Voľný nákup odbornej, slovníkovej, encyklopedickej literatúry, vzdelávacích CD a DVD nosičov a beletrie

 

Miesto realizácie

Slovenská republika

Rumunsko Rumunsko (25 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 18.7.2022 do 20.12.2022

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

150

Počet zasiahnutých

600

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Súčasný trend práce a zviditeľňovania sa je nemysliteľný bez dobrej dokumentácie a informovanosti o aktuálnom stave bádania jednotlivých vedných disciplín a bez používania vhodného odborného jazyka. Preto sme si vedomí skutočnosti, že je potrebné mať vybudovanú aj primeranú príručnú knižnicu v každej organizácii. Tento fakt nás motivoval k napísaniu grantu.
Príručná knižnica slúži pre dokumentáciu lektorov, pri konkrétnych aktivitách, ale aj pre prezenčné štúdium záujemcov z radov miestnej komunity.
Vychádzajúc z predmetu činnosti našej spoločnosti, ako aj ich charakteru otvoreného dialógu, skúmania a kultúry, sme sa rozhodli požiadať o akceptáciu financovania nákupu vhodnej odbornej a slovníkovej literatúry, hlavne oblasti pedagogickopsychologických disciplín, sociológie, demografie, etnológie, ale aj vybraných CD a DVD nosičov pre deti a mládež a pod. Prostredníctvom projektu plánujeme taktiež zaobstarať vecné ceny v knižnej podobe pre rôzne žiacke a študentské súťaže, ale v určitej miere aj pracovné zošity, ktoré by boli použité na našich tvorivých dieľniach, ktoré poriadame.

Očakávaný prínos projektu

Štúdium odbornej literatúry v materinskom jazyku, aktívne používanie odborných pojmov. Kontakt so
spisovnou slovenčinou, tak pre deti a mládež prostredníctvom filmov, rozprávok ako aj v rámci komunity dospelých Slovákov prostredníctvom odbornej literatúry, slovníkov encyklopédií a beletrie. Zvýšenie záujmu o súťaženie prostredníctvom udeľovania kvalitných vecných/knižných cien.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2018 - 2022: 3 000 €.

 
Symbol

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
1 500 € 550 € 10,00 € 2,50 € 0,0220 €

Žiadosť číslo 0139/RO/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Nákup kníh a literatúry (BV),Nákup učebníc a didaktických pomôcok (BV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0139/RO/2022

Symbol

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Rumunsko z oblasti Veda a vzdelávanie

Copyright © 2021 - 2023. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com