Školenie pre učiteľov v SR

 

Miesto realizácie

podľa programu organizátora UMB

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 23.6.2024 do 30.6.2024

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

15

Počet zasiahnutých

2 850

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Projektom sa zabezpečia prostriedky na školenie pre učiteľov v SR v organizácii UMB v Banskej Bystrici v rámci ponuky aktivít pre krajanov podľa Kalendára MŠVVaŠ SR na rok 2024.

Charakteristika projektu

Projektom sa zabezpečuje zvýšená odborosť a jazykové kompetencie našich učiteľov v slovenských MŠ, ZŠ a SŠ a možnosť vzájomnej spolupráce s učiteľmi z národnostných škôl z iných krajín. Zatiaľ sú z UMB v Banskej Bystrci ponúknuté nasledovné témy:
- učenie jazyka hrou,
- dramatizácia rozprávok,
- súčasná slovenská detská literatúra
Podľa záujmu pedagógov, organizátor plánuje rozdeliť priebeh Didaktického kurzu na dve časti, resp. na dve skupiny. Prvá skupina by bola zameraná na pedagógov predškolskej a elementárnej pedagogiky (I. stupňa), druhá skupina zameraná na pedagógov II. stupňa a stredných škôl.
Pedagógom sa uhradia cestovné náklady. Školám je rozposlaná výzva a pedagógovia sa prihlasujú podľa záujmu. Celková skupina na školenie je 30 osôbn (zo Srbska sa očakáva 15 osôb).
Organizátor pravidelne zabezpečuje sprievodný program na kultúrne a spoločenské podujatia, ktoré sa organizujú v danom čase v Banskej Bystrici a návštevu Radnice, Turzovho domu a podobných múzeí.

Očakávaný prínos projektu

- zvýšené jazykové a odborné kompetencie učiteľa zabezpečia kvalitnejšie vzdelávanie v slovenskej reči v Srbsku, čím je možný väčší záujem o slovenské školy

Podobné aktivity:

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2020 - 2024: 17 450 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 790 € 1 550 € 119,33 € 0,63 € 0,0369 €

Žiadosť číslo 0146/RS/2024 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby - grafické práce, predtlačová príprava a tlač (BV):60.00; Doprava (BV):1550.00; Propagácia a reprezentačné náklady (BV):150.00; Iné - bankové poplatky:30.00

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0146/RS/2024

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Vládna organizácia

Srbsko Nábor žiakov do slovenských tried - od 15.4.2024 do 30.9.2024

Srbsko Účasť žiakov a učiteľov na spoločných dolnozemských projektoch - od 2.4.2024 do 19.10.2024

Srbsko Vdávanie zborníka z vedeckej konferencie - od 15.5.2024 do 30.11.2024

Srbsko Rozhlasová súťaž mladých recitátorov - od 11.3.2024 do 7.12.2024

Srbsko Okno do sveta - od 5.6.2024 do 31.12.2024

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com