Didaktické pomôcky pre materské školy s vyučovacou rečou slovenskou

 

Miesto realizácie

Báčsky Petrovec

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.6.2022 do 31.12.2022

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

1 000

Počet zasiahnutých

3 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Nevyhnutnou súčasťou v procese vzdelávania deti v materských školách a predškolských zariadeniach sú kvalitné učebné pomôcky a didaktický materiál. Kúpou didaktických pomôcok pre slovenské materské školy v Srbsku, skvalitnil by sa proces výučby v týchto školách s vyučovacou rečou slovenskou. Pomôcky sú zamerané predovšetkým na rozvíjanie jemnej motoriky rúk, manuálnych zručností, rozoznávanie tvarov a farieb, sluchové a zrakové vnímanie, počítanie, rozširovanie slovnej zásoby. Deti predškolského vzrastu tak cez hru a zábavu učia sa mnohým veciam v slovenskej materinskej vyučovacej reči.

Očakávaný prínos projektu

Od toho najútlejšieho veku deti získajú základné vedomosti z rôznych oblastí v slovenskej vyzčovacej reči, aby potom aj v ďalšom školení pokračovali v zdokonaľovaní a pestovaní svojej materinskej reči.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2018 - 2022: 4 700 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
2 000 € 1 200 € 2,00 € 0,67 € 0,0286 €

Žiadosť číslo 0145/RS/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Nákup učebníc a didaktických pomôcok (BV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0145/RS/2022

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Matica slovenská

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com