Konferencia profesorov a vysokoškolákov študujúcich na rumunských vysokých školách

 

Miesto realizácie

Oradea, Rumunsko

Rumunsko Rumunsko (25 000 krajanov)

Dátum realizácie

od 3.10.2022 do 30.10.2022

Oblasť

Vzdelávanie

Počet účastníkov

100

Počet zasiahnutých

130

 

Popis udalosti/akcie/projektu:

Charakteristika projektu

Škola je tá ktorá sa najviac podieľa na zachovávaní našej slovenskej identity, kedže obohacuje slovnú zásobu študentov a prispieva k poznaniu histórie komunity Slovákov v Rumunsku, ale aj oboznamuje študentov s ich pôvodom a posilňuje ich národné cítenie. Keďže v slovenských domácnostiach v bihorskej oblasti deti používajú nárečovú slovenčinu, práve v škole sa naučia spisovnú slovenčinu, ktorá ich potom bude sprevádzať po celý život. Po zakončení štúdia na slovenských školách mnohí z mladých študentov pokračujú vo vzdelávaní na vysokých školách v Rumunsku, kde študujú v rumunskom jazyku. Aby nezabudli na svoj pôvod a na svoju materinskú reč, DZSČR si vytýčil organizovať podujatie, na ktorom by sa stretli študenti, absolventi a profesori slovenských škôl a kde by sa mohli prejavovať naďalej ako Slováci. Niektoré z predstavených prác na tejto konferencii budú uverejnené v mesačníku Naše snahy, takže sa stanú materiálom, z ktorého môžu čerpať aj iní záujemcovia o rôzne aspekty spôsobu života Slovákov v Rumunsku.

Očakávaný prínos projektu

Komunikácia v spisovnej a odbornej slovenčine, upevňovanie slovenskosti a spolupatričnosti k slovenskej komunite v Rumunsku.

Podobné aktivity

Krajanské dotácie z ÚSŽZ celkovo za roky 2019 - 2022: 2 900 €.

 

Žiadosť na ÚSŽZ o podporu tohoto projektu

Požadovaná suma Schválená suma Efektivita na účastníka Efektivita na zasiahnutého Príspevok na krajana
10 000 € 0 € 100,00 € 76,92 € -

Žiadosť číslo 0311/RO/2022 (R): Nepodporená

Dôvod zamietnutia: projekt nepodporený pre nedostatok finančných prostriedkov

Požadované položky: Platby za odborné služby (BV),Propagácia (BV),Doprava (BV),Ubytovanie (BV),Strava (BV),Nákup kancelárskych potrieb (BV),Ocenenia (BV)

Aktuálne prebiehajúce krajanské aktivity a projekty v krajine Rumunsko z oblasti Vládna organizácia

Rumunsko Kultúrno-prezentačný výmenný pobyt Nadlačanov v Argentíne - od 18.7.2022 do 31.10.2022

Rumunsko Prejavy nášho bytia - od 21.4.2022 do 31.10.2022

Rumunsko Dni slovenského zahraničia v Rumunsku – v súčinnosti so SZSZ - od 1.7.2022 do 15.11.2022

Rumunsko Medzinárodný festival Bez hraníc medzi Slovákmi z Novej Huty - od 1.7.2022 do 27.11.2022

Rumunsko Účasť na Seminári pre učiteľky materských škôl z Dolnej zeme spoločný dolnozemský projekt - od 25.8.2022 do 27.11.2022

Rumunsko Kroje pre členov Koordinačného výboru DZSČR - od 1.7.2022 do 30.11.2022

Rumunsko Zriadenie slovenského rozhlasu Naša Cerova v Čerpotoku - od 18.7.2022 do 30.11.2022

Rumunsko Zriadenie slovenského online TV ”Naša Cerova” v Čerpotoku - od 18.7.2022 do 30.11.2022

Rumunsko Vzájomný výmenný pobyt stredoškolákov z Lýcea Jozefa Gregora Tajovského v Nadlaku a Slovenského gymnázia v Békešskej Čabe - od 16.5.2022 do 30.11.2022

Rumunsko Účasť pedagógov na vzdelávacích aktivitách v SR (v súlade s kalendárom MŠVVaŠ SR) - od 4.4.2022 do 30.11.2022

Rumunsko Poézia – moja láska - od 19.9.2022 do 30.11.2022

Rumunsko Multifunkčné ihriská pre slovenské školy v župe Bihor a Sălaj - od 4.7.2022 do 30.11.2022

Rumunsko Nákup počítača s príslušenstvom pre rozhlasové štúdio v Nadlaku - od 2.5.2022 do 30.11.2022

Rumunsko Výjazdové pracovné zasadnutie Výboru Aradskej oblasti DZSČR - od 14.7.2022 do 11.12.2022

Rumunsko Choreografický seminár pre folklórne súbory a skupiny z Rumunska - od 21.1.2022 do 12.12.2022

Rumunsko Súťaž medzi školami s vyučovaním v slovenskom jazyku v Rumunsku - od 15.2.2022 do 15.12.2022

Rumunsko Rekonštrukcia budovy Slovenského multifunkčného centra v Nadlaku - 1. etapa - od 11.4.2022 do 16.12.2022

Rumunsko Nákup hudobných nástrojov pre dychovú hudbu Nadlačanka – 2. etapa - od 18.7.2022 do 18.12.2022

Rumunsko Divadelná skupina X v Nadlaku – skúšky, sústredenia, výmena medzi divadelnými telesami, turné na Dolnej zemi a na Slovensku - od 14.2.2022 do 18.12.2022

Rumunsko Detské divadlo v Nadlaku - od 14.3.2022 do 18.12.2022

Rumunsko Nákup učebníc, pracovných zošitov, beletrie, odbornej a slovníkovej literatúry pre slovenské školy v Rumunsku - od 18.7.2022 do 23.12.2022

Rumunsko Nákup učebných pomôcok pre slovenské školy v Rumunsku - od 18.7.2022 do 23.12.2022

Rumunsko Tlačiarenské náklady a doplnenie technického vybavenia redakcie časopisu Naše snahy - od 1.2.2022 do 30.12.2022

Rumunsko Tlačiarenské náklady a predtlačová príprava pre časopis Naše snahy Plus - od 7.3.2022 do 30.12.2022

Copyright © 2021 - 2022. Všetky práva vyhradené.

Záujem o pravidelný krajanský newsletter zasielajte na probstandrej@gmail.com