Prehliadka sólistov slovenskej ľudovej piesne Cez Nadlak je ... 2022 – 22. ročník. Spoločný dolnozemský projekt

 

Miesto realizácie

Nadlak, Rumunsko

Rumunsko Rumunsko (25 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 23.9.2022 do 25.9.2022

Oblasť

Informácie

Počet účastníkov

180

Počet zasiahnutých

700

 
 

Popis udalosti/akcie/projektu:

youtu.be/8o94e48azuM

Charakteristika projektu

Aradská oblasť DZSČR usporiadaním celodolnozemskej Prehliadky sólistov slovenskej ľudovej piesne Cez Nadlak je... prispieva k uchovávaniu našich ľudových piesní. Dáva možnosť milovníkom slovenskej ľudovej piesne už po vyše dve desaťročia, aby po tri večery vypočuli sólistov z dolnozemských osád, ktorí v sprievode ľudového orchestra Sálašan predvádzajú početnému obecenstvu a odbornej porote svoje spevácke výkony.

Vlastná prehliadka pozostáva z dvoch súťažných koncertov (piatok a sobotu), v rámci ktorých sólisti sú sprevádzaní prehliadkovým orchestrom. Súťažiacich hodnotí medzinárodná odborná porota. V nedeľu sa pred publikom predstavia výhercovia, ktorí vystupujú v galakoncerte. Na každej edícii v galakoncerte vystupuje aj reprezentatívny zahraničný folklórny súbor, ktorý spestrí záverečný nedeľný večer slovenským ľudovým tancom.

Prehliadka má vlastné pravidlá a organizačný výbor. Koncertom predchádzajú skúšky orchestra a potom skúšky sólistov s orchestrom (utorok, streda, štvrtok). Ide o celodolnozemské podujatie, ktoré si vyslúžilo veľmi dobrý kredit v celom regióne slovenskej Dolnej zeme. Žiaľ, v r. 2020, ani v r. 2021 sme ho nemohli z epidemiologických dôvodov realizovať. Počas posledného celého septembrového týždňa je celé mesto oblečené v sviatočnom šate a chystá sa na príjem vzácnych hostí z domova a zo zahraničia.

Očakávaný prínos projektu

Pestovanie slovenskej ľudovej piesne na Dolnej zemi, výchova a podporovanie talentovaných spevákov. Poskytnutie priestoru na prezentáciu pre sólistov slovenskej ľudovej piesne všetkých vekových kategórií.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2016 - 2022: 37 400 €.

 

Viac informácií:

https://skc.hr/wp-content/uploads/2022/08/prehl-22-pozv-univ.pdf

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
24 600 € 5 000 € 136,67 € 35,14 € 0,2000 €

Žiadosť číslo 0140/RO/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Predtlačová príprava a tlač (BV),Zhotovenie foto-, audio- a videozáznamu (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Prenájom priestorov na podujatie (BV),Prenájom ozvučovacej a osvetľovacej techniky, audio- a videotechniky (BV),Reprezentančné náklady (BV),Ocenenia (BV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0140/RO/2022

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Rumunsko z oblasti Vládna organizácia

Rumunsko Dni slovenskej kultúry v bihorskej oblasti - od 3.8.2023 do 22.10.2023

Rumunsko Účasť na Seminári slovenských dolnozemských pedagógov spoločný dolnozemský projekt - od 4.10.2023 do 29.10.2023

Rumunsko Účasť Nadlačanov na Dni školy v Svätom Petre - od 8.9.2023 do 29.10.2023

Rumunsko Konferencia profesorov a vysokoškolákov študujúcich na rumunských vysokých školách - od 2.10.2023 do 30.10.2023

Rumunsko Účasť na Putovnej súťaži zo slovenských dolnozemských reálií pre stredoškolákov. Spoločný dolnozemský projekt - od 18.9.2023 do 26.11.2023

Rumunsko Účasť pedagógov na vzdelávacích aktivitách v SR (v súlade s kalendárom MŠVVaŠ SR) - od 1.4.2023 do 30.11.2023

Rumunsko Poézia – moja láska - od 11.9.2023 do 30.11.2023

Rumunsko Prejavy nášho bytia - od 20.4.2023 do 30.11.2023

Rumunsko Kroje pre členov Koordinačného výboru DZSČR - od 3.7.2023 do 30.11.2023

Rumunsko Výjazdové pracovné zasadnutie Výboru Aradskej oblasti DZSČR - od 10.7.2023 do 30.11.2023

Rumunsko Multifunkčné ihriská pre slovenské školy v župe Bihor a Sălaj - od 10.7.2023 do 30.11.2023

Rumunsko Vzájomný výmenný pobyt stredoškolákov z Lýcea Jozefa Gregora Tajovského v Nadlaku a Slovenského gymnázia v Békešskej Čabe - od 15.5.2023 do 30.11.2023

Rumunsko Divadelná skupina X v Nadlaku – skúšky, sústredenia, výmena medzi divadelnými telesami, turné na Dolnej zemi a na Slovensku - od 6.2.2023 do 30.11.2023

Rumunsko Portréty osobností Slovákov v Nadlaku - od 20.3.2023 do 30.11.2023

Rumunsko Zriadenie slovenského rozhlasu Naša Cerova v Čerpotoku - od 17.7.2023 do 15.12.2023

Rumunsko Zriadenie slovenského online TV ”Naša Cerova” v Čerpotoku - od 17.7.2023 do 15.12.2023

Rumunsko Kroje pre detskú zložku FS Cerovina - od 15.5.2023 do 15.12.2023

Rumunsko Detské divadlo v Nadlaku - od 6.3.2023 do 15.12.2023

Rumunsko Rekonštrukcia budovy Slovenského multifunkčného centra v Nadlaku - 2. etapa - od 17.4.2023 do 15.12.2023

Rumunsko Súťaž medzi školami s vyučovaním v slovenskom jazyku v Rumunsku - od 15.2.2023 do 16.12.2023

Rumunsko Choreografický seminár pre folklórne súbory a skupiny z Rumunska - od 20.1.2023 do 17.12.2023

Rumunsko Účasť detí a mládeže na vzdelávacích aktivitách v SR (v súlade s kalendárom MŠVVaŠ SR) - od 10.6.2023 do 22.12.2023

Rumunsko Pobytové náklady pre stredoškolákov v internáte Teoretického lýcea J. Kozáčka v Bodonoši - od 9.1.2023 do 22.12.2023

Rumunsko Nákup hudobných nástrojov pre dychovú hudbu Nadlačanka – 2. etapa - od 17.7.2023 do 22.12.2023

Rumunsko Nákup učebníc, pracovných zošitov, beletrie, odbornej a slovníkovej literatúry pre slovenské školy v Rumunsku - od 17.7.2023 do 23.12.2023

Rumunsko Nákup učebných pomôcok pre slovenské školy v Rumunsku - od 17.7.2023 do 23.12.2023

Rumunsko Tlačiarenské náklady a doplnenie technického vybavenia redakcie časopisu Naše snahy - od 6.2.2023 do 29.12.2023

Rumunsko Tlačiarenské náklady a predtlačová príprava pre časopis Naše snahy Plus - od 6.3.2023 do 30.12.2023

Hľadáme hodnotiteľov projektov v rámci výzvy z Plánu obnovy na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou - od 20.9.2023 do 31.12.2023

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com