Zborník z vedeckej konferencie Dejiny kultúry vojvodinských Slovákov

 

Organizátor

Slovenský kultúrny klub v Srbsku

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Miesto realizácie

Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec, Srbsko

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 13.5.2024 do 1.7.2024

Oblasť

Informácie

Počet účastníkov

300

Počet zasiahnutých

1 500

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Dotácia bude použitá na prípravu a tlač zborníka z vedeckej konferencie Dejiny kultúry vojvodinských Slovákov, ktorá sa konala 19. februára 2024 v Báčskom Petrovci. Odborníci z rôznych oblastí kultúry zo Srbska, Maďarska a zo Slovenska na konferencii hovorili o divadelníctve, literatúre, výtvarnom umení, hudbe, historických osobnostiach, tradičnej ľudovej kultúre a folklorizme. Konferencia mala multidisciplinárny prístup a referáty priniesli veľa nových vzácnych poznatkov zo skúmanej problematiky, na základe čoho sa v sumarizácii konferencie prítomní zhodli, že by bolo dobre vydať zborník prác.

Charakteristika projektu

Projekt rozumie vydanie zborníka Dejiny kultúry vojvodinských Slovákov, ktorý je výsledkom medzinárodnej konferencie usporiadanej v rámci Erasmus + projektu Inovácia vzdelávacích postupov ako prostriedok inklúzie príslušníkov minority – BIBLIO. Hlavným riešiteľom je Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a partnermi sú Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku a Slovenský kultúrny klub v Srbsku.

Téma konferencie vznikla na základe výsledku dotazníka, ktorý pre projekt v roku 2023 vyplnilo 20. respondentov zo Srbska, prevažne pedagógov na tunajších slovenských školách. Z ich odpovedí sme sa dozvedeli, že učiteľom v Srbsku chýbajú poznatky z dejín slovenskej vojvodinskej literatúry, hudby, divadla, výtvarníctva, folklorizmu…, ktoré by vedeli adekvátne aplikovať v rámci vyučovacieho procesu na školách. Práve preto sa týmito témami v rámci konferencie zaoberali odborníci zo Srbska, Slovenska a z Maďarska a následne sa učiteľom, študentom a vedúcim kultúrnych inštitúcii v rámci workshopu poukázalo, ako možno získané poznatky aplikovať v praxi.

Konferenciu otvorili predseda Slovenského kultúrneho klubu v Srbsku Vladimír Valentík a jeho zástupkyňa Katarína Mosnáková Bagľašová, ktorá konferenciu moderovala. Na úvod bol prečítaný pozdravný list predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Miloša Koterca, v ktorom o.i. odznelo: „Som skutočne veľmi rád, že toto podujatie je jedným z výstupov kvalitnej spolupráce odborníkov z radov Slovákov žijúcich v zahraničí s odborníkmi zo Slovenska a že ako také obsahuje významný potenciál priniesť novú kvalitu, objektívne zmapovať silné a slabé miesta uvedenej oblasti výskumu a využiť dostupné možnosti na jej posilnenie a všestranný rozvoj.“

Projekt prítomným priblížila koordinátorka Zuzana Drugová z MC UMB a potom nasledovali príspevky 15 odborníkov – akademických pedagógov, odborníkov zo SAV, vedúcich kultúrnych inštitúcií a iných vedeckých pracovníkov. Vzácne témy, ktoré na konferencii odzneli však projektom Erasmus + nemôžu byť podporené na vydanie v podobe zborníka (projekt totiž neobsahuje túto účelovú položku) a keďže sa prítomní zhodli, že by bolo vhodné zborník vydať, organizátor konferencie sa rozhodol požadovať prostriedky z ÚSŽZ.

Očakávaný prínos projektu

Očakávame, že projektom vydáme zborník o ktorom sa viacerí odborníci zo Srbska, Maďarska a Slovenska vyjadrili, že by bol vzácnym prínosom pre krajanskú komunitu. Vydaním tohto zborníka by naša menšina prvýkrát mala publikáciu s multidisciplinárnym prístupom, ktorá v kocke predstavuje kultúrne dejiny vojvodinských Slovákov. Taktiež očakávame, že poznatky získané vedeckou konferenciou nezostanú iba jednorázovo vyslovené, ale budú aj natrvalo zapísané v zborníku a tak odovzdané odbornej a širokej verejnosti na ďalšie používanie. V neposlednom rade, veríme, že projekt prispeje k intenzívnejšej spolupráci krajanských komunít a určite bude nadstavbou a príkladom dobrej praxe v medzinárodnom Ersamus + projekte.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 400 € 1 500 € 8,00 € 1,60 € 0,0357 €

Žiadosť číslo 0229/RS/2024 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):1500.00; Platby za odborné služby - tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV):900.00

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0229/RS/2024

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Kultúra a umenie

Srbsko Dobrodružstvá žabky Ľubky a bociana Jána - od 1.7.2024 do 30.8.2024

Srbsko Letný tábor pre deti v Jánošíku a putovná výtvarná škola - od 1.7.2024 do 31.8.2024

Srbsko Kúpa fotoaparátu - kameri - od 1.6.2024 do 31.8.2024

Srbsko Inscenácia Ecce homo! – Ajhľa, človek! - od 1.6.2024 do 21.9.2024

Srbsko Prezentácia činnosti selenčského spolku v zahraničí - od 1.7.2024 do 30.9.2024

Srbsko Prezentácia ľudovej kultúry - od 20.6.2024 do 30.9.2024

Srbsko Obnovenie náhrobného kameňa Karolovi Medveckému - od 27.3.2024 do 31.10.2024

Srbsko Vznik a rozvoj tvorivej činnosti v SKUS Jánošík - od 28.3.2024 do 1.11.2024

Srbsko Zabezpečenie techniky pre KUS Zvolen - od 1.7.2024 do 30.11.2024

Srbsko Výtvarná kolónia NAK 2024 - od 1.7.2024 do 30.11.2024

Srbsko Prínos Združenia pre zachovanie kultúry, tradícii a umenia Selenča k úspešnej organizácii II medzinárodnej konferencii „Kultúrna krajina Báču“ - od 1.2.2024 do 30.11.2024

Srbsko Zachovajme si slovenské kroje od zabudnutia - od 8.3.2024 do 30.11.2024

Srbsko Dokumentácia a digitalizácia odevných predmetov tradičnej kultúry v obci Aradáč (Srbsko) - od 1.6.2024 do 30.11.2024

Srbsko Čajakovská rodina a dolnozemskí Slováci - od 7.7.2024 do 30.11.2024

Srbsko Tradičný odev najstaršej generácie žien v obci Selenča - od 1.6.2024 do 30.11.2024

Srbsko Línia (3. séria) - od 1.7.2024 do 12.12.2024

Srbsko Program hosťovania Slovenského vojvodinského divadla - od 3.6.2024 do 16.12.2024

Srbsko Tóny cimbalu - tvorivá dielňa pre deti - od 19.3.2024 do 19.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendár-ročenka - od 8.1.2024 do 24.12.2024

Srbsko Slovenský svetový kalendar on line 2025 - od 8.1.2024 do 24.12.2024

Srbsko Monografia 50 ROKOV DETVANA - od 1.3.2024 do 25.12.2024

Srbsko Kultúrne podujatia v organizácii KUS Jána Kollára zo Selenče - od 26.2.2024 do 29.12.2024

Srbsko Divadelné predstavenie: MILÁŠIK - od 29.6.2024 do 31.12.2024

Srbsko Nová slovenská vojvodinská dráma III, 2014-2024 , prvá fáza - od 1.2.2024 do 31.12.2024

Srbsko Nahrávanie CD Nosiča pod názvom Pokoj Vám - od 1.5.2024 do 31.12.2024

Srbsko Nákup technického vybavenia - od 1.6.2024 do 31.12.2024

Srbsko Nahrávanie CD nosiča pod názvom Studená rosička - od 1.6.2024 do 31.12.2024

Srbsko Insitný svet Kovačice - od 1.6.2024 do 31.12.2024

Srbsko Mapa kovačické insití - od 15.6.2024 do 31.12.2024

Srbsko Nahrávanie CD k 50 výročiu spolku Detvan Pančevo - Vojlovica - od 15.5.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com