Účasť na Medzinárodnej konferencii a udelení Ceny Ondreja Štefanka v Nadlaku - spoločný dolnozemský projekt

 

Organizátor

Matica slovenská v Srbsku

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Nadlak (Rumunsko)

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 10.3.2023 do 30.6.2023

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

4

Počet zasiahnutých

600

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

účasť na podujatí spoločne vypracovanom, organizovanom a realizovanom krajanskými komunitami z viacerých krajín

Očakávaný prínos projektu

Obohatenie poznatkov o živote dolnozemských Slovákov, ocenenie ďalších osobností slovenského sveta, ktoré svojou činnosťou výrazne ovplyvnili život Slovákov na Dolnej zemi.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2021 - 2023: 300 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
400 € 0 € 100,00 € 0,67 € -

Žiadosť číslo 0179/RS/2023 (R): Neschválená

Dôvod zamietnutia: projekt nezískal dostatočné bodové ohodnotenie

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko

Srbsko Cibrenie prednesu - od 5.8.2023 do 5.10.2023

Srbsko Čítaj a uplatňuj! - od 10.9.2023 do 5.10.2023

Srbsko Pouličný beh Dr.Janka Bulíka - od 2.10.2023 do 6.10.2023

Srbsko Starý nábytok v novom rúchu - od 12.5.2023 do 6.10.2023

Srbsko Dielne výroby pletených nádob z trstiny - od 10.9.2023 do 10.10.2023

Srbsko Účasť učiteliek materských škôl z Vojvodiny na konferencii SV - OMEP - od 2.5.2023 do 10.10.2023

Srbsko Druhý Festival slovenského insitného maliarstva v Srbsku - od 1.10.2023 do 10.10.2023

Srbsko Výtvarná kolónia v Dobanovciach - od 1.9.2023 do 15.10.2023

Srbsko Podpora vzdelávania v slovenskom jazyku na stredných školách v Srbsku na rok 2023/2024 - od 1.8.2023 do 15.10.2023

Srbsko Zachovávame tradíciu 2 - od 1.9.2023 do 15.10.2023

Srbsko Rekonštrukcia a sanacia slov.ev.kostola v Kovačici - I fáza - od 22.5.2023 do 18.10.2023

Srbsko Edukačná učebňa - od 15.8.2023 do 19.10.2023

Srbsko Výmenný zájazd Komorného zboru Musica viva do Vranova nad Topľou, Slovenká republika - od 1.10.2023 do 22.10.2023

Srbsko Zachovávanie dlhotrvajúcej spolupráce medzi gymnáziami v Báčskom Petrovci a v Nitre - od 29.9.2023 do 29.10.2023

Srbsko Technické vybavenie - od 29.5.2023 do 29.10.2023

Srbsko Vypracovanie projektovej dokumentácie otvoreného amfiteátra a sprievodného obsahu v Padine, - od 29.5.2023 do 29.10.2023

Srbsko Školské vchodové dvere - od 1.5.2023 do 30.10.2023

Srbsko Dielne keramiky: zadováženie kolesa na točenie keramických predmetov a potrebného náčinia pre dielne - od 1.7.2023 do 30.10.2023

Srbsko Úprava a rekonštrukcia Tradičnej slovenskej izby v Národnom múzeu v Zreňanine - od 1.3.2023 do 30.10.2023

Srbsko Odchod slovenských pedagógov a študentov zo Srbska na zdokonaľovanie do SR - od 15.4.2023 do 30.10.2023

Srbsko Učasť žiakov ZŠ na taboroch v SR - od 25.6.2023 do 30.10.2023

Srbsko Môj život, moje remeslá patria môjmu Slovensku. - od 31.5.2023 do 30.10.2023

Srbsko Slováci v Bielom Blate - 140. rokov od prisťahovania - od 15.6.2023 do 31.10.2023

Srbsko Súpis hrobov na slovenskom cintoríne v Laliti - od 7.5.2023 do 31.10.2023

Srbsko Výchovné koncerty pre slovenské deti vo Vojvodine - od 1.5.2023 do 31.10.2023

Srbsko Cestovné trovy pre Komorný zbor Zvony - Účasť na kultúrnych podujatiach v Slovenskej republike v roku 2023 - od 1.6.2023 do 31.10.2023

Srbsko Kultúrno-umelecký program Jesenné listy - od 1.10.2023 do 31.10.2023

Srbsko Slávnostná akadémia pri príležitosti 217 výročia príchodu Slovákov do Padiny. - od 1.5.2023 do 31.10.2023

Srbsko Vytvorenie webovéj stránky vo funkcii informačného portálu - od 1.5.2023 do 31.10.2023

Srbsko Posilnenie neformálneho vzdelávania Slovákov a zapájanie sa detí a mládeže do vzdelávacích aktivít. - od 1.6.2023 do 31.10.2023

Srbsko Konferencia k výročiu 180.rokov kodifikácie slovenského jazyka. - od 1.5.2023 do 31.10.2023

Srbsko Deti a mládež ZŚ Ľudovíta Štúra ŠTÚROVCOM. - od 1.5.2023 do 31.10.2023

Srbsko Líčenie exteriéru a interiéru budovy KUS Zvolen - od 1.7.2023 do 31.10.2023

Srbsko Ľudové piesne Slovákov na Dolnej zemi - od 1.9.2023 do 31.10.2023

Srbsko Kysáčanom k jubileu - kultúrno-umelecký program venovaný 250. výročiu príchodu Slovákov do Kysáča - od 1.10.2023 do 31.10.2023

Srbsko Výstava dokumetárnych dokladov - Kniha a rodisko - od 1.9.2023 do 31.10.2023

Srbsko Literárny, výtvarný a multimediálny súbeh o významných osobnostiach vojvodinských Slovákov - od 2.10.2023 do 31.10.2023

Novinky v krajanskej komunite - 21. september 2023 - od 21.9.2023 do 31.10.2023

Srbsko Výjazdný kurz pre slovenských učiteľov - od 15.5.2023 do 1.11.2023

Srbsko Koncertné oblečenie pre členov Komorného zboru Zvony - od 1.5.2023 do 1.11.2023

Srbsko Tradičné selenčské remeslá - od 7.5.2023 do 1.11.2023

Srbsko Unapred doživotan, čovek iz svenemira (1921-1997) - od 1.8.2023 do 1.11.2023

Srbsko Martin Prebudila: BEZ KOREŇOV NEMOŽNO VZLIETNUŤ – Fikcie a fakty Miroslava Demáka - od 2.1.2023 do 2.11.2023

Srbsko 75. rokov KOS Jednota Hložan - od 19.9.2023 do 4.11.2023

Srbsko Bábkarsky workshop a osvojenia si bábkarských zručností - od 7.5.2023 do 4.11.2023

Srbsko Ozveny - od 1.9.2023 do 14.11.2023

Srbsko Dielne výroby keramických úžitkových predmetov - od 15.8.2023 do 15.11.2023

Srbsko Podpora zápisu študentov na Oddelenie slovakistiky v Novom Sade - od 1.10.2023 do 15.11.2023

Srbsko Poznaj svoje korene – škola v prírode pre slovenské deti zo zahraničia - od 1.9.2023 do 15.11.2023

Srbsko Literárna pozostalosť Samuela Boldockého - od 20.3.2023 do 20.11.2023

Srbsko Dielne výroby keramických úžitkových predmetov - od 15.8.2023 do 20.11.2023

Srbsko Zabezpečenie a inplementácia slovenského hudobného nástroja - Fujary - od 15.5.2023 do 23.11.2023

Srbsko Popularizácia slovenských turistických zaujímavostí v našom prostredí - Navštív ma! - od 21.6.2023 do 23.11.2023

Srbsko Tradičná technika vypletania štrikancov v obci Selenča (Srbsko) - od 1.3.2023 do 25.11.2023

Srbsko Harmónia národnej a kultúrnej rozmanitosti - medzikultúrne porozumenie a spolupráca medzi vojvodinskými Slovákmi a Rusínmi - od 26.7.2023 do 29.11.2023

Srbsko Národnostná rada s Vami a pre Vás - od 23.5.2023 do 29.11.2023

Srbsko Súčasné zariadenia a digitálne vybavenie ASP - od 1.6.2023 do 29.11.2023

Srbsko Tradičná svadba Slovákov v Pivnici - od 1.3.2023 do 30.11.2023

Srbsko Pro Cultura Slovaka - od 1.3.2023 do 30.11.2023

Srbsko Renovácia kancelárskych priestorov - od 1.2.2023 do 30.11.2023

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com