Súťaž medzi školami s vyučovaním v slovenskom jazyku v Rumunsku

 

Miesto realizácie

župa Bihor, Rumunsko

Rumunsko Rumunsko (25 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 15.2.2022 do 15.12.2022

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

200

Počet zasiahnutých

250

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Prehlbovanie záujmu žiakov o slovenský jazyk podporuje aj súťaž „Najlepší Slovák z mojej školy“.
Cieľmi tohto projektu sú: podporiť a rozvíjať tvorivé aktivity detí v slovenských školách pomocou literárnej tvorby, viesť žiakov k samostatnej tvorivej činnosti v tejto oblasti, prispievať k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času žiakov, upevňovať a rozvíjať lásku k slovenskému jazyku, rozvíjať slovník a zručnosť s narábaním slova.
Súťaž „Najlepší Slovák z mojej školy“ pre základné a stredné školy s vyučovacím jazykom slovenským je
jazykovou súťažou vo viacerých kategóriach pre žiakov I.-XII. triedy. Táto súťaž chce prispieť k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov, podporiť rozvoj ich talentu, rozvíjať ich tvorivé odborno-teoretické vedomosti a schopnosti, vyvolať ich systematický záujem o slovenský jazyk, vytvárať trvalý kladný vzťah k vyučovaciemu predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra, viesť ich k samostatnej tvorivej činnosti, upevňovať ich záujem o sebavzdelávanie.

Očakávaný prínos projektu

Prispieť k vyhľadávaniu talentovaných žiakov, podporiť rozvoj ich talentu a pomáhať pri prezentácii ich
schopností, rozvíjať tvorivé odborno-teoretické vedomosti a schopnosti, vyvolať ich systematický záujem
o slovenský jazyk.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2017 - 2022: 12 300 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
10 000 € 2 500 € 50,00 € 40,00 € 0,1000 €

Žiadosť číslo 0313/RO/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Doprava (BV),Strava (BV),Ocenenia (BV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0313/RO/2022

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Rumunsko z oblasti Vládna organizácia

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com