stredných školách. Uvedený materiál bude k dispozícii žiakom a učiteľom na úrovni základných a stredných škôl. Keďže vojvodinskí používatelia slovenského jazyka nemajú k dispozícii slovensko-srbský a srbsko-slovenský slovník, účastníci pracovného tímu plánujú po zozbieraní historického materiálu uvedené heslá zoradiť podľa abecedy, priradiť gramatické kvalifikátory a srbský ekvivalent. Na nastávajúce obdobie autori pracovného tímu si vytýčili zozbierať, zapísať, zoradiť 1 000 historických termínov.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
3 140 € 0 € 209,33 € 1,57 € -

Žiadosť číslo 0713/RS/2023 (R): Neschválená

Dôvod zamietnutia: projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com