Deň slovenského jazyka

 

Organizátor

Združenie Miestneho Rozvoja Nová Huta

Rumunsko Rumunsko (25 000 krajanov)

Miesto realizácie

Základna škola Nová Huta

Rumunsko Rumunsko (25 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 30.4.2023 do 25.5.2023

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

60

Počet zasiahnutých

60

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Aktivity a súťaže uskutočnené v tento deň pripomenú žiakom dôležitosť a krásu materinského jazyka, slovenčiny.

Očakávaný prínos projektu

Zvyšenie hodnoty rodnej reči

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2019 - 2023: 3 100 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
3 000 € 1 000 € 50,00 € 50,00 € 0,0400 €

Žiadosť číslo 0942/RO/2023 (R): Podporená

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0942/RO/2023

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Rumunsko

Rumunsko Rozvíjanie motivácie u žiakov vo vyučovaní slovenčiny -Kolo číslo 2 - od 1.6.2023 do 16.6.2023

Novinky v krajanskej komunite - 24. máj 2023 - od 24.5.2023 do 23.6.2023

Rumunsko Letná škola mladých štúrovcov - od 15.5.2023 do 10.7.2023

Rumunsko Vydanie konferenčného zborníka SLOVÁCI A ICH UMENIE ZA HRANICAMI SLOVENSKA - od 6.3.2023 do 30.8.2023

Rumunsko Vylepšenie ubytovacích podmienok na internáte - od 1.6.2023 do 31.8.2023

Rumunsko Prehliadka Adama Suchanského v umeleckom prednese - od 10.4.2023 do 31.8.2023

Rumunsko Účasť žiakov v Škole v prírode v SR - od 14.5.2023 do 10.9.2023

Rumunsko 220 rokov života Slovákov v Nadlaku - od 20.4.2023 do 11.9.2023

Rumunsko Sústredenie pre slovenskú mládež zo žúp Bihor a Sălaj - od 1.6.2023 do 25.9.2023

Rumunsko Slávnostné odovzdávanie Ceny Pro Cultura Slovaca a sprievodné kultúrne podujatie. Spoločný dolnozemský projekt - od 17.4.2023 do 30.10.2023

Rumunsko Cena Ondreja Štefanka. Sprievodná medzinárodná konferencia Združenia, spolky, organizácie a inštitúcie dolnozemských Slovákov (pracovný názov). Spoločný dolnozemský projekt - od 10.2.2023 do 30.10.2023

Rumunsko Zabezpečenie chodu a kancelárskych priestorov Asociácie slovenských pedagógov v Rumunsku 2022 / 2023 - od 30.3.2023 do 31.10.2023

Rumunsko Naše kroje - od 15.4.2023 do 31.10.2023

Rumunsko Poznaj tradičné remesla- Vyrob si sám - od 17.4.2023 do 26.11.2023

Rumunsko Výstava a tvorivé dielne VÝŠIVKY NA ODEVE SLOVÁKOV V NADLAKU - od 18.5.2023 do 30.11.2023

Rumunsko Motivačný štipendijný program pre žiakov slovenských tried nadlackého lýcea - od 1.6.2023 do 30.11.2023

Rumunsko Slovenčina ako materinský jazyk – nákup učebníc a didaktických pomôcok pre výučbu slovenčiny v menšinovom prostredí zameranú na výučbu slovenského jazyka ako menšinového, resp. cudzieho jazyka (vrátane materských škôl) v Rumunsku - od 6.4.2023 do 30.11.2023

Rumunsko Portréty osobností Slovákov v Nadlaku - od 20.3.2023 do 30.11.2023

Rumunsko CD – Huťanské piesne - od 1.6.2023 do 30.11.2023

Rumunsko Ustredné kurenie do kostola - od 1.5.2023 do 30.11.2023

Rumunsko Opráva pamiatkovej budovy - od 1.6.2023 do 30.11.2023

Rumunsko Nákup hudobných nástrojov - od 1.5.2023 do 30.11.2023

Rumunsko Účelom použitia dotácie je technicky zabezpečiť učebne pre skvalitnenie online vyučovania slovenčiny v menšinovom prostredí a zabezpečiť tak kvalitné vyučovanie slovenského jazyka na prvom stupni základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v Rumunsku. - od 3.1.2023 do 30.11.2023

Rumunsko Slovenčina ako materinský jazyk – nákup učebníc a didaktických pomôcok pre výučbu slovenčiny v menšinovom prostredí zameranú na výučbu slovenského jazyka ako menšinového, resp. cudzieho jazyka (vrátane materských škôl) v Rumunsku - od 6.4.2023 do 30.11.2023

Rumunsko Technické a organizačné zabezpečenie pre konanie súťaží v materinskom jazyku na slovenských školách v Rumunsku - od 28.3.2023 do 30.11.2023

Rumunsko Cena Samuela Tešedíka 2023. Spoločný dolnozemský projekt - od 1.5.2023 do 30.11.2023

Rumunsko Prejavy nášho bytia - od 20.4.2023 do 30.11.2023

Rumunsko Účasť pedagógov na vzdelávacích aktivitách v SR (v súlade s kalendárom MŠVVaŠ SR) - od 1.4.2023 do 30.11.2023

Rumunsko Prezentácia vydavateľskej činnosti KVSIK v Rumunsku, na Dolnej zemi a na Slovensku - od 27.3.2023 do 30.11.2023

Rumunsko Nákup ozvučovacej techniky - od 1.5.2023 do 30.11.2023

Rumunsko Vylepšenie podmienok vyučovania - od 1.6.2023 do 30.11.2023

Rumunsko Vzájomný výmenný pobyt stredoškolákov z Lýcea Jozefa Gregora Tajovského v Nadlaku a Slovenského gymnázia v Békešskej Čabe - od 15.5.2023 do 30.11.2023

Rumunsko Vydanie knihy: Ondrej Zetocha: HÁDANKY S TAJNIČKAMI 2 - od 15.5.2023 do 30.11.2023

Rumunsko Vybavenie priestorov pre detskú nedeľnú školu - od 15.5.2023 do 30.11.2023

Rumunsko Divadelná skupina X v Nadlaku – skúšky, sústredenia, výmena medzi divadelnými telesami, turné na Dolnej zemi a na Slovensku - od 6.2.2023 do 30.11.2023

Rumunsko Kroje pre detskú zložku FS Cerovina - od 15.5.2023 do 15.12.2023

Rumunsko Tvorivé dielne pre predškolákov a žiakov ZŠ - od 3.4.2023 do 15.12.2023

Rumunsko Detské divadlo v Nadlaku - od 6.3.2023 do 15.12.2023

Rumunsko Medzinárodná konferencia 220 rokov života Slovákov v Nadlaku - od 20.4.2023 do 15.12.2023

Rumunsko Dieľňa tvorivého písania pre deti a mládež - od 10.4.2023 do 15.12.2023

Rumunsko Rekonštrukcia budovy Slovenského multifunkčného centra v Nadlaku - 2. etapa - od 17.4.2023 do 15.12.2023

Rumunsko Súťaž medzi školami s vyučovaním v slovenskom jazyku v Rumunsku - od 15.2.2023 do 16.12.2023

Rumunsko Choreografický seminár pre folklórne súbory a skupiny z Rumunska - od 20.1.2023 do 17.12.2023

Rumunsko Kroje pre súbor - od 1.6.2023 do 20.12.2023

Rumunsko Pobytové náklady pre stredoškolákov v internáte Teoretického lýcea J. Kozáčka v Bodonoši - od 9.1.2023 do 22.12.2023

Rumunsko Časopis Dolnozemský Slovák + 4 knižné prílohy. Spoločný dolnozemský projekt - od 1.3.2023 do 29.12.2023

Rumunsko Tlačiarenské náklady a doplnenie technického vybavenia redakcie časopisu Naše snahy - od 6.2.2023 do 29.12.2023

Rumunsko Tlačiarenské náklady a predtlačová príprava pre časopis Naše snahy Plus - od 6.3.2023 do 30.12.2023

Rumunsko Rozhlasové vysielanie pre etnických Slovákov na západe Rumunska s Vlastou Lazu - od 1.5.2023 do 31.12.2024

Rumunsko Slovenský kultúrny kraj v Rumunsku - od 10.1.2022 do 10.1.2025

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com