Zakúpenie interaktívnych technických prostriedkov a ozvučovacej techniky

 

Miesto realizácie

Maďarsko

Maďarsko Maďarsko (100 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 2.2.2023 do 29.6.2023

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

100

Počet zasiahnutých

230

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Účel projektu

Účelom použitia finančného príspevku je nákup modernej techniky - interaktívny displej (interaktívny dotykový monitor) a ozvučovaciej techniky s cieľom skvalitniť výchovno - vzdelávací proces a aby technické vybavenie našej školy zodpovedalo požiadavkám modernej doby. Je dôležité, aby žiaci aj učiteľ v edukačnom procese boli uspešní.
Pomocou zakúpenej techniky by sme chceli ponúkať našim žiakom zaujímavejšie vyučovanie, podporovať ich schopnosti vyjadrovať sa v slovenskom jazyku, zlepšovať ich komunikačné zručností aj na verejnosti, poskytnúť im možnosť ctiť si, spoznávať a upevňovať tradície, preferovať aktívnu účasť žiaka v národopisných, speváckych a tanečných súboroch a krúžkoch.

Očakávaný prínos projektu

Žiak výučbou na interaktívnom dotykovom monitore získa nadšenie a silnú motiváciu byť súčasťou živého diania v triede a pri tabuli, nové impulzy pre všetky zmysly a môže lepšie spolupracovať s ostatnými.
Prezentáciou produktov projektu sa rozvíjajú komunikačné, prezentačné schopnosti žiakov a ich sebavedomie.
Rodičia a príbuzní môžu nahliadnuť do života našej školy, môžu získať reálny obraz o zručnostiach svojho dieťaťa.

Charakteristika projektu

Chceme žiakov viac motivovať k učeniu sa humanitne, prírodovedne a technicky zameraných predmetov. Motivácia je tým účinnejšia, čím má žiak väčší pocit, že jeho výsledok závisí od neho, a môže ho ukázať aj ostatným.
Realizácia edukačného projektu - táto metóda vyučovania je veĺmi efektívna a v dnešnej dobe obĺúbenou metodickou formou práce učiteĺov, má svoj výsledok.
Technické pomôcky zaradené do vyučovania umožňujú zatraktívniť vzdelávaci proces, je potrebné ukázať využitie moderných produktov, a tak zvýšiť záujem žiakov o ich používanie v škole.
Projektový deň "Veda na pódiu" a vianočnú slávnosť sme zorganizovali v telocvični. Žiaľ, divadelné predstavenie a text vedeckých prezentácií zo zadných radov takmer nebolo počuť.
Pomocou zakúpenej techniky chceli by sme zlepšit kvalitu ozvučenia, školské akcie, školské divadelné predstavenia a prezentácie výsledkov projektov by boli na vyššej úrovni.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
4 000 € 2 500 € 40,00 € 17,39 € 0,0250 €

Žiadosť číslo M216/HU/2022 (M): Schválená

Požadované položky: Nákup technického vybavenia (BV)

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Maďarsko

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com