Letná škola slovanskej vlastivedy

 

Miesto realizácie

Podgorica, Medun, Ubli, Orahovo, Herceg Novi

Čierna Hora Čierna Hora

Dátum realizácie

od 1.7.2018 do 30.9.2018

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

25

Počet zasiahnutých

250

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Cieľom je vzdelávanie mladej generácie a vštepovanie základov o jazyku a kultúre Slovenska. Pod odborným pedagogickým vedením priblížiť deťom a mládeži slovenskú kultúru, zvýšiť slovenské povedomie a zlepšiť znalosti slovenského jazyka a literatúry deťom a mládeže z Čiernej Hory. Výučba bude zameraná na rozširovanie slovnej zásoby v slovenskom jazyku a oboznámenie sa zo slovenskou vlastivedou a kultúrou. Prínosom štvrtého ročníka školy budú nové vedomosti pre účastníkov. Okrem iného príde k interakcii detí a mládeže s prednášateľmi a k formovaniu nových priateľstiev medzi účastníkmi školy z viacerých krajín. Vyučovanie bude mať tri moduly: 1. Vlastiveda (Dejiny Slovákov), 2. Kultúra (folkór), 3. Slovenský jazyk. Prednášatelia budú: Helena Ľos Ivoríková, Viliam Komora, Ján Slávik, Jana Kopčoková Gániová a iní.

Očakávaný prínos projektu

Projekt je predovšetkým určený potomkom slovenskej komunity v Čiernej Hore, ale aj slovenskému zahraničiu, keďže sa očakáva aj účasť detí krajanov zo Srbska, Ukrajiny, Maďarska a Írska. Touto formou sa mládež slovenského zahraničia oboznámi so Slovenskom a s dejinami Slovákov.

Dodatočné informácie

Cieľová skupina: slovenská komunita žijúca v Čiernej Hore, deti a mládež od 4 do 18 rokov.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
5 000 € 2 000 € 200,00 € 20,00 € -

Žiadosť číslo 0038/ME/2018 (R): Podporená

Požadované položky: Prenájom priestorov, vrátane prevádzkových nákladov Ubytovanie frekventantov a prednášajúcich Cestovné náklady pre prednášajúcich Materiály pre účastníkov: obaly, perá, papier, náplne do kopírky, USB kľúče, učebnice

Schválené položky: Prenájom priestorov, vrátane prevádzkových nákladov Ubytovanie frekventantov a prednášajúcich Materiály pre účastníkov: obaly, perá, papier, náplne do kopírky, USB kľúče, učebnice

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0038/ME/2018

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Čierna Hora z oblasti Občianska angažovanosť

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com