Nová tradícia na základe starodávnej tradície

 

Organizátor

Slovenská samospráva v Mlynkoch

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Miesto realizácie

Mlynky (Pilisszentkereszt)

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Dátum realizácie

26.2.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

500

Počet zasiahnutých

3 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

V Mlynkoch až dodnes žije starodávna, slovenské fašiangová tradícia, nosenie Šimona a Judy, symbol posledného fašiangového tančnéh páru. Cieľom tohto podujatia je zachovať starodávnu slovenskú fašiangovú tradíciu v Mlynkoch, pritom trocha modernizovať, a vytvoriť na základe starej tradície nový zvyk, novú akciu, ktorá je schopná mobilizovať každý rok viacej ľudí, ktorá je vhodná na to, aby Slováci a hlavne mladšia generácia z okolitých dedín a z okolitých krajín sa mohli stretnúť, aby navzájom sa mohli spoznať a poskytnúť príležitosť aj príslušníkom iných národností, aby spoznali slovenské zvyky a slovenskú kultúru. Slovenská kavalkáda pod Pilíšom už od prvého ročníka má neočakávane veľký úspech, navštevuje ju stále viac a viac hostí. Už druhý rok prestúpila hranice nielen nášho regiónu ale aj krajiny, a nadobudla medzinárodný charakter. Chceli by sme dosiahnúť, aby Slovenská kavalkáda bola stretnutím nielen podpilíšskych Slovákov, ale slovákov z celého sveta. Zameriavame sa hlavne na mladšiu generáciu.
Program festivalu je vytvorený tak, aby počas celodenného podujatia si každá generácia našla pre seba zábavu, a aby sme mali možnosť prezentovať slovenskú kultúru aj pre tých návštevníkov, ktorí nemajú slovenské korene.
Deň pred podujatím privítame hostí zo zahraničia. Po ubytovaní, plánujeme spoločnú večeru, kde každí by sa mal možnosť predstaviť a porozprávať o tom, ako žijú Slováci v iných krajinách Európy.
Pilíšska kavalkáda sa začne fašiangovým sprievodom, na ktorom sa zúčastnia všetky vystupujúce skupiny. Podujatie sa pokračuje na dvore nového Slovenského domu /Stredisko pilíšskych Slovákov/, vo vykurovanom stane, kde na javisku vstupujú slovenské folklórne skupiny z okolitých slovenských obcí, zo Slovenska ako aj skupiny iných národností. V budove učiteľky miestnej slovenskej základnej školy vedú dieľňu Šikovných rúk, kde deti sa môžu oboznámiť starodávnymi slovenskými fašiangovými zvykmi a koláčikmi. Pre deti organizujeme aj detský program so slovenskýmmi klaunom. Taktiež v budove prebieha súťaž v pečení tradičných fašiangových šišiek, a Dom slovenských tancov. Na javisku vystúpi folklórna skupina zo Slovenska a známi speváci modernej hudbi. Deň sa skončí slovenským fašiangovým plesom. Celodenný program moderuje vždy aj moderátorka zo Slovenska po slovensky.
Počet vystupujúcich z Maďarska je približne 400 osôb , a zo Slovenska 50. Vystupujúcim skupinám hradíme cestovné, dostávajú obed, a skupinám zo zahraničia cestovné, stravu a ubytovanie. Okrem toho pozvaným hostiam z bratských obcí zabezpečujeme stravu a ubytovanie, približne 20 osôb. Z iných krajín Európy čakáme 50 osôb.
Náklady plánujeme hradiť z viacerých zdrojov: rozpočet Slovenskej samosprávy v Mlynkoch, podpora obecnej samosprávy, sponzori, predaj šišiek, poplatky od obchodníkov, dotácie.
Na základe doterajších skúseností, na Pilíšsku kavalkádu čakáme 3.000 – 4.000 návštevníkov nielen z okolitých dedín, ale z celého Mad´arska, z bratských obcí zo Slovenska a Slovákov z celej Európy

Očakávaný prínos projektu

Na podujatí sa stretne veľa Slovákov z celého sveta. Účastníci majú možnosť komunikovať po slovensky, spoznajú starodávne slovenské zvyky a piesne. Môžu si zaspievať po slovensky a zatancovať na slovenskú hudbu. Deti a mladí sa môžu stretnúť so svojimi rovesníkmi zo Slovenska, môžu rozvýjať svoje slovenské jazykové znalosti.
Pomocou podujatia sa ešte dlhé roky zachová starodávna tradícia našich predkov. Slovenská komunita a jej kultúra sa zviditeľní pred celou krajinou. Slováci prežíjú pocit spolupatričnosti, čo určite zosilňuje ich slovenskú národnostnú identitu.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
9 950 € 1 000 € 19,90 € 3,32 € 0,0100 €

Žiadosť číslo 0740/HU/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Grafické práce (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV),Nákup materiálov a surovín (BV),Reprezentančné náklady (BV),Ocenenia (BV),Iné - Plynové bomby na vykurovanie stanu

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0740/HU/2022

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Maďarsko z oblasti Občianska angažovanosť

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com