Schválená zmena Krajanského zákona - povinnosť využívania nehnuteľnosti v súlade s oblasťou poskytnutia dotácie najmenej na 50 rokov

 

Organizátor

Národná rada Slovenskej republiky

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Miesto realizácie

Slovenská republika

Slovenská republika Slovenská republika (5 000 000 krajanov)

Dátum realizácie

20.10.2022

Oblasť

Informácie

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Cieľom zmeny zákona 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí je spresniť doterajšiu dlhodobú prax Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v podobe výslovného splnomocnenia tohto úradu v zákone na poskytovanie dotácií na investičné projekty, ktorými sú dotácie na kúpu nehnuteľností určených na zriadenie kultúrnych centier, športových stredísk, školských zariadení alebo centier duchovného života Slovákov žijúcich v zahraničí, prípadne na rekonštrukciu takýchto už existujúcich zariadení. Medzi najvýznamnejšie doteraz takto podporené aktivity patria napríklad centrá v Mlynkoch (Maďarsku), Našiciach (Chorvátsko), Užhorode (Ukrajina) alebo Novej Belej (Poľsko). K ďalším gymnázium v Báčskom Petrovci (Srbsko) alebo v Nadlaku (Rumunsko), či rodný dom svetoznámeho maliara insitného umenia Martina Jonáša v Kovačici (Srbsko) prerobený na múzeum. Návrhom zákona sa zároveň stanovujú základné podmienky a náležitosti žiadosti pre poskytnutie takejto dotácie.

"§ 6

2) Dotáciu možno poskytnúť aj na kúpu, výstavbu, prístavbu a rekonštrukciu nehnuteľnosti žiadateľovi, ktorý má vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo nadobudne vlastnícke právo k nehnuteľnosti z takto poskytnutej dotácie. Nehnuteľnosť, na ktorej kúpu, výstavbu, prístavbu a rekonštrukciu bude poskytnutá dotácia podľa prvej vety, musí byť využívaná v súlade s oblasťou poskytnutia dotácie podľa § 5 ods. 1 najmenej 50 rokov odo dňa poskytnutia dotácie.

3) Dotáciu podľa odseku 2 možno poskytnúť vo výške najviac 5 000 000 eur. Podmienka podľa odseku 2 sa vzťahuje na dotácie, ktorých celková výška presiahne sumu 50 000 eur, a to aj v prípade, ak sa opakovane žiada o dotáciu na tú istú aktivitu.

§ 13a

1) Ustanovenia § 6 účinné od 1. decembra 2022 sa vzťahujú aj na konania o poskytnutí dotácie začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona. Písomné zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorené do 1. decembra 2022 sa s prihliadnutím na ich obsah posudzujú podľa ustanovení účinných od 1. decembra 2022.

2) Úrad je povinný uviesť zmluvy, ktoré boli uzavreté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona a majú charakter dotačných zmlúv podľa § 6 ods. 2, ak na ich základe bola poskytnutá dotácia, do súladu s týmto zákonom do 28. februára 2023. Ak sa tak nestane z dôvodu na strane príjemcu takejto dotácie, príjemcovi sa neposkytne ďalšia dotácia podľa § 6 až do uvedenia zmluvy podľa § 6 ods. 6 do súladu s týmto zákonom.“


Znenie novely zákona


Zoznam dotknutých projektov


Podobné aktivity:

 

Viac informácií:

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=8873


Viac informácií tu


 
Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Slovenská republika z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2024. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com