Matica - jeden z pilierov slovenskosti

 

Miesto realizácie

Vojvodina (srbsko)

Srbsko Srbsko (42 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 1.1.2022 do 30.11.2022

Oblasť

kultúra

Počet účastníkov

70

Počet zasiahnutých

10 000

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Matica slovenská v Srbsku je jeden z troch nosných pilierov slovenskosti v Srbsku. Je to najstaršie a najvýznamnejšie združenie Slovákov mimo územia Slovenska a od svojho založenia roku 1919 vyvíja aktivity na poli národnostného života Slovákov v Srbsku. Matica je združenie osobitného národnostného zamerania, ktoré reprezentuje a zastupuje Slovákov žijúcich v Srbsku, háji, tlmočí, profiluje a presadzuje ich národnostné záujmy v krajine a v zahraničí, v rámci svojho pôsobenia. V náplni jej práce je organizovanie kultúrnych podujatí, vydavateľská činnosť, nadvezovanie medziárodnej spolupráce a iné nešpecifikované aktivity, ktorých cieľom je zachovanie Slovákov a slovenského národného povedomia na území,Srbska. Na uskutočňovanie svojich aktivít potrebuje angažovať odborníkov a zabezpečiť finančné prostriedky na pravidelnú činnosť. Cieľom projkta je zabezpečiť podmienky pre nehatenú a kvalitnú činnosť Matice slovenskej v Srbsku.

Očakávaný prínos projektu

Realizácia tohto projektu prispeje k zvýšeniu odbornej úrovne a skvlitneniu činnosti MSS a zabezpečí nehatenú prevádzku kancelárie ústredia MSS

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
3 900 € 1 000 € 55,71 € 0,39 € 0,0238 €

Žiadosť číslo 0085/RS/2022 (R): Podporená

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Grafické práce (BV),Tlmočenie, preklady, redakčné úpravy a jazyková korektúra (BV),Nákup kníh a literatúry (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV)

Schválené položky: všetky oprávnené v zmysle žiadosti

Register zmlúv: Číslo zmluvy o poskytnutí podpory: 0085/RS/2022

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Srbsko z oblasti Matica slovenská

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com