Slovenskí vydavatelia zo zahraničia – účasť na knižnom veľtrhu Bibliotéka 2022 (30. ročník). Spoločný dolnozemský projekt

 

Miesto realizácie

Viedenská cesta 3, 851 01 Bratislava

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 10.11.2022 do 13.11.2022

Oblasť

Informácie

Počet účastníkov

24

Počet zasiahnutých

800

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Medzinárodný knižný veľtrh Bibliotéka je najväčším prezentačným podujatím svojho druhu na Slovensku a na základe rokovaní s ÚSŽZ, prišlo k dohode obnoviť aj prezentáciu slovenských vydavateľov zo zahraničia od r. 2012. Prezentujeme sa na spoločnom dolnozemskom stánku, ktorý prenajímame s podporou ÚSŽZ. Pre spisovateľov píšucich po slovensky mimo územia Slovenskej republiky je možnosť prezentácie svojich tvorivých síl veľmi dôležitá, lebo práve distribúcia tejto knižnej a časopiseckej tvorby je dlhodobo deficitárna.
Na 30. ročníku Bibliotéky (v. r. 2022) plánujeme (po dvojročnej nútenej prestávke kvôli pandemickej situácii) ponúknuť možnosť prezentácie hlavne dolnozemským vydavateľom (SVC v Báčskom Petrovci, MSS, Vydavateľstvo Ivan Krasko v Nadlaku, CSS a VÚSM v Maďarsku), ale oslovíme i vydavateľov z iných štátov Európy (Chorvátsko, Česká republika atď.). Prezentáciu našej vydavateľskej produkcie na Bibliotéke považujeme za veľký prínos. V rámci sprievodného programu plánujeme aj v roku 2022 zorganizovať besedy s autormi a prezentácie vybraných noviniek.

Očakávaný prínos projektu

Účasť na minuloročných edíciach potvrdila užitočnosť a vhodnosť takejto formy prezentácie knižnej a
časopiseckej tvorby Slovákov žijúcich v zahraničí. Veľký záujem preukázaný zo strany návštevníkov, pracovné stretnutia s odbornou, literárnou, ale aj širokou verejnosťou je adekvátnou formou nadviazania
kontaktov a spolupráce s odborníkmi a literátmi z materskej krajiny. Prezentáciou na knižnom veľtrhu je
aspoň sčasti konpenzovaný dlhodobý nedostatok prenikania knižnej a časopiseckej produkcie zo
slovenského zahraničia na Slovensku.

 

Viac informácií:

https://www.incheba.sk/veltrh-a-vystavy/biblioteka-pedagogika-2022/

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
6 200 € 1 000 € 258,33 € 7,75 € 0,0002 €

Žiadosť číslo 0324/RO/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Iné - prenájom priestorov a parkovné, propagácia

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0324/RO/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Slovenská republika z oblasti Kultúra a umenie

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com