Putovná súťaž zo slovenských dolnozemských reálií pre stredoškolákov. Spoločný dolnozemský projekt

 

Miesto realizácie

Nadlak, Rumunsko

Rumunsko Rumunsko (25 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 5.10.2022 do 30.10.2022

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

75

Počet zasiahnutých

200

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Ide o špecifickú súťaž pre stredoškolákov zo stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v Maďarsku, Rumunsku a Srbsku. Práce sú pripravované individualne alebo kolektívne (2-3 členné skupiny) na témy, ktoré spadajú do piatich oblastí spojené s reáliami dolnozemských Slovákov. Pripravované práce sú odprezentované pred medzinárodnou porotou a následne (podľa možnosti) aj publikované v zborníku
prác.
Spravidla sa na súťaži, o ktorú býva veľký záujem, zúčastňuje približné 15 stredoškolákov a 2-3 učitelia z
každej krajiny. Pobytové náklady sú v réžii gestora podujatia, ktorým je v roku 2022 (na základe podpísanej dohody o spoločných dolnozemských projektoch) práve DZSČR.
Ide spravidla o trojdňové podujatie. V príchodový deň býva otvorenie podujatia a sprievodný program pre domácich a hostí, ktorého úlohou je lepšie spoznanie a vzájomná komunikácia medzi stredoškolákmi z týchto troch krajín.
Na ďalší deň býva prezentácia prác, ktorú sleduje medzinárodná porota, v ktorej sú zastúpené všetky tri štáty a predseda poroty býva zo Slovenska. Po odprezentovaní prác nasleduje vyhodnotenie a ocenenie účastníkov. Na ďalší deň je buď exkurzia v regióne, resp. v mieste realizácie podujatia, alebo nejaká tvorivá dieľňa pre účastníkov za účelom nadviazania trvalejších kontaktov medzi našimi stredoškolákmi, ktorí sú potenciálnymi lídrami našich komunít.

Očakávaný prínos projektu

Vzájomné spoznávanie špecifických hodnôt slovenských komunít na Dolnej zemi, zdokonalenie sa vo vypracúvaní vedeckých prác, prezentácia prác a obhajoba prezentovaných názorov.
Ďalšou významnou úlohou tohto putovného podujatia je aj vzájomné spoznávanie a nadviazanie stabilnejšej dlhodobejšej komunikácie medzi našimi stredoškolákmi, ktorí môžu byť potenciálnymi zajtrajšími lídrami našich slovenských dolnozemských komunít. Počas existencie podujatia sa už ukázalo, že skutočnosť vzájomného poznania sa z takýchto projektov výrazne uľahčuje spoluprácu po nástupe na rôzne posty v domovských krajinách.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2018 - 2022: 5 500 €.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
8 000 € 3 000 € 106,67 € 40,00 € 0,1200 €

Žiadosť číslo 0149/RO/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV),Ocenenia (BV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0149/RO/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Rumunsko z oblasti Vládna organizácia

Rumunsko Kultúrno-prezentačný výmenný pobyt Nadlačanov v Argentíne - od 18.7.2022 do 31.10.2022

Rumunsko Prejavy nášho bytia - od 21.4.2022 do 31.10.2022

Rumunsko Dni slovenského zahraničia v Rumunsku – v súčinnosti so SZSZ - od 1.7.2022 do 15.11.2022

Rumunsko Medzinárodný festival Bez hraníc medzi Slovákmi z Novej Huty - od 1.7.2022 do 27.11.2022

Rumunsko Účasť na Seminári pre učiteľky materských škôl z Dolnej zeme spoločný dolnozemský projekt - od 25.8.2022 do 27.11.2022

Rumunsko Kroje pre členov Koordinačného výboru DZSČR - od 1.7.2022 do 30.11.2022

Rumunsko Zriadenie slovenského rozhlasu Naša Cerova v Čerpotoku - od 18.7.2022 do 30.11.2022

Rumunsko Zriadenie slovenského online TV ”Naša Cerova” v Čerpotoku - od 18.7.2022 do 30.11.2022

Rumunsko Vzájomný výmenný pobyt stredoškolákov z Lýcea Jozefa Gregora Tajovského v Nadlaku a Slovenského gymnázia v Békešskej Čabe - od 16.5.2022 do 30.11.2022

Rumunsko Účasť pedagógov na vzdelávacích aktivitách v SR (v súlade s kalendárom MŠVVaŠ SR) - od 4.4.2022 do 30.11.2022

Rumunsko Poézia – moja láska - od 19.9.2022 do 30.11.2022

Rumunsko Multifunkčné ihriská pre slovenské školy v župe Bihor a Sălaj - od 4.7.2022 do 30.11.2022

Rumunsko Nákup počítača s príslušenstvom pre rozhlasové štúdio v Nadlaku - od 2.5.2022 do 30.11.2022

Rumunsko Výjazdové pracovné zasadnutie Výboru Aradskej oblasti DZSČR - od 14.7.2022 do 11.12.2022

Rumunsko Choreografický seminár pre folklórne súbory a skupiny z Rumunska - od 21.1.2022 do 12.12.2022

Rumunsko Súťaž medzi školami s vyučovaním v slovenskom jazyku v Rumunsku - od 15.2.2022 do 15.12.2022

Rumunsko Rekonštrukcia budovy Slovenského multifunkčného centra v Nadlaku - 1. etapa - od 11.4.2022 do 16.12.2022

Rumunsko Nákup hudobných nástrojov pre dychovú hudbu Nadlačanka – 2. etapa - od 18.7.2022 do 18.12.2022

Rumunsko Divadelná skupina X v Nadlaku – skúšky, sústredenia, výmena medzi divadelnými telesami, turné na Dolnej zemi a na Slovensku - od 14.2.2022 do 18.12.2022

Rumunsko Detské divadlo v Nadlaku - od 14.3.2022 do 18.12.2022

Rumunsko Nákup učebníc, pracovných zošitov, beletrie, odbornej a slovníkovej literatúry pre slovenské školy v Rumunsku - od 18.7.2022 do 23.12.2022

Rumunsko Nákup učebných pomôcok pre slovenské školy v Rumunsku - od 18.7.2022 do 23.12.2022

Rumunsko Tlačiarenské náklady a doplnenie technického vybavenia redakcie časopisu Naše snahy - od 1.2.2022 do 30.12.2022

Rumunsko Tlačiarenské náklady a predtlačová príprava pre časopis Naše snahy Plus - od 7.3.2022 do 30.12.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com